Į meniu Į turinį
Keisti kontrastąRašykite administratoriuiSuraskite mus FACEBOOK'eDUK
Į pradžiąSvetainės medis

Vertikalus pagrindinis

Naujienų prenumerata
Naujienos
Sociokultūrinės naujienos
Pradžia

LASS centro tarybos reglamentas

LASS centro tarybos reglamentas (MS Word)

1. Bendrosios nuostatos
2. LASS centro tarybos pirmininkas, jo pirmasis pavaduotojas, LASS centro tarybos nariai
3. LASS centro tarybos posėdžių rengimas ir eiga
4. LASS centro tarybos dokumentų įforminimas, išsiuntimas, informacijos teikimas
5. LASS centro tarybos nuolatinių visuomeninių komisijų veikla
6. Centro tarybos laikinosios komisijos (darbo grupės)
7. Kompensavimo už veiklą centro taryboje tvarka

LASS centro tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. 1-42 "Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos reglamento tvirtinimo"

LASS centro tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-49 "Dėl LASS centro tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-42 patvirtinto „Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos reglamento“ pakeitimo"

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS CENTRO TARYBOS REGLAMENTAS

Patvirtinta
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-42

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos (toliau vadinamos centro taryba) ir jos komisijų darbo tvarką.

2. Centro taryba, jos komisijos veikia pagal LASS įstatus, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įstatymais, LASS suvažiavimų dokumentais ir šiuo reglamentu. 

3. Centro tarybos sprendimai, komisijų sprendimai ir siūlymai centro tarybai priimami paprasta balsų dauguma, jeigu juos priimant dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Centro tarybos sprendimai LASS įstatų 46 p. nustatytais klausimais priimami tik balsuojant 2/3 visų centro tarybos narių.

4. Centro tarybos nariui mirus ar kitaip nutraukus savo veiklą centro taryboje, 2/3 centro tarybos narių balsų LASS įstatų 46 p. nustatytais klausimais skaičiuojami nuo LASS suvažiavime nustatyto ir išrinkto centro tarybos narių skaičiaus.

2. LASS CENTRO TARYBOS PIRMININKAS, JO PIRMASIS PAVADUOTOJAS, LASS CENTRO TARYBOS NARIAI

5. LASS centro tarybos pirmininkas – VšĮ LASS respublikinio centro pirmininkas:
5.1. Atlieka LASS įstatuose numatytus ir kitus veiksmus, reikalingus LASS veiklai, išskyrus tuos atvejus, kai šie veiksmai yra centro tarybos ar LASS Suvažiavimo prerogatyva.
5.2. Be papildomų įgaliojimų atstovauja LASS Seime, Vyriausybėje, kitose valstybinėse ir nevyriausybinėse institucijose, teismuose arba įgalioja kitus asmenis.
5.3. Be papildomų įgaliojimų atstovauja LASS tarptautinėje veikloje, bendradarbiauja su tarptautiniais fondais ir sprendžia visus klausimus, susijusius su šia veikla.
5.4. Organizuoja LASS centro tarybos darbą, kontroliuoja jos sprendimų vykdymą ir už juos atsiskaito.
5.5. Vadovauja VšĮ LASS respublikinio centro veiklai, nustato šios įstaigos tarnybas, jų funkcijas, atsako už jų vykdymą, priima ir atleidžia darbuotojus, nustato jų atlyginimus, atlyginimų priedus ir premijavimo tvarką, informuoja centro tarybą apie šios viešosios įstaigos struktūros pasikeitimus, darbuotojus ir jų funkcijas.
5.6. Atidaro ir uždaro Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankų įstaigose ir užsienio valstybių bankuose LASS bei VšĮ LASS respublikinio centro sąskaitas.
5.7. Pasirašo sutartis bei kitus sandorius LASS centro tarybos vardu arba juos pasirašyti įgalioja kitus asmenis.

6. LASS centro tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas – VšĮ LASS respublikinio centro pirmininko pirmasis pavaduotojas:
6.1. Vadovauja LASS socialinei veiklai. Rūpinasi, kad ši veikla būtų pritaikyta sąjungos narių ir darbuotojų reikmėms.
6.2. Vykdo LASS centro tarybos pirmininko pavedimus ir pavaduoja jam nesant.
6.3. Vykdo VšĮ LASS respublikinio centro pirmininko pirmojo pavaduotojo funkcijas.

7. LASS centro tarybos nariai:
7.1. Dalyvauja centro tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise. Negalintis dalyvauti posėdyje centro tarybos narys prieš dvi dienas apie tai turi pranešti centro tarybos pirmininkui, pirmajam pavaduotojui ar posėdžių sekretoriui. Nedalyvavimą pagrįsti, nurodant priežastį.
7.2. Centro tarybos narys turi teisę:
7.2.1. Būti išrinktas nuolatinių ir laikinų komisijų nariu.
7.2.2. Siūlyti svarstytinus klausimus.
7.2.3. Rengti dokumentų projektus ir nustatyta tvarka teikti centro tarybai svarstyti.
7.2.4. Dalyvauti visose diskusijose, teikti siūlymus, pastabas ir pataisas, klausti LASS centro tarybos pirmininko, pirmojo pirmininko pavaduotojo ir pranešėjų ir gauti atsakymą.
7.2.5. Reikalauti neregiui pritaikytos darbo vietos posėdžiuose, gauti pagalbą posėdžių ir pertraukų metu.
7.2.6. Nedalyvaudamas posėdyje, pateikti raštu savo nuomonę (ar balsą) svarstomu klausimu ir reikalauti, kad tai būtų pridėta prie protokolo.
7.2.7. Derinant klausimus telefonu, faksu ar elektroniniu paštu, reikalauti, kad jo nuomonė protokole būtų užrašyta atskira pastraipa.
7.2.8. Tiesiogiai ar per VšĮ LASS respublikinį centrą gauti žinias apie LASS įmonių ir įstaigų veiklos rodiklius.

3. LASS CENTRO TARYBOS POSĖDŽIŲ RENGIMAS IR EIGA

8. Centro tarybos posėdžius šaukia ir jų darbotvarkę sudaro centro tarybos pirmininkas, jam nesant, – pirmininko pirmasis pavaduotojas. Gali būti rengiami išvažiuojamieji centro tarybos posėdžiai.

9. Esant skubiam reikalui, klausimas ir jo sprendimas gali būti derinamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu. Taip pat galimas variantas, kuomet dalis centro tarybos narių balsuoja posėdyje, o nedalyvaujančiųjų balsai fiksuojami aukščiau minėtais būdais.

10. Klausimą ir jo sprendimą telefonu, faksu ar elektroniniu paštu su visais centro tarybos nariais derina šį klausimą rengiantis VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojas.

11. Dokumentus, reikalingus dėl telefonu, faksu ar elektroniniu paštu spręstų klausimų, įformina centro tarybos posėdžių sekretorius ir apie priimtus sprendimus pateikia informaciją artimiausiame centro tarybos posėdyje.

12. Skiriant ir atleidžiant įmonių ir įstaigų vadovus, personalijos posėdžiuose aptariamos dalyvaujant pačiam asmeniui, balsuojama be jo.

13. Visi centro tarybos posėdžiai protokoluojami, daromas jų garsinis įrašas. Protokolai ir įrašai nuolat saugomi VšĮ LASS respublikiniame centre.

14. Į centro tarybos darbotvarkę įrašomi klausimai, pateikti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. LASS narių prašymai dėl lėšų skyrimo į centro tarybos darbotvarkę įrašomi tik esant LASS filialo nutarimui, kuriame yra filialo tarybos sprendimas (rekomendacija), kokio pobūdžio ar dydžio paramą skirti.

15. Dokumentai centro tarybai pateikiami atspausdinti ir pasirašyti. Jei yra galimybė, lygiagrečiai pateikiamos elektroninės dokumentų versijos doc, txt, xls ar panašiais tekstiniais formatais.

16. Posėdžiui parengta medžiaga ir numatoma posėdžio darbotvarkė pateikiama centro tarybos nariams, LASS revizijos komisijos pirmininkui ir kviečiamiems asmenims jiems patogiu būdu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomos posėdžio datos.

17. Posėdyje kviestieji asmenys dalyvauja tik svarstant su jų veikla susijusius klausimus.

4. LASS CENTRO TARYBOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS, IŠSIUNTIMAS, INFORMACIJOS TEIKIMAS

18. Posėdžio protokolus ir jame priimtus sprendimus pasirašo posėdžio pirmininkas.

19. Posėdžio protokolas ir sprendimai įforminami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

20. Priimti, įforminti ir pasirašyti sprendimai įsigalioja nuo priėmimo dienos, jei sprendime nėra nurodytos kitos datos.

21. LASS įmonėms, įstaigoms, kitoms institucijoms, LASS nariams išsiunčiami tik su jų veikla, prašymais susiję LASS centro tarybos sprendimai (taip pat ir protokolų išrašai apie priimtą sprendimą) po protokolo pasirašymo. Būtinybę apie kuriuo nors klausimu priimtą sprendimą informuoti kitas su klausimu nesusijusias LASS ir ne LASS institucijas sprendžia centro taryba.

22. LASS centro tarybos posėdžio protokolo išrašas ar posėdžio metu priimtų sprendimų nuorašai pateikiami minėtus dokumentus pageidaujantiems gauti centro tarybos nariams elektroniniu paštu ar kitu jų pasirinktu būdu be teisės šiuos dokumentus perduoti tretiesiems asmenims.

23. LASS nariai, LASS kontroliuojamų juridinių asmenų ar LASS filialų vadovai su centro tarybos posėdžių protokolais ir sprendimais gali susipažinti vietoje, atvykę į VšĮ LASS respublikinį centrą.

24. Informaciją apie centro tarybos posėdyje svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus rengia posėdžių sekretorius ir pateikia žurnalui „Mūsų žodis“ bei svetainei www.lass.lt.

5. LASS CENTRO TARYBOS NUOLATINIŲ VISUOMENINIŲ KOMISIJŲ VEIKLA

25. Centro taryba savo kadencijos laikotarpiui nustato nuolatinių visuomeninių komisijų skaičių, funkcijas, sudėtį, kurią, esant reikalui, gali keisti.

26. Nuolatinių visuomeninių komisijų sudarymo tvarka:
26.1. Komisijos narių skaičių ir sudėtį formuoja centro taryba.
26.2. Kiekvienos komisijos sudėtyje turi būti ir centro tarybos narių.
26.3. Kiekvienas centro tarybos narys gali būti kelių komisijų nariu.
26.4. Balsuojama už kiekvieną komisiją. Jeigu centro tarybos nariai pareiškia abejonę dėl kurios nors komisijos nario kandidatūros, už šią kandidatūrą balsuojama. 

27. Nuolatinių visuomeninių komisijų teisės ir veikla:
27.1. Komisijos gali savarankiškai priimti vykdomojo pobūdžio sprendimus kasdieniniais LASS socialinės, kultūrinės ar ūkinės-gamybinės veiklos organizavimo klausimais, jei šie sprendimai nėra susiję su finansiniais įsipareigojimais. Apie savo sprendimus nuolatinės visuomeninės komisijos informuoja centro tarybą raštu. Asmenys, sekretoriaujantys komisijų posėdžiams, informaciją centro tarybos posėdžių sekretoriui pateikia ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki artimiausio centro tarybos posėdžio.
27.2. Svarstydamos klausimus, kurie susiję su finansavimu, LASS turtu, premijavimu, kitų nuolatinių komisijų veiklos interesais, komisijos gali priimti tik rekomendacinio pobūdžio sprendimus, kuriuos pateikia centro tarybai.
27.3. Komisijos pagal savo kompetenciją gali tikrinti LASS įmonių ir įstaigų veiklą, centro tarybos sprendimų, savo sprendimų ir rekomendacijų vykdymą ir teikti siūlymus centro tarybai. 

28. Komisijų posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip du kartus per metus. 

29. Komisijos turi teisę pasitelkti ekspertus, kviesti į posėdžius centro tarybos pirmininką ir jo pirmąjį pavaduotoją, centro tarybos narius, VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojus, įmonių, įstaigų specialistus ir kitus asmenis. Sprendimą dėl apmokėjimo ekspertams priima VšĮ LASS respublikinio centro pirmininkas.

30. Komisijų posėdžius protokoluoja, reikalingus dokumentus įformina VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojai (komisijų posėdžių sekretoriai).

31. Nuolatinių visuomeninių komisijų pirmininkai:
31.1. Planuoja komisijos darbą, kviečia komisijos posėdžius, organizuoja reikalingų dokumentų ir kitos reikalingos medžiagos rengimą.
31.2. Duoda pavedimus komisijos nariams, prireikus iš komisijos narių sudaro parengiamojo darbo grupes.
31.3. Pirmininkauja komisijos posėdžiuose.
31.4. Atstovauja LASS pagal komisijos veiklos sritis visuomenės ir LASS renginiuose.
31.5. Atstovauja komisijai centro tarybos, kitų komisijų posėdžiuose arba paveda tai atlikti kuriam nors komisijos nariui. 

6. CENTRO TARYBOS LAIKINOSIOS KOMISIJOS (DARBO GRUPĖS)

32. Esant reikalui, centro taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas ar darbo grupes bet kuriems klausimams tirti. Laikinąsias komisijas ar darbo grupes galima sudaryti ir centro tarybos pirmininko įsakymu.

33. Jeigu nenurodytas laikinosios komisijos ar darbo grupės veiklos galiojimo laikas, jos įgaliojimai pasibaigia, kai jos uždaviniai įvykdyti.

7. KOMPENSAVIMO UŽ VEIKLĄ CENTRO TARYBOJE TVARKA

34. Bendrosios nuostatos:
34.1. Už veiklą centro taryboje kompensuojama tik nuolat nedirbantiems VšĮ LASS respublikiniame centre centro tarybos nariams.
34.2. Kompensacija mokama metų gale iš LASS Respublikinio fondo lėšų.
(Punkto pakeitimas: LASS centro tarybos 2015-12-16 sprendimas Nr. 1-49)
34.3. Kompensacija už faktiškai dirbtą laiką centro tarybos nariams yra 0,1 MBA už valandą.

35. Centro tarybos nario darbo laiko apskaičiavimo tvarka:
35.1. Centro tarybos nario darbo laikas kiekviename centro tarybos posėdyje yra 8 darbo valandos.
35.2. Duomenis apie centro tarybos narių dalyvavimą posėdžiuose tvarko centro tarybos posėdžių sekretorius ir, pasibaigus kalendoriniams metams, pateikia pažymą VšĮ LASS respublikinio centro vyr. finansininkui.Į viršų
Spausdinimo versija