Į meniu Į turinį
Keisti kontrastąRašykite administratoriuiSuraskite mus FACEBOOK'eDUK
Į pradžiąSvetainės medis

Vertikalus pagrindinis

Naujienų prenumerata
Naujienos
Sociokultūrinės naujienos
Pradžia

LASS įstatai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įstatai (MS Word byla)

1. Bendrosios nuostatos
2. LASS tikslai, veiklos sritys ir rūšys
3. LASS nariai ir sutrikusio regėjimo asmenys, kuriais rūpinasi LASS, jų teisės ir pareigos
4. LASS valdymas
5. LASS turtas, lėšos, pajamos ir jų naudojimo tvarka
6. LASS veiklos kontrolė
7. LASS skelbimų ir pranešimų paskelbimo bei dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo tvarka
8. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka
9. LASS įstatų keitimo tvarka

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asociacijos pavadinimas - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (toliau šiuose įstatuose - LASS).

2. LASS yra savarankiška, savanoriška, nepolitinė organizacija, savitarpio pagalbai burianti regos negalią turinčius asmenis, atstovaujanti jų interesams ir ginanti jų teises.

3. LASS teisinė forma - Asociacija.

4. LASS yra ribotos turtinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ji atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LASS prievoles.

5. LASS turi antspaudą, sąskaitą banke, teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą.

6. LASS savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, LR Civiliniu kodeksu, LR Asociacijų įstatymu, LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei šiais įstatais.

7. LASS, tęsdama 1926 m. įkurtos Lietuvos aklųjų sąjungos pradėtą aklųjų ir silpnaregių įtraukties į visuomenę judėjimą, yra Lietuvos aklųjų sąjungos, Lietuvos akliesiems globoti draugijos, Lietuvos aklųjų draugijos veiklos tęsėja ir visų teisių bei pareigų perėmėja.

8. LASS savo veiklą vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. LASS finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

10. LASS veiklos laikotarpis neribotas.

II. LASS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

11. LASS tikslai:

11.1. Rūpintis, kad būtų tinkamai įgyvendintos Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje, kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintos aklųjų ir silpnaregių pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės ir laisvės, gerbiamas jų savarankiškumas ir prigimtinis orumas, garantuojamas lygiateisiškumas ir lygios galimybės visose gyvenimo srityse;

11.2. Skatinti aklųjų ir silpnaregių savarankiškumą, įtrauktį į visuomenę ir darbo rinką;

11.3. Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant šalies socialinę politiką, rūpintis regos negalią turintiems žmonėms palankios teisinės aplinkos ir jų teises bei interesus atitinkančios teisėkūros buvimu;

11.4. Siekti, kad aklieji ir silpnaregiai galėtų gauti informaciją jiems prieinamu būdu;

11.5. Padėti akliesiems ir silpnaregiams realizuoti jų teisę į darbą, užimtumą, mokslą, švietimą, poilsį, meną, kultūrą, sportą;

11.6. Įgyvendinti regos sutrikimams išvengti skirtas priemones;

11.7. Telkti visuomenės pastangas regos sutrikimų sukeltoms problemoms spręsti, plėtoti aklųjų ir silpnaregių santykius su visuomene, skatinti pozityvų požiūrį į regos negalią turinčius žmones, kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie aklųjų ir silpnaregių gyvenimą, pasiekimus, galimybes, poreikius ir problemas, supažindinti visuomenę su LASS tikslais ir veiklos rezultatais;

11.8. Kiekvienam regos negalią turinčiam žmogui formuoti jo dalyvavimo LASS veikloje poreikį.

12. Siekdama savo tikslų, LASS vykdo šią veiklą:

12.1. Buria į sąjungą akluosius ir silpnaregius;

12.2. Tvarko savo narių bei asmenų, kuriais rūpinasi LASS, apskaitą;

12.3. Rūpinasi aklųjų ir silpnaregių reabilitacija, jų savarankiškumo formavimu ir skatinimu, ugdymu;

12.4. Remia ir skatina pažangiausių informacinių technologijų įsisavinimą ir naudojimą kaip vieną svarbiausių sėkmingo neregių mokymosi, darbo, užimtumo, savarankiškumo, saviraiškos sąlygų;

12.5. Remia ir skatina regos negalią turintiems žmonėms svarbią mokslinę veiklą;

12.6. Tenkina aklųjų ir silpnaregių specialiuosius poreikius, teikia jiems socialines ir reabilitacijos paslaugas, labdarą, paramą, aktualią informaciją, juridinę bei kitokią pagalbą, būtiną regos negalios sukeltoms problemoms spręsti;

12.7. Atstovauja regos negalią turintiems asmenims, gina jų teises ir teisėtus interesus bei padeda įsitraukti į visuomeninį gyvenimą;

12.8. Rūpinasi regos negalią turinčių žmonių profesiniu pasirengimu, užimtumu, įsidarbinimu, jiems tinkamų darbo vietų pritaikymu ir jų išsaugojimu;

12.9. Savarankiškai arba kartu su partneriais ugdo darbuotojus, dirbančius su aklaisiais ir silpnaregiais, kelia jų kvalifikaciją;

12.10. Teikia pagalbą akliesiems ir silpnaregiams nustatant jiems darbingumo ar neįgalumo lygį, specialiuosius poreikius;

12.11. Organizuoja aklųjų ir silpnaregių savitarpio pagalbą, sociokultūrinę veiklą, meninės saviraiškos ugdymą, poilsį, sportą, turizmą;

12.12. Remia ir skatina aukštą Brailio rašto leidybos bei vartojimo kultūrą viešajame gyvenime ir kasdieninėje veikloje;

12.13. Skatina neregiams ir silpnaregiams tinkamos fizinės ir informacinės aplinkos kūrimą, pagrįstą universalaus dizaino, socialinės atskirties mažinimo principais;

12.14. Skatina kultūros ir meno vertybių prieinamumą neregiams ir silpnaregiams. Palaiko ir plėtoja kultūrinį regos negalią turinčių ir jos neturinčių žmonių dialogą; 

12.15. Bendradarbiauja su Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis tarptautinėmis, užsienio šalių ir Lietuvos asociacijomis, fondais, valstybės institucijomis, savivaldybėmis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;

12.16. Analizuoja galiojančius teisės aktus ir jų projektus, teikia siūlymus ir paaiškinimus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms bei imasi kitų teisėtų poveikio priemonių, siekdama, kad būtų priimami aklųjų ir silpnaregių poreikius ir interesus atitinkantys teisės aktai, įgyvendintos tarptautiniuose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos regos negalią turinčių žmonių lygios galimybės, nediskriminavimo principai ir garantuojama tinkama gyvenimo kokybė;

12.17. Savarankiškai arba bendradarbiaudama su partneriais rengia ir vykdo programas ir projektus, organizuoja seminarus, konferencijas, mokymus ir kitus renginius, kuriais siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose išvardintus LASS tikslus;

12.18. Įstatymo nustatyta tvarka telkia paramą ir kitas lėšas, reikalingas LASS veiklai finansuoti;

12.19. Organizuoja savanorišką veiklą, skirtą padėti LASS bei akliesiems ir silpnaregiams;

12.20.Teismuose ir kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose atstovauja ir gina regos negalią turinčių žmonių vartotojų teises, teisę į nediskriminavimą ir lygias galimybes bei kitus jiems svarbius viešuosius interesus.

III. LASS NARIAI IR SUTRIKUSIO REGĖJIMO ASMENYS, KURIAIS RŪPINASI LASS,
JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. LASS nariais gali būti šie 18 metų sukakę Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos pilietybės neturintys nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai:

13.1. Asmenys, kurių geresnės akies regos aštrumas su korekcija ne didesnis kaip 0,3 arba kuriems nustatyti kitokie regos sutrikimai, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą asmeniui nustatyti ne didesnį kaip 55 proc. darbingumo lygį;

13.2. Vienas iš nepilnamečio vaiko, kuriam dėl regos sutrikimo nustatytas neįgalumo lygis arba šių įstatų 13.1. p. nurodyti regos sutrikimai, tėvų, globėjas ar rūpintojas;

13.3. Tam tikroje srityje neveiksniais pripažintų asmenų, kuriems yra nustatyta negalia dėl regos sutrikimo arba šių įstatų 13.1. p. nurodyti regos sutrikimai, globėjai;

13.4. Regos negalią turintiems žmonėms aktyviai padedantys regos sutrikimų neturintys asmenys, kurie į LASS gali būti priimami tik tuomet, kai LASS filiale, kurio veikloje jie ketina dalyvauti, jų yra mažiau negu 10 proc. visų to filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių;

13.5. Viešieji juridiniai asmenys, nuolat aktyviai veikiantys regos negalią turinčių asmenų socialinės įtraukties srityje ar kitaip dirbantys aklųjų ir silpnaregių labui (LASS kontroliuojami juridiniai asmenys – t.y. tokie juridiniai asmenys, kurių dalyvių susirinkime LASS turi daugiau kaip 50 proc. balsų – į LASS nepriimami).

14. Į LASS priimama šia tvarka:

14.1. Fizinius asmenis į LASS priima LASS filialo, kurio teritorijoje gyvena stojantysis, Taryba. Pageidaujantis įstoti į LASS asmuo LASS filialo pirmininkui pateikia raštišką prašymą ir šių įstatų 13.1. p. nurodytus jo ar jo nepilnamečio vaiko, globotinio ar rūpintinio regos sutrikimus patvirtinančius dokumentus. Stojant šių įstatų 13.2. ir 13.3. p. nurodytiems asmenims, papildomai pateikiami tėvystę (motinystę), globą ar rūpybą patvirtinantys dokumentai. Stojant šių įstatų 13.4. p. nurodytiems asmenims, vietoj regos sutrikimą patvirtinančių dokumentų pateikiama informacija apie jų aktyvią pagalbą regos negalią turintiems žmonėms.

Stojantis į LASS fizinis asmuo prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus filialo pirmininkui gali atsiųsti ir elektroniniu paštu LASS filialo pirmininko elektroninio pašto adresu, kuris skelbiamas LASS interneto svetainėje www.lass.lt.

LASS filialo pirmininkas, gavęs norinčio įstoti į LASS fizinio asmens prašymą, privalo jį pristatyti artimiausiame LASS filialo tarybos posėdyje. Į LASS priimamas fizinis asmuo gali be balso teisės dalyvauti posėdyje nagrinėjant jo priėmimo klausimą, tačiau jo nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo šio klausimo išnagrinėti. LASS filialo pirmininkas privalo ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas informuoti į LASS stojantįjį fizinį asmenį apie būsimo posėdžio datą, laiką ir vietą. Į LASS stojančiam fiziniam asmeniui nedalyvavus svarstant jo priėmimo į LASS klausimą, po šį klausimą svarsčiusio LASS filialo tarybos posėdžio ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas LASS filialo pirmininkas privalo pranešti į LASS stojančiam fiziniam asmeniui, kas buvo nuspręsta dėl jo priėmimo.

Į LASS stojančiam fiziniam asmeniui pageidaujant, jis gali įstoti į LASS narius ne savo gyvenamosios vietos LASS filiale. Apie jo įstojimą į LASS ne jo gyvenamosios vietos filiale jį priėmusio į LASS filialo pirmininkas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas privalo raštu arba elektroniniu paštu pranešti jo gyvenamosios vietos filialo pirmininkui.

14.2. Juridinius asmenis į LASS priima LASS Taryba. Šie asmenys raštišką prašymą priimti į LASS teikia LASS pirmininkui. Šiame prašyme privaloma pateikti informaciją apie stojančiojo juridinio asmens aktyvią veiklą regos negalią turinčių žmonių socialinės įtraukties  srityje ar kitokią nuolatinę pagalbą regos negalią turintiems žmonėms, nurodyti tikslų juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės ir elektroninio pašto adresus, telefono numerį, vadovo vardą ir pavardę. Prie šio prašymo pridedami stojančio juridinio asmens steigimo dokumentai.

LASS pirmininkas, gavęs norinčio įstoti į LASS juridinio asmens prašymą, privalo jį pristatyti artimiausiame LASS Tarybos posėdyje. Į LASS priimamas juridinis asmuo gali be balso teisės dalyvauti LASS Tarybos posėdyje nagrinėjant jo priėmimo klausimą, tačiau jo nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo šio klausimo išnagrinėti. LASS pirmininkas privalo ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas informuoti į LASS stojantįjį juridinį asmenį apie būsimo LASS Tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą. LASS stojančiam juridiniam asmeniui nedalyvavus svarstant jo priėmimo į LASS klausimą, po šį klausimą svarsčiusio LASS Tarybos posėdžio ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas LASS pirmininkas privalo raštu ar elektroniniu paštu pranešti į LASS stojančiam juridiniam asmeniui, kas buvo nuspręsta dėl jo priėmimo.

Priėmus į LASS juridinį asmenį, LASS pirmininkas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas privalo raštu arba elektroniniu paštu pranešti apie tai LASS filialo, kurio veiklos teritorijoje yra į LASS priimto juridinio asmens buveinė arba kurio veikloje šis juridinis asmuo pageidauja dalyvauti, pirmininkui.

15. LASS narys gali būti apskaitomas tik viename LASS filiale. Jei LASS narys keičia filialą, kurio veikloje jis dalyvauja, LASS filialo, kurio veikloje jis pradeda dalyvauti pirmininkas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas raštu ar elektroniniu paštu apie tai praneša filialo, kurio veikloje jis dalyvavo prieš tai, pirmininkui.

16. LASS nariai turi šias teises:

16.1. Dalyvauti LASS veikloje, balsuoti, siūlyti kandidatūras į visus LASS ar LASS filialo, kurio veikloje dalyvauja, organus ir būti patys į juos išrinkti (išskyrus šių įstatų 26.6., 38., 69. ir 71 p. nustatytas išimtis);

16.2. LASS Tarybos nustatyta tvarka gauti informaciją apie LASS veiklą, susipažinti su LASS dokumentais;

16.3. Gauti iš LASS ar jos narių metodinę, moralinę bei kitokią pagalbą;

16.4. Naudotis pirmumo teise įsidarbinti LASS kontroliuojamuose juridiniuose asmenyse;

16.5. Nustatyta tvarka naudotis LASS ir LASS kontroliuojamų juridinių asmenų teikiamomis paslaugomis;

16.6. Vertinti LASS veiklą ir teikti siūlymus. Prašymai, pareiškimai, skundai ar siūlymai pateikiami LASS Tarybos nustatyta tvarka;

16.7. Išstoti iš LASS, pateikus apie tai raštišką prašymą. Išstojančiam iš LASS jo sumokėtas nario mokestis ar kitaip LASS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

17. LASS narių pareigos:

17.1. Laikytis LASS įstatų, LASS ir LASS filialų organų priimtų sprendimų;

17.2. Dalyvauti LASS ir pasirinkto LASS filialo veikloje, visokeriopai stiprinti šią asociaciją;

17.3. Pagal galimybes teikti pagalbą LASS ir jos nariams;

17.4. Mokėti nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato LASS Suvažiavimas;

17.5. Pateikti LASS filialo, kurio veikloje dalyvauja, pirmininkui savo kontaktinę informaciją: gyvenamosios vietos ar buveinės adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Ši informacija neviešinama ir naudojama tik LASS veiklai;

17.6. Tausoti LASS priklausantį turtą, jo negrobstyti ir jokia kita forma nesisavinti ar nešvaistyti;

17.7. Nežeminti LASS reputacijos, nedaryti jai turtinės ar neturtinės žalos neteisėtais ar neatsakingais veiksmais;

17.8. Gerbti kitų narių nuomonę, teises ir teisėtus interesus.

18. Sutrikusios regos asmenys, kuriais rūpinasi LASS, yra:

18.1. Regos negalią turintys vaikai iki 18 metų amžiaus;

18.2. Vaikai, kuriems nors ir nėra nustatyta regos negalia, tačiau kurių geresnės akies regos aštrumas su korekcija ne didesnis kaip 0,3, arba kuriems nustatyti kitokie regos sutrikimai, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą vaikui nustatyti neįgalumo lygį;

18.3. Oftalmologiniai ligoniai, turintys laikinų problemų, būdingų regos negaliai.

19. Sutrikusios regos asmenims, kuriais rūpinasi LASS, teikiamos tokios pat paslaugos ir pagalba kaip ir LASS nariams.

20. Norėdamas išstoti iš LASS, LASS narys privalo raštišku prašymu apie tai pranešti LASS filialo, kurio veikloje jis dalyvauja, pirmininkui, kuris ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo šio pareiškimo gavimo dienos privalo tokį asmenį išbraukti iš LASS narių ir apie tai informuoti LASS filialo tarybą artimiausiame jos posėdyje. Ta pačia tvarka iš LASS narių išbraukiama ir mirus LASS nariui fiziniam asmeniui, pasibaigus LASS nariui juridiniam asmeniui ar išnykus šių įstatų 13.1., 13.2. ir 13.3. p. nustatytiems narystės pagrindams.

21. Iš LASS gali būti pašalinti tik tie nariai, kurie piktybiškai, nereaguodami į LASS filialo pirmininko ar kitų LASS organų įspėjimą, nevykdo šiuose įstatuose nustatytų nario pareigų, nusižengia LASS įstatams, kenkia LASS veiklai ar ne mažiau kaip dvejus metus nemoka nario mokesčio. LASS nariai juridiniai asmenys iš LASS šalinami ir tuomet, kai jie tampa LASS kontroliuojamais juridiniais asmenimis.

22. LASS nariai šalinami LASS filialo, kurio veikloje jie dalyvauja, tarybos sprendimu, priimamu šio LASS filialo pirmininko teikimu. Skundus dėl pašalinimo ar atsisakymo fizinius asmenis priimti į LASS, jei jie pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo skundžiamo sprendimo priėmimo dienos, nagrinėja LASS Taryba artimiausiame posėdyje. LASS Tarybos sprendimas šiuo klausimu yra galutinis ir neskundžiamas.

LASS nariai juridiniai asmenys gali būti šalinami iš LASS ir motyvuotu LASS Tarybos sprendimu. Motyvuotas LASS Tarybos sprendimas dėl jų pašalinimo ar dėl atsisakymo juridinius asmenis priimti į LASS yra galutinis ir neskundžiamas.

23. Šalinamas LASS narys ar skundą dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LASS pateikęs asmuo turi teisę dalyvauti sprendžiant jo šalinimo klausimą ar nagrinėjant jo skundą dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LASS, tačiau jo nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo išnagrinėti šių klausimų. Apie LASS filialo tarybos ar LASS Tarybos posėdžio, kuriame bus sprendžiami minėti klausimai, datą, laiką ir vietą šalinamam LASS nariui ar skundą pateikusiam asmeniui turi būti raštu ar elektroniniu paštu pranešta ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas. Jei šalinamas ar skundą dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LASS pateikęs asmuo nedalyvavo LASS filialo tarybos ar LASS Tarybos posėdyje, apie šiame posėdyje priimtą sprendimą jam turi būti pranešta raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

24. LASS narių ir sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, vardinius sąrašus tvarko LASS Taryba arba jos įgaliota įstaiga. LASS filialų pirmininkai tvarko šių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių ir šių filialų veiklos teritorijoje gyvenančių sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, sąrašus.

IV. LASS VALDYMAS

25. LASS organai yra:

25.1. LASS Suvažiavimas - LASS organas, turintis visas visuotinio susirinkimo teises;

25.2. LASS Taryba - kolegialus LASS valdymo organas;

25.3. LASS Pirmininkas - vienasmenis LASS valdymo organas;

25.4. LASS revizijos komisija – kolektyvinis LASS kontrolės organas.

26. LASS Suvažiavimas:

26.1. Keičia LASS įstatus;

26.2. Nusistato savo darbo reglamentą;

26.3. Svarsto ir tvirtina LASS metinės veiklos ataskaitą, metinį finansinių ataskaitų rinkinį, revizijos komisijos metinę ataskaitą;

26.4. Nustato LASS strategiją, svarbiausias veiklos gaires ir pagrindines kryptis;

26.5. Nustato LASS nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką, kuri tvirtinama atskiru dokumentu;

26.6. Iš LASS narių fizinių asmenų, tačiau nebūtinai tik iš LASS Suvažiavimo delegatų atviru ar slaptu balsavimu ketveriems metams renka LASS Tarybą, LASS revizijos komisiją, LASS Pirmininką, jo siūlymu - LASS pirmininko pavaduotoją. LASS pirmininkas, jo pavaduotojas, LASS Tarybos nariai renkami tik iš regos negalią turinčių LASS narių, kurie buvo priimti į LASS ne vėliau kaip prieš trejus metus iki Suvažiavimo;

26.7. Priima sprendimą dėl LASS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), LASS Pirmininko, jo pavaduotojo, LASS Tarybos ir LASS revizijos komisijos narių atšaukimo;

26.8. Svarsto ir sprendžia kitus LASS reikalus.

27. LASS Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 jo delegatų. Sprendimai priimami paprasta balsavime dalyvaujančių Suvažiavimo delegatų balsų dauguma. Šių įstatų 26.1. ir 26.7. p. nustatytais klausimais sprendimai priimami 2/3 suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

28. Delegatai į LASS Suvažiavimą ketverių metų laikotarpiui renkami LASS filialų susirinkimuose. Filialai, kurių veikloje dalyvauja iki 100 LASS narių, renka po vieną delegatą; filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 101 iki 200 LASS narių, renka po 2 delegatus; filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 201 iki 300 LASS narių, renka po 3 delegatus; filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 301 iki 400 LASS narių, renka po 4 delegatus. Filialų, kurių veikloje dalyvauja dar daugiau LASS narių, renkamų delegatų skaičius didinamas analogiškomis proporcijomis ir tvarka.

29. Atšaukus LASS Suvažiavimo delegatą, jam atsistatydinus ar nebegalint eiti savo pareigų, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui delegatu tampa LASS filialo, kuriame šis delegatas buvo išrinktas, vėliausiai vykusiame rinkiminiame susirinkime daugiausiai balsų gavęs neišrinktas kandidatas. Jei tokio kandidato nėra, LASS Suvažiavimo delegato atšaukimo atveju jį atšaukusiame filialo susirinkime, o LASS Suvažiavimo delegato atsistatydinimo arba negalėjimo eiti savo pareigų atveju artimiausiame šio LASS filialo susirinkime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui šių įstatų 28. p. nustatyta tvarka renkamas naujas LASS Suvažiavimo delegatas.

30. Kiekvienas delegatas Suvažiavime turi po vieną balsą.

31. Delegatas, pageidaujantis Suvažiavime balsuoti iš anksto paštu ar elektroniniu paštu apie tai turi raštu (paštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu, kuris skelbiamas LASS interneto svetainėje www.lass.lt) pranešti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS Suvažiavimo. Šiame pranešime turi būti nurodyta, kokia forma (paštu ar elektroniniu paštu) pageidaujama balsuoti ir gauti balsavimui reikalingus dokumentus bei kitą Suvažiavimo informaciją. LASS Pirmininkas tokį pranešimą pateikusiam delegatui privalo ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki Suvažiavimo delegato prašyta forma (paštu arba elektroniniu paštu) pateikti preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę, visų į preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę įtrauktų sprendimų projektus, bendrąjį balsavimo biuletenį ir visą kitą Suvažiavimo delegatams aktualią informaciją. Jei atskiri Suvažiavimo dokumentų projektai ar kt. informacija parengiama vėliau nei likus 20 kalendorinių dienų iki Suvažiavimo, ji privalo nedelsiant būti pateikta paštu ar elektroniniu paštu balsuoti pageidaujantiems delegatams.

32. Iš anksto paštu ar elektroniniu paštu balsuojantis Suvažiavimo delegatas užpildo ir paštu LASS buveinės adresu ar elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša Suvažiavimui savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami ne vėliau kaip prieš 1 parą iki Suvažiavimo pradžios, iš anksto balsavę delegatai laikomi dalyvaujančiais Suvažiavime ir jų balsai įskaitomi į Suvažiavimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

33. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek Suvažiavime dalyvauja delegatų. Pakartotiniame Suvažiavime galioja neįvykusio Suvažiavimo iš anksto elektroniniu paštu balsavusių delegatų bendrieji balsavimo biuleteniai.

34. LASS Suvažiavimai šaukiami kasmet. Rinkiminis LASS Suvažiavimas šaukiamas kas ketveri metai. Neeiliniai LASS Suvažiavimai šaukiami LASS Tarybos sprendimu arba kai to reikalauja daugiau kaip trečdalis LASS narių, ar daugiau kaip pusė Suvažiavimo delegatų.

LASS Tarybos sprendimu eilinis nerinkiminis Suvažiavimas gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu. Suvažiavimas nuotolinės apklausos būdu negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip ketvirtadalis Suvažiavimo delegatų prieštarauja Suvažiavimo organizavimui nuotolinės apklausos būdu. Organizuojant LASS Suvažiavimą nuotolinės apklausos būdu visi Suvažiavimo delegatai Suvažiavimo dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja šių įstatų 31 ir 32 p. nustatyta tvarka.

35. LASS Taryba sudaroma iš 14 asmenų: LASS Pirmininko, jo pavaduotojo ir 12 narių. LASS Pirmininkas yra ir LASS Tarybos Pirmininkas, LASS pirmininko pavaduotojas yra ir LASS Tarybos pirmininko pavaduotojas.

36. Po 3 LASS Tarybos narius renkama iš: Vilniaus ir Alytaus apskričių teritorijoje veikiančių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių; Kauno ir Marijampolės apskričių teritorijoje veikiančių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių. Po 2 LASS Tarybos narius renkama iš: Klaipėdos ir Telšių apskričių teritorijoje veikiančių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių; Šiaulių ir Tauragės apskričių teritorijoje veikiančių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių; Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijoje veikiančių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių.

37. LASS Suvažiavimui atšaukus LASS Tarybos narį, jam atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS Tarybos nariu tampa vėliausiai vykusiame rinkiminiame Suvažiavime neišrinktas daugiausiai balsų gavęs kandidatas laikantis šių įstatų 36 p. nustatytų regioninio atstovavimo kvotų. Jei tokio kandidato nėra, LASS Tarybos nario atšaukimo atveju jį atšaukusiame Suvažiavime, o LASS Tarybos nario atsistatydinimo arba negalėjimo eiti pareigų atveju artimiausiame LASS Suvažiavime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui šių įstatų 26.6. p. ir 38 p. nustatyta tvarka, laikantis šių įstatų 36. p. išvardintų regioninio atstovavimo kvotų, renkamas naujas LASS Tarybos narys.

 LASS Tarybos narys LASS Tarybos sprendimu pripažįstamas negalinčiu eiti savo pareigų, jei jis dviejų iš eilės einančių kalendorinių metų laikotarpiu be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 50 proc. LASS Tarybos posėdžių.

38. Kiekvienas į LASS ne vėliau kaip prieš trejus metus įstojęs, regos negalią turintis LASS narys fizinis asmuo turi teisę iškelti savo kandidatūrą į LASS Tarybą ir LASS Pirmininko pareigoms. Apie tai jis turi raštu pranešti pateikdamas pranešimą LASS buveinės adresu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS Suvažiavimo. LASS narys, pranešdamas apie savo kandidatūros LASS Pirmininko pareigoms kėlimą, pranešime turi pasiūlyti ir savo pavaduotojo, kuriuo gali būti tik regos negalią turintis LASS narys fizinis asmuo, priimtas į LASS ne vėliau kaip prieš trejus metus, kandidatūrą bei pateikti šio asmens raštišką sutikimą.

Jei šiame punkte nustatyta tvarka kandidatūras iškėlę LASS nariai neišrenkami ar jų nepakanka, kandidatai siūlomi LASS Suvažiavime.

39. Renkant LASS Pirmininką, išrinktu laikomas tas kandidatas, už kurį balsuoja daugiau kaip pusė balsavime dalyvaujančių delegatų. Jei LASS Pirmininko pareigoms kandidatuoja daugiau kaip du delegatai, ir nei vienas iš jų nesurenka minėtos balsų daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja du daugiausiai balsų gavę kandidatai.

40. Į LASS Tarybą išrinktais laikomi daugiausiai balsų gavę kandidatai pagal šių įstatų 36 p. nustatytas regioninio atstovavimo kvotas. Jei kandidatai balsų gauna po lygiai ir jie po pirmojo balsavimo pagal šių įstatų 36 p. nustatytas kvotas dar gali būti išrinkti į LASS Tarybą, rengiami pakartotiniai balsavimai, kuriuose dalyvauja šie po lygiai balsų surinkę kandidatai.

41. LASS Taryba:

41.1. Vadovauja LASS veiklai tarp LASS Suvažiavimų;

41.2. Įgyvendina LASS tikslus ir LASS Suvažiavimo sprendimus;

41.3. Šaukia LASS Suvažiavimus ir nustato jų preliminarią darbotvarkę. Informacija apie Suvažiavimo datą, laiką, vietą ir jo preliminari darbotvarkė Suvažiavimo delegatams ir LASS revizijos komisijos pirmininkui turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš du mėnesius bei paskelbta LASS internetinėje svetainėje adresu www.lass.lt. LASS Suvažiavimo delegatų siūlymai dėl darbotvarkės papildymo teikiami raštu LASS buveinės adresu ar elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki Suvažiavimo. Vėliau LASS delegatų pateikti siūlymai dėl Suvažiavimo darbotvarkės priimami tik jei tam pritaria LASS Taryba.

41.4. Rengia ir LASS Suvažiavimui teikia metinės LASS veiklos ataskaitos, metinio finansinių ataskaitų rinkinio, LASS įstatų ir kitų Suvažiavimo tvirtinamų dokumentų projektus, kurie kiekvienam LASS Suvažiavimo delegatui ir LASS revizijos komisijos pirmininkui privalo būti pateikti ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki Suvažiavimo;

41.5. Nusistato savo darbo reglamentą;

41.6. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo LASS nariams tvarką;

41.7. Bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

41.8. Svarsto ir tvirtina LASS ilgalaikes prioritetines (respublikines) veiklos programas;

41.9. Priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo bei tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

41.10. Skiria ir atleidžia LASS įsteigtų juridinių asmenų vadovus (regos negalią turintys asmenys turi pirmenybę būti skiriami LASS įsteigtų juridinių asmenų vadovais);

41.11. Steigia ir likviduoja LASS filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus ir vadovus šių įstatų 69 p. nustatyta tvarka;

41.11. Nagrinėja LASS narių prašymus, pareiškimus, skundus;

41.12. Iš LASS narių ir specialistų įvairių LASS problemų nagrinėjimui sudaro nuolatines komisijas, kurios priimtus siūlymus ir sprendimus pateikia LASS Tarybai;

41.14. Sudaro darbo grupes, laikinąsias komisijas svarbiems einamiesiems reikalams spręsti;

41.15. Įgyvendina juridinių asmenų, kurių dalyviu yra LASS, dalyvio funkcijas;

41.16. Rengia ir tvirtina normatyvinius, finansinius bei kitus LASS dokumentus;

41.17. Organizuoja LASS narių sąrašo tvarkymą arba tai daryti įgalioja kitus asmenis;

41.18. Priima sprendimus dėl LASS buveinės keitimo;

41.19. Priima į LASS šių įstatų 13.5. p. nurodytus asmenis, prireikus juos šalina iš LASS motyvuotu sprendimu;

41.20. Organizuoja ir koordinuoja LASS veiklą, priima sprendimus, reikalingus LASS narių interesams spręsti ir ginti.

42. LASS Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per metus LASS Pirmininko, jo pavaduotojo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdaliui LASS Tarybos narių reikalaujant. Išsamiau LASS Tarybos posėdžių sušaukimo, jų darbotvarkės nustatymo, posėdyje planuojamų priimti dokumentų projektų ir kitos informacijos pateikimo LASS Tarybos nariams tvarką ir terminus nustato LASS Tarybos darbo reglamentas.

LASS Pirmininko sprendimu LASS Tarybos posėdis gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu. LASS Tarybos posėdis nuotolinės apklausos būdu negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip ketvirtadalis LASS Tarybos narių prieštarauja LASS Tarybos posėdžio organizavimui nuotolinės apklausos būdu. Organizuojant LASS Tarybos posėdį nuotolinės apklausos būdu, visi LASS Tarybos nariai Tarybos posėdžio dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja šių įstatų 44 p. nustatyta tvarka.

43. LASS Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsavime dalyvaujančių LASS Tarybos narių balsų dauguma. Esant balsų lygybei, lemia Pirmininko balsas. Sprendimai šių įstatų 52 p. nustatytais klausimais bei dėl nuosavo nekilnojamojo turto turinčių LASS kontroliuojamų juridinių asmenų akcijų ar dalininko teisių perleidimo priimami 2/3 visų LASS Tarybos narių balsų dauguma.

44. LASS Tarybos narys turi teisę LASS Tarybos posėdyje balsuoti iš anksto elektroniniu paštu. Iš anksto elektroniniu paštu balsuojantis LASS Tarybos narys užpildo ir elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša LASS Tarybai savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami iki LASS Tarybos posėdžio pradžios, iš anksto balsavę LASS Tarybos nariai laikomi dalyvaujančiais LASS Tarybos posėdyje ir jų balsai įskaitomi į Tarybos posėdžio kvorumą bei balsavimo rezultatus.

45. LASS vadovas yra LASS Pirmininkas. Pirmininkui eiti pareigas padeda jo pavaduotojas. LASS Pirmininkui laikinai negalint eiti savo pareigų, jį pavaduoja jo pavaduotojas.

46. LASS Suvažiavimui atšaukus LASS Pirmininką ar jo pavaduotoją, jį atšaukusiame Suvažiavime šių įstatų 26.6. ir 39 p. nurodyta tvarka neišbūtos kadencijos laikotarpiui renkamas naujas LASS pirmininkas ar jo pavaduotojas. LASS pirmininkui atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, iki artimiausio LASS Suvažiavimo jo pareigas eina jo pavaduotojas. Artimiausiame LASS Suvažiavime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui šių įstatų 26.6., 38 ir 39 p. nurodyta tvarka renkamas naujas LASS Pirmininkas. LASS pavaduotojui atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, artimiausiame LASS Suvažiavime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui šių įstatų 26.6. p. nustatyta tvarka renkamas naujas LASS pirmininko pavaduotojas.

Jei atsistatydina ar nebegali eiti savo pareigų ir LASS Pirmininkas, ir jo pavaduotojas, LASS Taryba ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų renkasi į posėdį, kuriame išrenka laikiną LASS Pirmininką. Jis pareigas eina iki artimiausio LASS Suvažiavimo.

47. LASS Pirmininkas:

47.1. Vadovauja asociacijai ir vykdo jos kasdienio valdymo veiklą;

47.2. Atstovauja LASS tarptautinėse, valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

47.3. Šaukia LASS Tarybos posėdžius, sudaro jų preliminarią darbotvarkę ir jiems pirmininkauja;

47.4. Pasirašo LASS Suvažiavimo ir Tarybos sprendimus bei organizuoja jų įgyvendinimą;

47.5. LASS vardu sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų 43 ir 52 p. išvardintus sandorius, kuriuos LASS Pirmininkas gali sudaryti tik gavęs LASS Tarybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų dauguma;

47.6. Priima ir atleidžia LASS darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų kompetenciją ir darbo užmokestį;

47.7. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savanorišką veiklą;

47.8. Organizuoja LASS skelbimų ir pranešimų paskelbimą bei dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimą LASS nariams, revizijos komisijai, LASS Suvažiavimo delegatams ir LASS Tarybos nariams;

47.9. Organizuoja LASS duomenų, informacijos ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir kitoms valstybės institucijoms;

47.10. Atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir LASS Suvažiavimo ar Tarybos sprendimuose nustatytas iš LASS veiklos kylančias funkcijas.

48. LASS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jos veiklai koordinuoti įsteigiama įstaiga, kurios vadovai yra LASS Pirmininkas ir jo pavaduotojas. Šios įstaigos veiklą reglamentuoja LASS Taryba.

V. LASS TURTAS, LĖŠOS, PAJAMOS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

49. LASS turtas turi tarnauti visiems Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams ir turi būti naudojamas šiuose įstatuose išvardintų LASS tikslų siekimui.

50. LASS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai bei labdaros objektai ir kitas šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas už LASS priklausančias lėšas, gautas dovanojimo, paveldėjimo, paramos ar kitokiu teisėtu būdu.

51. LASS turto valdymo ir naudojimosi juo sąlygas pagal galiojančius įstatymus nustato LASS Suvažiavimas, o laikotarpiu tarp Suvažiavimų - LASS Taryba.

52. LASS ir LASS kontroliuojami juridiniai asmenys gali parduoti, įkeisti ar kitaip perleisti LR Civilinio kodekso ketvirtoje knygoje numatytas daiktines teises į jų valdomą, naudojamą nekilnojamąjį turtą, taip pat sudaryti laidavimo ar garantijos sandorius tik gavę LASS Tarybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų dauguma.

53. LASS lėšas sudaro:

53.1. LASS nario mokesčiai;

53.2. Dovanotos, paaukotos, paramos būdu suteiktos ir paveldėtos pagal testamentą lėšos;

53.3. Valstybės, jos institucijų, savivaldybių, fondų skirtos tikslinės paskirties lėšos;

53.4. Palūkanos už paskolintas arba bankuose saugomas LASS lėšas;

53.5. Skolinto kapitalo lėšos;

53.6. Iš LASS vykdomos ūkinės komercinės veiklos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, gautos lėšos;

53.7. Įmonių, kurių dalyvė yra LASS, pelno dalis (dividendai);

53.8. Kitos teisėtai gautos lėšos.

54. LASS lėšos naudojamos LASS tikslų įgyvendinimui, veiklos finansavimui pagal vykdomų programų finansines sąmatas, kurias tvirtina LASS Taryba.

VI. LASS VEIKLOS KONTROLĖ 

55. LASS ir LASS kontroliuojamų juridinių asmenų veiklą, jų turto, lėšų ir pajamų naudojimą kontroliuoja LASS revizijos komisija.

LASS revizijos komisiją 4 metų laikotarpiui renka LASS Suvažiavimas. LASS revizijos komisija sudaroma iš 5 asmenų: LASS revizijos komisijos Pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus ir dviejų narių. Revizijos komisijos Pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių iš Suvažiavimo išrinktų revizijos komisijos narių tarpo išsirenka pati revizijos komisija. Į revizijos komisiją negali būti išrinkti LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovai, LASS Pirmininkas, jo pavaduotojas, LASS Tarybos nariai bei su jais artimais giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys.

56. Už savo veiklą revizijos komisija atsiskaito Suvažiavimui. Ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki LASS Suvažiavimo revizijos komisija privalo LASS Pirmininkui pateikti revizijos komisijos metinės ataskaitos projektą, kurį LASS Pirmininkas nedelsiant išsiunčia visiems LASS Suvažiavimo delegatams.

57. LASS revizijos komisija turi teisę gauti reikiamą informaciją, techninę paramą, visus tikrinamo juridinio asmens dokumentus, samdyti revizijos atlikimui reikalingus specialistus, ekspertus. Tam tikslui LASS skiria lėšas. Revizijos komisijos nariai turi teisę dalyvauti LASS Suvažiavime, LASS Tarybos posėdžiuose, visų LASS filialų susirinkimuose ir tarybų posėdžiuose.

58. LASS Suvažiavimui atšaukus LASS revizijos komisijos narį, jį atšaukusiame Suvažiavime šių įstatų 26.6. ir 55 p. nurodyta tvarka neišbūtos kadencijos laikotarpiui renkamas naujas LASS revizijos komisijos narys.

LASS revizijos komisijos nariui atsistatydinus arba jam negalint eiti pareigų, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui artimiausiame LASS Suvažiavime šių įstatų 26.6. ir 55 p. nustatyta tvarka renkamas naujas revizijos komisijos narys.

59. LASS revizijos komisija tikrina, kaip LASS organai, filialai, LASS kontroliuojami juridiniai asmenys laikosi LASS įstatų ir aukštesniųjų LASS organų sprendimų, taip pat jų ūkinę-finansinę veiklą, kaip naudojamos ir saugomos materialinės vertybės, lėšos, pastatai ir kitas turtas, kaip vykdomi LASS Suvažiavimo, Tarybos sprendimai ir kiti dokumentai, nagrinėjami skundai, pareiškimai, ginamos narių teisės. Nustačiusi pažeidimus, revizijos komisija turi teisę reikalauti, kad šie pažeidimai ir jų padariniai būtų operatyviai pašalinti. Jei atsisakoma tai daryti, revizijos komisija gali kreiptis į Tarybą siūlydama sušaukti neeilinį LASS Suvažiavimą.

60. Prireikus tikrinti LASS veiklą, LASS Tarybos arba LASS Suvažiavimo sprendimu gali būti samdomas finansinis ar veiklos auditas.

VII. LASS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ PASKELBIMO BEI DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LASS VEIKLĄ PATEIKIMO TVARKA

61. Dokumentai ir kita informacija LASS nariams pateikiama raštu arba elektroniniu paštu pagal LASS Tarybos nustatytą tvarką, kuri tvirtinama atskiru dokumentu. Su visa informacija ir dokumentais nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. LASS dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

62. Informacijos išsiuntimas LASS Suvažiavimo delegatams ar LASS Tarybos nariams elektroniniu paštu ir (arba) jos paskelbimas LASS interneto svetainėje www.lass.lt laikomas tinkamu informacijos pateikimo būdu.

63. Informacija apie Suvažiavimo datą, laiką, vietą ir jo preliminari darbotvarkė skelbiama LASS interneto svetainėje www.lass.lt ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Suvažiavimo dienos.

64. Kai pagal LR teisės aktus LASS skelbimai ar pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Valstybės įmonės „Registrų centras“ leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ bei LASS internetinėje svetainėje www.lass.lt įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

65. Už LASS skelbimų ir pranešimų paskelbimą bei dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimą LASS nariams atsako LASS Pirmininkas.

VIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

66. LASS turi teisę steigti savo filialus ir atstovybes. Jie steigiami ir likviduojami LASS Tarybos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

67. LASS filialai ir atstovybės yra LASS teritoriniai padaliniai, turintys atskirą buveinę. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. LASS už savo filialų ir atstovybių prievoles atsako visu savo turtu.

68. LASS filialai ir atstovybės veikia pagal šiuos įstatus ir LASS Tarybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus, kuriuose turi būti numatyti šie filialo (atstovybės) organai:

68.1. Filialo (atstovybės) veikloje dalyvaujančių LASS narių susirinkimas (toliau – susirinkimas);

68.2. Filialo (atstovybės) taryba – filialo (atstovybės) kolektyvinis organas, neturintis valdymo organo teisių;

68.3. Filialo (atstovybės) pirmininkas – vienasmenis filialo (atstovybės) valdymo organas.

69. Filialo (atstovybės) pirmininką ketverių metų kadencijai iš šio filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių fizinių asmenų renka filialo (atstovybės) susirinkimas.

Išrinktą LASS filialo (atstovybės) pirmininką filialo (atstovybės) vadovo pareigoms artimiausiame posėdyje tvirtina LASS Taryba.

Jei LASS Taryba susirinkimo išrinkto pirmininko nepatvirtina filialo (atstovybės) vadovo pareigoms, ne vėliau kaip per mėnesį nuo atitinkamo LASS Tarybos sprendimo priėmimo dienos šaukiamas pakartotinis LASS filialo (atstovybės) susirinkimas, kuris iš naujo renka filialo (atstovybės) pirmininką.

LASS Tarybai nepatvirtinus pakartotiniame LASS filialo (atstovybės) susirinkime išrinkto pirmininko LASS filialo (atstovybės) vadovo pareigoms, arba jei LASS filialo (atstovybės) susirinkimas neišrenka LASS filialo (atstovybės) pirmininko, LASS filialo (atstovybės) vadovą – pirmininką savo nuožiūra skiria LASS Taryba.

70. Pirmenybę tapti LASS filialų (atstovybių) pirmininkais turi regos negalią turintys LASS nariai. LASS filialų (atstovybių) pirmininkai savo pareigas eina neatlygintinai.

71. Filialo (atstovybės) tarybą iš šio filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių fizinių asmenų renka filialo (atstovybės) susirinkimas. Ne mažiau kaip du trečdalius LASS filialų (atstovybių) tarybos narių turi sudaryti regos negalią turintys LASS nariai.

72. Filialų (atstovybių) tarybų nariai ir pirmininkai nepasibaigus jų kadencijai gali būti atšaukiami iš pareigų filialų (atstovybių) susirinkimų sprendimais, priimtais ne mažesne kaip 2/3 susirinkime balsuojančių LASS narių, dalyvaujančių to filialo (atstovybės) veikloje balsų dauguma, arba motyvuotu LASS Tarybos sprendimu.

73. LASS filialo (atstovybės) susirinkimui atšaukus LASS filialo (atstovybės) pirmininką ar tarybos narį, tame pačiame LASS filialo (atstovybės) susirinkime neišbūtos kadencijos laikotarpiui renkamas naujas LASS filialo (atstovybės) pirmininkas ar tarybos narys šių įstatų 69 ar 71 p. nustatyta tvarka.

74. Atšaukus LASS filialo (atstovybės) pirmininką motyvuotu LASS Tarybos sprendimu, jam atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, šio LASS filialo (atstovybės) taryba privalo sušaukti šio filialo (atstovybės) neeilinį susirinkimą, kuris privalo įvykti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo filialo (atstovybės) pirmininko atsistatydinimo, atšaukimo ar paaiškėjimo, kad jis negali eiti pareigų, dienos. Šiame susirinkime pirmininko neišbūtos kadencijos laikotarpiui renkamas naujas LASS filialo (atstovybės) pirmininkas šių įstatų 69 p. nustatyta tvarka. Jei filialo (atstovybės) taryba per šiame punkte nustatytą terminą nesušaukia filialo (atstovybės) neeilinio susirinkimo, tokį susirinkimą sušaukia LASS Taryba.

75. Atšaukus LASS filialo tarybos narį motyvuotu LASS Tarybos sprendimu, jam atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui artimiausiame jį išrinkusio LASS filialo (atstovybės) susirinkime renkamas naujas LASS filialo (atstovybės) tarybos narys šių įstatų 71 p. nustatyta tvarka.

76. Filialų (atstovybių) organų kompetenciją, detalesnę jų formavimo ir atšaukimo tvarką, filialų (atstovybių) veiklos teritorijas nustato filialų (atstovybių) nuostatai.

77. Filialai (atstovybės) registruojami ir išregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IX. LASS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

78. LASS įstatai keičiami LASS Suvažiavimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

79. LASS įstatų projektą rengia ir pateikia Suvažiavimui tvirtinti LASS Taryba arba jos įgaliotas asmuo. LASS įstatų projektas LASS internetinėje svetainėje www.lass.lt turi būti paskelbtas ne vėliau kaip prieš 45 dienas iki Suvažiavimo.

Kiekvienas LASS narys turi teisę siūlyti LASS įstatų pakeitimus. Šie siūlymai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS Suvažiavimo dienos turi būti raštu pateikti LASS buveinės adresu arba atsiųsti elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu.

80. Pakeisti įstatai registruojami juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir įsigalioja tik nuo jų įregistravimo dienos.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XXVIII Suvažiavimo įgaliotas asmuo
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Sigitas Armonas

Į viršų
Spausdinimo versija