Vasario 3 d. posėdis

2021 m. vasario 3 d. nuotoliniu būdu (per ZOOM platformą) įvyko pirmasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 14 LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininko pavaduotojas J. Valentukevičius ir kviestiniai asmenys.

Aptarti artimiausi LASS veiklos tikslai. Pritarta siūlymui dėl LASS interneto svetainės atnaujinimo bei veiklos krypčiai dėl aiškesnio LASS filialų veiklos turinio sukūrimo. Sudaryta naujos LASS įstatų redakcijos rengimo darbo grupė. Ji įpareigota iki 2021 m. gegužės 1 dienos parengti ir pateikti svarstyti LASS tarybai naujos LASS įstatų redakcijos projektą, kurį numatoma teikti tvirtinti 2021 m. vasarą planuojamame sušaukti neeiliniame LASS suvažiavime Vilniuje. 

Taryba pritarė projektui XXXII LASS ataskaitinį suvažiavimą organizuoti 2021 m. gegužės 19 dieną nuotolinės apklausos būdu (tačiau, jei tam nepritartų daugiau kaip ketvirtadalis suvažiavimo delegatų, šį klausimą LASS taryba turėtų svarstyti pakartotinai) ir patvirtino preliminarią jo darbotvarkę, kurioje numatoma: 
1. LASS 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
2. LASS metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus tvirtinimas.
3. LASS 2020 m. revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
4. LASS pirmininko pavaduotojos R. Balčikonienės atsistatydinimo iš užimamų pareigų patvirtinimas.

Patvirtintas 2021 m. Respublikinio fondo LASS socialinių programų vykdymui lėšų paskirstymo projektas. Kaip ir kasmet, numatoma skirti lėšų LASS narių materialinės paramos programai, Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane patvirtintiems 2021 m. vykdomiems projektams kofinansuoti, LASS filialų veiklai remti, Užimtumo tarnybos subsidijuojamoms darbo vietoms kofinansuoti, projektams ir veikloms pagal pateiktas paraiškas finansuoti.

Taryba patvirtino LASS filialų veiklos rėmimo tvarką ir 2021 m. LASS narių poilsio rėmimo programą, kurios artimiausiu metu bus patalpintos interneto svetainėje www.lass.lt.

Pritarta VšĮ LASS pietvakarių centro prašymui leisti dalį už nekilnojamojo turto pardavimą Kaune gautų lėšų panaudoti Savanorių pr. 206 (Kaune) kiemo aikštelės (plotas 2100 kv.m.) įrengimo, pastato stogo ir kitiems remonto darbams. 

UAB „Liregus“ direktorius L. Kirkilovskis pristatė poilsio bazės „Zelva“ investicinį projektą. Pritarta siūlymui atnaujinti LASS poilsio bazės „Zelva“ namelį Nr. 5.