Įstatai

I skyrius.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asociacijos pavadinimas − Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (toliau šiuose įstatuose − LASS).

2. LASS yra savarankiška, savanoriška, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, savitarpio pagalbai telkianti žmones su regos negalia ir kitus šių įstatų 13 punkte nurodytus asmenis, atstovaujanti jų interesams ir ginanti jų teises.

3. LASS teisinė forma − Asociacija.

4. LASS yra ribotos turtinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ji atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LASS prievoles.

5. LASS turi antspaudą, teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą, savo simboliką, sąskaitą banke, gali turėti sąskaitų ir kitose kredito ar elektroninių pinigų įstaigose.

6. LASS savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.

7. LASS, tęsdama 1926 m. įkurtos Lietuvos aklųjų sąjungos pradėtą aklųjų ir silpnaregių įtraukties į visuomenę judėjimą, yra Lietuvos aklųjų sąjungos, Lietuvos akliesiems globoti draugijos, Lietuvos aklųjų draugijos veiklos tęsėja ir visų teisių bei pareigų perėmėja.

8. LASS savo veiklą vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. LASS finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

10. LASS veiklos laikotarpis neribotas.

II skyrius.

LASS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

11. LASS tikslai:

11.1. Vienyti Lietuvos akluosius ir silpnaregius į LASS tarpusavio pagalbai, bendrai veiklai bei bendriems tikslams siekti;

11.2. Rūpintis, kad būtų tinkamai įgyvendintos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje ir jos Fakultatyviame protokole, kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintos aklųjų ir silpnaregių pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės bei laisvės, gerbiamas jų savarankiškumas ir prigimtinis orumas, užtikrinama jų gerovė ir tinkama gyvenimo kokybė, garantuojamas lygiateisiškumas ir lygios galimybės visose gyvenimo srityse;

11.3. Skatinti aklųjų ir silpnaregių savarankiškumą, įtrauktį į visuomenę ir darbo rinką;

11.4. Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant šalies socialinę politiką, rūpintis žmonėms su regos negalia palankios teisinės aplinkos ir jų teises bei interesus atitinkančios teisėkūros buvimu;

11.5. Siekti, kad aklieji ir silpnaregiai galėtų gauti informaciją jiems prieinamu būdu;

11.6. Padėti akliesiems ir silpnaregiams susikurti visavertį gyvenimą ir įgyvendinti jų teisę į darbą, užimtumą, mokslą, švietimą, socialinę apsaugą, poilsį, meną, saviraišką, kultūrą, sportą, teisę dalyvauti pilietinėje, politinėje ir visuomeninėje veikloje bei bendruomenių gyvenime;

11.7. Įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama išvengti regos sutrikimų;

11.8. Telkti visuomenės pastangas regos sutrikimų sukeltoms problemoms spręsti, plėtoti aklųjų ir silpnaregių santykius su visuomene, skatinti pozityvų požiūrį į žmones su regos negalia, kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie aklųjų ir silpnaregių pasiekimus, galimybes, poreikius ir problemas, supažindinti visuomenę su LASS tikslais ir veiklos rezultatais;

11.9. Kiekvienam žmogui su regos negalia formuoti jo dalyvavimo LASS veikloje poreikį, Skatinti organizacijos narius domėtis LASS istorija, tradicijomis ir sukaupto paveldo išsaugojimu;

11.10. Plėtoti organizuotą jaunimo su regos negalia veiklą, ypatingą dėmesį skiriant teisės gauti tinkamos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas įgyvendinimui;

12. Siekdama savo tikslų, LASS vykdo šią veiklą:

12.1. Teikia siūlymus Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl asmens su regos negalia teisių apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo tobulinimo;

12.2. Atstovaudama asmenų su regos negalia teisėms ir interesams, įgyvendina asmens su regos negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemones ir (ar) projektus iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų lėšų;

12.3. Dalyvauja atliekant asmens su regos negalia teisių apsaugos politikos ir jos įgyvendinimo priemonių Lietuvos Respublikoje stebėseną, dalyvauja rengiant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas;

12.4. Organizuoja ir vykdo visuomenės švietimą asmens su regos negalia teisių apsaugos klausimais;

12.5. Teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka deleguoja atstovus į Asmens su negalia gerovės tarybą, Gaminių ir paslaugų prieinamumo klausimų koordinavimo komisiją ir kitas institucijas, kuriose dalyvauja žmonėms su negalia atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovai;

12.6. Jungia į sąjungą akluosius ir silpnaregius;

12.7. Tvarko savo narių ir asmenų, kuriais rūpinasi LASS, sąrašą;

12.8. Rūpinasi aklųjų ir silpnaregių reabilitacija, jų savarankiškumo formavimu ir skatinimu, ugdymu;

12.9. Remia ir skatina pažangiausių informacinių technologijų įsisavinimą ir naudojimą kaip vieną svarbiausių sėkmingo neregių mokymosi, darbo, užimtumo, savarankiškumo, saviraiškos sąlygų;

12.10. Remia ir skatina žmonėms su regos negalia svarbią mokslinę veiklą;

12.11. Rūpinasi, kad būtų tinkamai tenkinami aklųjų ir silpnaregių individualieji poreikiai, teikiamos socialinės ir reabilitacijos paslaugos, asmeninė, ankstyvoji ir teisinė pagalba, finansinės pagalbos priemonės, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, prieinama šuns vedlio pagalba;

12.12. Supažindina akluosius ir silpnaregius su jų teisėmis ir laisvėmis, teikia jiems aktualią informaciją, būtiną regos negalios sukeltoms problemoms spręsti;

12.13. Teikia socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas ir kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems;

12.14. Atstovauja žmonėms su regos negalia, gina jų teises, laisves ir teisėtus interesus, nustato ir išsako jų poreikius, padeda įsitraukti į visuomeninę veiklą ir bendruomenių gyvenimą;

12.15. Rūpinasi žmonių su regos negalia profesiniu pasirengimu, užimtumu, įsidarbinimu, darbo vietų pritaikymu ir jų išsaugojimu;

12.16. Skatina žmonių su regos negalia tobulėjimą ir mokymąsi visą gyvenimą;

12.17. Savarankiškai arba kartu su partneriais ugdo darbuotojus, dirbančius su aklaisiais ir silpnaregiais, kelia jų kvalifikaciją;

12.18. Teikia pagalbą akliesiems ir silpnaregiams nustatant jiems dalyvumo ar neįgalumo lygį, individualiuosius ir asmeninės pagalbos poreikius;

12.19. Organizuoja aklųjų ir silpnaregių savitarpio pagalbą, sociokultūrinę veiklą, meninės saviraiškos ugdymą, poilsį, sportą, turizmą;

12.20. Remia ir skatina brailio rašto leidybos bei vartojimo kultūrą viešajame gyvenime ir kasdienėje veikloje;

12.21. Skatina neregiams ir silpnaregiams prieinamos fizinės ir informacinės aplinkos kūrimą, pagrįstą universalaus dizaino, socialinės atskirties mažinimo principais;

12.22. Skatina kultūros ir meno vertybių prieinamumą neregiams ir silpnaregiams, palaiko ir plėtoja kultūrinį regos negalią turinčių ir jos neturinčių žmonių dialogą; 

12.23. Rūpinasi, kad žmonės su regos negalia turėtų galimybę naudotis naujausiomis ir kokybiškiausiomis techninės pagalbos priemonėmis, moko juos šiomis priemonėmis efektyviai naudotis bei supažindina su teisės aktais, reglamentuojančiais žmonių su negalia aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis bei galimybėmis šias priemones įsigyti, suteikia jiems galimybę dalyvauti vystant ir testuojant naujas techninės pagalbos priemones, didina žmonių su regos negalia informacinį raštingumą, organizuojant mokymus ir konsultuojant susidūrus su technologiniais iššūkiais;

12.24. Bendradarbiauja su Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis tarptautinėmis, užsienio šalių ir Lietuvos asociacijomis, fondais, valstybės institucijomis, savivaldybėmis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;

12.25. Analizuoja galiojančius teisės aktus ir jų projektus, teikia siūlymus ir paaiškinimus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms bei imasi kitų teisėtų poveikio priemonių, siekdama, kad būtų priimami aklųjų ir silpnaregių poreikius ir interesus atitinkantys teisės aktai, įgyvendintos tarptautiniuose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos žmonių su regos negalia lygios galimybės, nediskriminavimo principai ir garantuojama jų gerovė ir tinkama gyvenimo kokybė bei visavertis gyvenimas;

12.26. Savarankiškai arba bendradarbiaudama su partneriais rengia ir vykdo programas ir projektus, organizuoja seminarus, konferencijas, mokymus ir kitus renginius, kuriais siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose išvardytus LASS tikslus;

12.27. Steigia įmones ir įstaigas LASS tikslams įgyvendinti;

12.28. Įstatymo nustatyta tvarka gauna ir teikia paramą, teikia labdarą LASS nariams ir asmenims, kuriais rūpinasi LASS, telkia kitas lėšas, reikalingas LASS veiklai finansuoti, vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei LASS veiklos tikslams ir yra reikalinga jos tikslams pasiekti;

12.29. Organizuoja savanorišką veiklą, skirtą padėti LASS bei akliesiems ir silpnaregiams;

12.30. Teismuose ir kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose atstovauja ir gina žmonių su regos negalia vartotojų teises, teisę į nediskriminavimą ir lygias galimybes, jiems svarbius viešuosius interesus bei kitas jų teises ir teisėtus interesus;

12.31. Vykdo žmonėms su regos negalia svarbią advokaciją.

III skyrius.

LASS NARIAI IR SUTRIKUSIOS REGOS ASMENYS, KURIAIS RŪPINASI LASS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. LASS nariais gali būti:

13.1. Šie 14 metų sukakę Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardinti fiziniai asmenys:

13.1.1. Asmenys, kuriems dėl regos sutrikimo yra nustatytas neįgalumo lygis arba ne didesnis kaip 55 proc. dalyvumo lygis ar iki 2023-12-31 dėl regos sutrikimo nustatytas ne didesnis kaip 55 proc. darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis;

13.1.2. Asmenys, kurių geresnės akies regos aštrumas su korekcija ne didesnis kaip 0,3 arba kuriems nustatyti kitokie regos sutrikimai, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą asmeniui nustatyti ne didesnį kaip 55 proc. dalyvumo lygį arba neįgalumo lygį;

13.1.3. Vienas iš jaunesnio nei 18 metų vaiko, kuriam dėl regos sutrikimo nustatytas neįgalumo lygis arba šių įstatų 13.1.2 punkte nurodyti regos sutrikimai, tėvų, globėjas ar rūpintojas;

13.1.4. Tam tikroje srityje neveiksniais pripažintų asmenų, kuriems yra nustatyta negalia dėl regos sutrikimo arba šių įstatų 13.1.2 punkte nurodyti regos sutrikimai, globėjai;

13.1.5. Žmonėms su regos negalia aktyviai padedantys regos sutrikimų neturintys fiziniai asmenys, kurie į LASS gali būti priimami tik tuomet, kai LASS filiale, kurio veikloje jie ketina dalyvauti, jų yra mažiau negu 10 proc. visų to filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių;

13.2. Žmonėms su regos negalia naudingą veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys, nuolat aktyviai veikiantys žmonių su regos negalia teisių apsaugos, jų įtraukties į visuomenę, ar gerovės užtikrinimo srityje arba kitaip reikšmingai dirbantys aklųjų ir silpnaregių labui (LASS kontroliuojami juridiniai asmenys – t. y. tokie juridiniai asmenys, kurių dalyvių susirinkime LASS turi daugiau kaip 50 proc. balsų – į LASS nepriimami).

14. Į LASS priimama šia tvarka:

14.1. Fizinius asmenis į LASS priima LASS filialo, kurio teritorijoje gyvena stojantysis, taryba. Pageidaujantis įstoti į LASS asmuo LASS filialo pirmininkui pateikia raštišką prašymą ir negalią dėl regos sutrikimo ar šių įstatų 13.1.2 punkte nurodytus jo ar jo nepilnamečio vaiko, globotinio ar rūpintinio regos sutrikimus patvirtinančius dokumentus. Stojant šių įstatų 13.1.3 ir 13.1.4 punktuose nurodytiems asmenims, papildomai pateikiami tėvystę (motinystę), globą ar rūpybą patvirtinantys dokumentai. Stojant šių įstatų 13.1.5 punkte nurodytiems asmenims, vietoj negalią dėl regos sutrikimo ar šių įstatų 13.1. 2 punkte nurodytų regos sutrikimą patvirtinančių dokumentų pateikiama informacija apie jų aktyvią pagalbą žmonėms su regos negalia.

Stojantis į LASS fizinis asmuo prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus filialo pirmininkui gali atsiųsti ir elektroniniu paštu LASS filialo pirmininko elektroninio pašto adresu, kuris skelbiamas LASS interneto svetainėje www.lass.lt.

LASS filialo pirmininkas, gavęs norinčio įstoti į LASS fizinio asmens prašymą, pristato jį artimiausiame LASS filialo tarybos posėdyje. Į LASS priimamas fizinis asmuo gali be balso teisės dalyvauti posėdyje nagrinėjant jo priėmimo klausimą, tačiau jo nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo šio klausimo išnagrinėti. LASS filialo pirmininkas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas praneša į LASS stojančiam fiziniam asmeniui apie būsimo posėdžio datą, laiką ir vietą. Po fizinio asmens priėmimo į LASS klausimą sprendusio LASS filialo tarybos posėdžio ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas LASS filialo pirmininkas praneša į LASS stojančiam fiziniam asmeniui, kas buvo nuspręsta dėl jo priėmimo.

Į LASS stojančiam fiziniam asmeniui pageidaujant, jis gali įstoti į LASS narius ne savo gyvenamosios vietos LASS filiale. Apie jo įstojimą į LASS ne jo gyvenamosios vietos filiale jį priėmusio į LASS filialo pirmininkas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas raštu arba elektroniniu paštu praneša jo gyvenamosios vietos filialo pirmininkui;

14.2. Juridinius asmenis į LASS priima LASS valdyba. Šie asmenys raštišką prašymą priimti į LASS teikia LASS prezidentui. Šiame prašyme pateikiama informacija apie stojančiojo juridinio asmens vykdomą žmonėms su negalia naudingą nuolatinę aktyvią veiklą žmonių su regos negalia teisių apsaugos, jų įtraukties į visuomenę ar gerovės užtikrinimo srityje arba kitokį reikšmingą darbą aklųjų ir silpnaregių labui, nurodo tikslų juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės ir elektroninio pašto adresus, telefono numerį, vadovo vardą ir pavardę bei LASS filialą, kurio veikloje šis juridinis asmuo pageidauja dalyvauti. Prie šio prašymo pridedami stojančio juridinio asmens steigimo dokumentai.

Stojantis į LASS juridinis asmuo prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus LASS prezidentui gali atsiųsti ir elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu, kuris skelbiamas LASS interneto svetainėje www.lass.lt.

LASS prezidentas, gavęs norinčio įstoti į LASS juridinio asmens prašymą, pristato jį artimiausiame LASS valdybos posėdyje. Į LASS priimamo juridinio asmens atstovas gali be balso teisės dalyvauti LASS valdybos posėdyje nagrinėjant jo priėmimo klausimą, tačiau jo nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo šio klausimo išnagrinėti. LASS prezidentas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas raštu ar elektroniniu paštu praneša į LASS stojančiam juridiniam asmeniui apie būsimo LASS valdybos posėdžio datą, laiką ir vietą. Po juridinio asmens priėmimo į LASS klausimą sprendusio LASS valdybos posėdžio ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas LASS prezidentas raštu ar elektroniniu paštu praneša į LASS stojančiam juridiniam asmeniui, kas buvo nuspręsta dėl jo priėmimo.

Priėmus į LASS juridinį asmenį, LASS prezidentas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas raštu arba elektroniniu paštu praneša apie tai LASS filialo, kurio veiklos teritorijoje yra į LASS priimto juridinio asmens buveinė arba kurio veikloje šis juridinis asmuo pageidauja dalyvauti, pirmininkui.

15. Kiekviename LASS filiale turi būti to filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių sąrašas. LASS narys gali dalyvauti tik vieno filialo veikloje, išskyrus tuos atvejus, kai tas pats LASS narys išrenkamas daugiau nei vieno LASS filialo pirmininku. LASS narys gali laisvai keisti LASS filialą, kurio veikloje jis dalyvauja. Tokiu atveju LASS filialo, kurio veikloje jis pradeda dalyvauti, pirmininkas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas raštu ar elektroniniu paštu apie tai praneša filialo, kurio veikloje jis dalyvavo prieš tai, pirmininkui.

16. LASS nariai turi šias teises:

16.1. Dalyvauti LASS veikloje, balsuoti, siūlyti kandidatūras į visus LASS ar LASS filialo, kurio veikloje dalyvauja, organus ir būti patys į juos išrinkti (išskyrus šių įstatų 26.6, 28, 39, 45, 70, 71 ir 72 punktuose nustatytus apribojimus);

16.2. LASS valdybos nustatyta tvarka gauti informaciją apie LASS veiklą, susipažinti su LASS dokumentais, LASS narių sąrašu ir savo LASS filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių sąrašu;

16.3. Gauti iš LASS, jos narių ar jos kontroliuojamų juridinių asmenų metodinę, moralinę ir kitokią pagalbą;

16.4. Naudotis pirmumo teise įsidarbinti LASS ir LASS kontroliuojamuose juridiniuose asmenyse;

16.5. Nustatyta tvarka naudotis LASS ir LASS kontroliuojamų juridinių asmenų teikiamomis paslaugomis;

16.6. Vertinti LASS veiklą ir teikti siūlymus. Prašymai, pareiškimai, skundai ar siūlymai pateikiami LASS valdybos nustatyta tvarka;

16.7. Išstoti iš LASS, pateikus apie tai raštišką pranešimą. Išstojančiam iš LASS jo sumokėtas nario mokestis ar kitaip LASS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

17. LASS narių pareigos:

17.1. Laikytis LASS įstatų, LASS ir LASS filialų organų priimtų sprendimų;

17.2. Dalyvauti LASS ir pasirinkto LASS filialo veikloje, lankyti LASS filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių susirinkimus (toliau − LASS filialo susirinkimas), visokeriopai stiprinti šią asociaciją;

17.3. Pagal galimybes teikti pagalbą LASS ir jos nariams;

17.4. Mokėti nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato LASS suvažiavimas;

17.5. Pateikti LASS filialo, kurio veikloje dalyvauja, pirmininkui savo kontaktinę informaciją: gyvenamosios vietos ar buveinės adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Ši informacija neviešinama ir naudojama tik LASS veiklai;

17.6. Tausoti LASS priklausantį turtą, jo negrobstyti ir jokia kita forma nesisavinti ar nešvaistyti;

17.7. Nežeminti LASS reputacijos, nedaryti jai turtinės ar neturtinės žalos neteisėtais ar neatsakingais veiksmais;

17.8. Gerbti kitų narių nuomonę, teises ir teisėtus interesus.

18. Sutrikusios regos asmenys, kuriais rūpinasi LASS, yra:

18.1. Vaikai su regos negalia iki 14 metų amžiaus;

18.2. Jaunesni nei 14 metų vaikai, kuriems nors ir nėra nustatytas neįgalumo lygis dėl regos sutrikimų, tačiau kurių geresnės akies regos aštrumas su korekcija ne didesnis kaip 0,3, arba kuriems nustatyti kitokie regos sutrikimai, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą vaikui nustatyti neįgalumo lygį;

18.3. Oftalmologiniai ligoniai, turintys laikinų problemų, būdingų regos negaliai.

19. Sutrikusios regos asmenims, kuriais rūpinasi LASS, teikiamos tokios pat paslaugos ir pagalba kaip ir LASS nariams.

20. Norėdamas išstoti iš LASS, LASS narys raštišku pranešimu, pateikiamu LASS filialo buveinės adresu arba elektroniniu paštu, pateikiamu LASS filialo pirmininko elektroninio pašto adresu apie tai praneša LASS filialo, kurio veikloje jis dalyvauja, pirmininkui, kuris ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos privalo tokį asmenį išbraukti iš LASS narių sąrašo ir to filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių sąrašo ir apie tai informuoti LASS filialo tarybą artimiausiame jos posėdyje. Išstojant juridiniam asmeniui, LASS filialo pirmininkas informuoja ir LASS prezidentą, kuris apie tai praneša LASS valdybai artimiausiame jos posėdyje. Ta pačia tvarka iš LASS narių ir to filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių sąrašų išbraukiama ir mirus LASS nariui fiziniam asmeniui, pašalinus asmenį iš LASS, pasibaigus LASS nariui juridiniam asmeniui ar išnykus šių įstatų 13 punkte išvardytiems narystės pagrindams.

  21. Iš LASS gali būti pašalinti tik tie nariai, kurie piktybiškai, nereaguodami į LASS filialo pirmininko ar kitų LASS organų įspėjimą, nevykdo šiuose įstatuose nustatytų nario pareigų, nusižengia LASS įstatams, kenkia LASS veiklai ar ne mažiau kaip dvejus metus nemoka nario mokesčio. LASS nariai juridiniai asmenys iš LASS šalinami ir tuomet, kai jie tampa LASS kontroliuojamais juridiniais asmenimis.

22. LASS nariai šalinami LASS filialo, kurio veikloje jie dalyvauja, tarybos sprendimu, priimamu šio LASS filialo pirmininko teikimu. Skundus dėl pašalinimo ar atsisakymo fizinius asmenis priimti į LASS, jei jie raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo skundžiamo sprendimo priėmimo dienos, nagrinėja LASS valdyba artimiausiame posėdyje. LASS valdybos sprendimas šiuo klausimu yra galutinis ir neskundžiamas.

LASS nariai juridiniai asmenys gali būti šalinami iš LASS ir motyvuotu LASS valdybos sprendimu. Motyvuotas LASS valdybos sprendimas dėl jų pašalinimo ar dėl atsisakymo juridinius asmenis priimti į LASS yra galutinis ir neskundžiamas.

23. Šalinamas LASS narys ar skundą dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LASS pateikęs asmuo turi teisę dalyvauti sprendžiant jo šalinimo klausimą ar nagrinėjant jo skundą dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LASS, tačiau jo nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo išnagrinėti šių klausimų. Apie LASS filialo tarybos ar LASS valdybos posėdžio, kuriame bus sprendžiami minėti klausimai, datą, laiką ir vietą šalinamam LASS nariui ar skundą pateikusiam asmeniui atitinkamai LASS filialo pirmininkas arba LASS prezidentas raštu ar elektroniniu paštu praneša ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas.

Apie LASS nario šalinimą ar skundą dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LASS nagrinėjusio LASS filialo tarybos ar LASS valdybos posėdžio sprendimą šalintam ar skundą pateikusiam asmeniui atitinkamai LASS filialo pirmininkas arba LASS prezidentas praneša raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

24. LASS narių ir sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, vardinius sąrašus tvarko LASS prezidentas arba jo įgalioti asmenys. LASS filialų pirmininkai tvarko šių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių ir šių filialų veiklos teritorijoje gyvenančių sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, sąrašus.

IV skyrius.

LASS ORGANAI

25. LASS organai yra:

25.1. LASS suvažiavimas − LASS organas, turintis visas visuotinio susirinkimo teises;

25.2. LASS valdyba − kolegialus LASS valdymo organas;

25.3. LASS prezidentas − vienasmenis LASS valdymo organas;

25.4. LASS revizijos komisija – kolegialus LASS kontrolės organas.

26. LASS suvažiavimas:

26.1. Keičia LASS įstatus;

26.2. Nusistato savo darbo reglamentą;

26.3. Svarsto ir tvirtina LASS metinį finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais, LASS veiklos ataskaitą, revizijos komisijos metinę ataskaitą. Jei LASS, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, pasirenka supaprastintą finansinę apskaitą, vietoje veiklos ataskaitos ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio gali būti tvirtinama metinė ataskaita;

26.4. Nustato LASS strategines veiklos kryptis ir svarbiausias veiklos gaires;

26.5. Nustato LASS nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarkos aprašą;

26.6. Iš pilnamečių LASS narių fizinių asmenų, tačiau nebūtinai tik iš LASS suvažiavimo delegatų, atviru ar slaptu balsavimu ketveriems metams renka LASS valdybą, LASS revizijos komisiją, LASS prezidentą, jo siūlymu − LASS viceprezidentą. LASS prezidentas, viceprezidentas, LASS valdybos nariai renkami tik iš LASS narių kurie buvo priimti į LASS ne vėliau kaip prieš trejus metus iki LASS suvažiavimo, LASS prezidentas ir viceprezidentas renkami tik iš LASS narių su regos negalia;

26.7. Priima sprendimą dėl LASS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

26.8. Atšaukia iš pareigų LASS prezidentą, viceprezidentą, LASS valdybos ir LASS revizijos komisijos narius;

26.9. Priima sprendimą dėl LASS metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito reikalingumo ir renka auditorių ar audito įmonę;

26.10. Tvirtina LASS simboliką;

26.11. Svarsto ir sprendžia kitus LASS reikalus.

27. LASS suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 jo delegatų. Sprendimai priimami paprasta balsavime dalyvaujančių LASS suvažiavimo delegatų balsų dauguma. Esant balsų lygybei lemia pirmininkaujančiojo LASS suvažiavimui balsas. Šių įstatų 26.1 ir 26.7 punktuose nustatytais klausimais sprendimai priimami ne mažesne kaip 2/3 LASS suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

28. Delegatai į LASS suvažiavimą iš pilnamečių LASS narių fizinių asmenų ketverių metų laikotarpiui renkami LASS filialų susirinkimuose.

Filialai, kurių veikloje dalyvauja iki 100 LASS narių, renka po vieną delegatą;

Filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 101 iki 200 LASS narių, renka po 2 delegatus;

Filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 201 iki 300 LASS narių, renka po 3 delegatus;

Filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 301 iki 400 LASS narių, renka po 4 delegatus.

Filialų, kurių veikloje dalyvauja dar daugiau LASS narių, renkamų delegatų skaičius didinamas analogiškomis proporcijomis ir tvarka.

Renkant LASS suvažiavimo delegatus, filialo veikloje dalyvaujantys LASS nariai fiziniai asmenys turi tiek balsų, kiek iš to filialo turi būti išrinkta LASS suvažiavimo delegatų. Už kiekvieną į LASS suvažiavimą renkamą kandidatą jie gali atiduoti ne daugiau kaip po vieną balsą.

Balsavimo rezultatus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas LASS filialo pirmininkas elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu praneša LASS prezidentui ir šių įstatų 67 punkte nurodytai įstaigai, jos vadovo elektroninio pašto adresu. Šiame pranešime pateikiami filialo susirinkime išrinktų delegatų ir į delegatus kandidatavusių bet neišrinktų delegatų sąrašai, nurodant, kiek kiekvienas iš išrinktų ir neišrinktų kandidatų į delegatus gavo balsų ir jų kontaktinę informaciją − elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

LASS nariai juridiniai asmenys filialų susirinkimuose renkant suvažiavimo delegatus nebalsuoja, o į kiekvieną suvažiavimą deleguoja po vieną delegatą.

29. LASS suvažiavimo delegatai nepasibaigus jų kadencijai gali būti atšaukiami iš pareigų juos išrinkusių LASS filialų susirinkimų sprendimais, priimtais paprasta balsų dauguma. Atšaukus LASS suvažiavimo delegatą, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui delegatu tampa LASS filialo, kuriame šis delegatas buvo išrinktas, vėliausiai vykusiame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime daugiausia balsų gavęs neišrinktas kandidatas. Jei tokio kandidato nėra, delegatą atšaukusiame LASS filialo susirinkime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui šių įstatų 28 punkte nustatyta tvarka renkamas naujas LASS suvažiavimo delegatas.

30. LASS suvažiavimai šaukiami kasmet LASS valdybos sprendimu. Rinkiminis LASS suvažiavimas LASS valdybos sprendimu šaukiamas kas ketverius metus.

Neeiliniai LASS suvažiavimai šaukiami LASS valdybos sprendimu arba kai to reikalauja daugiau kaip trečdalis LASS narių, ar daugiau kaip pusė LASS suvažiavimo delegatų. Neeiliniai suvažiavimai šaukiami ir vykdomi ta pačia tvarka kaip ir eiliniai suvažiavimai. Jų darbotvarkę nulemia neeilinio suvažiavimo sušaukimo poreikis.

LASS valdybos sprendimu nerinkiminis LASS suvažiavimas gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas. LASS suvažiavimas nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip pusė LASS suvažiavimo delegatų tam prieštarauja. Prieštaravimas turi būti pareiškiamas raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo informacijos apie LASS suvažiavimo šaukimą paskelbimo. Organizuojant LASS suvažiavimą nuotolinės apklausos būdu, visi LASS suvažiavimo delegatai LASS suvažiavimo dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja šių įstatų 33 ir 34 punktuose nustatyta tvarka.

31. LASS prezidentas ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas LASS interneto svetainėje adresu www.lass.lt paskelbia informaciją apie LASS suvažiavimo datą, laiką, vietą ir jo preliminarią darbotvarkę bei elektroniniu paštu išsiunčia minėtą informaciją visiems LASS filialų susirinkimuose išrinktiems LASS delegatams, LASS revizijos komisijos pirmininkui ir LASS nariams juridiniams asmenims. Apie LASS narių juridinių asmenų deleguotą delegatą šie juridiniai asmenys ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki suvažiavimo raštu arba elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu praneša LASS prezidentui ir pateikia jo kontaktinę informaciją − elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

LASS suvažiavimo delegatų siūlymai dėl darbotvarkės papildymo teikiami raštu LASS buveinės adresu ar elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. Vėliau LASS delegatų pateikti siūlymai dėl LASS suvažiavimo darbotvarkės priimami tik jei tam pritaria LASS valdyba.

LASS prezidentas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki suvažiavimo LASS interneto svetainėje www.lass.lt paskelbia ir kiekvienam suvažiavimo delegatui bei LASS revizijos komisijos pirmininkui išsiunčia LASS veiklos ataskaitos, metinio finansinių ataskaitų rinkinio arba metinės ataskaitos ir kitų LASS suvažiavime numatomų tvirtinti dokumentų projektus. LASS revizijos komisijos ataskaitą LASS prezidentas elektroniniu paštu išsiunčia visiems suvažiavimo delegatams ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki suvažiavimo.

Šiame punkte nurodyti terminai gali būti sutrumpinti, jei su tuo raštu ar elektroniniu paštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 LASS suvažiavimo delegatų.

32. Kiekvienas delegatas LASS suvažiavime turi po vieną balsą, išskyrus šių įstatų 37 punkte nustatytą išimtį.

LASS suvažiavimo delegatas gali rašytine balsavimo teisės perleidimo sutartimi perleisti savo balsavimo LASS suvažiavime teisę kitam asmeniui. Apie tai jis raštu arba elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu praneša LASS prezidentui ir pateikia balsavimo teisės perleidimo sutartį. Balsavimo teisės perleidimas galioja, jei šį pranešimą ir balsavimo teisės perleidimo sutartį LASS prezidentas gavo ne vėliau kaip likus vienai parai iki suvažiavimo pradžios.

33. Delegatas, pageidaujantis LASS suvažiavime balsuoti iš anksto paštu ar elektroniniu paštu, apie tai raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu praneša ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. Šiame pranešime turi būti nurodyta, kokia forma (paštu ar elektroniniu paštu) pageidaujama balsuoti ir gauti balsavimui reikalingus dokumentus bei kitą LASS suvažiavimo informaciją. LASS prezidentas tokį pranešimą pateikusiam delegatui ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo delegato prašyta forma (paštu arba elektroniniu paštu) pateikia preliminarią LASS suvažiavimo darbotvarkę, visų į preliminarią LASS suvažiavimo darbotvarkę įtrauktų sprendimų projektus, bendrąjį balsavimo biuletenį ir visą kitą LASS suvažiavimo delegatams aktualią informaciją. Jei atskiri LASS suvažiavimo dokumentų projektai ar kita informacija parengiama vėliau, nei likus 10 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo, ji nedelsiant pateikiama paštu ar elektroniniu paštu balsuoti pageidaujantiems delegatams.

34. Iš anksto paštu ar elektroniniu paštu balsuojantis LASS suvažiavimo delegatas užpildo ir paštu LASS buveinės adresu ar elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį – jame praneša LASS suvažiavimui savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami ne vėliau kaip prieš 1 parą iki LASS suvažiavimo pradžios, iš anksto balsavę delegatai laikomi dalyvaujančiais LASS suvažiavime ir jų balsai įskaitomi į LASS suvažiavimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

35. Jei LASS suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti šaukiamas pakartotinis LASS suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio LASS suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek LASS suvažiavime dalyvauja delegatų. Pakartotiniame LASS suvažiavime galioja neįvykusio LASS suvažiavimo iš anksto elektroniniu paštu balsavusių delegatų bendrieji balsavimo biuleteniai.

36. LASS valdyba sudaroma iš 14 asmenų: LASS prezidento, viceprezidento ir 12 LASS valdybos narių. LASS valdybos kadencijos trukmė − ketveri metai. LASS prezidentas yra ir LASS valdybos pirmininkas, o LASS viceprezidentas yra jo pavaduotojas. LASS valdybos narių be regos negalios gali būti ne daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo visų 14 LASS valdybos narių skaičiaus.

37. Renkant LASS valdybą, LASS suvažiavimo delegatai turi tiek balsų, kiek turi būti išrinkta LASS valdybos narių, neįskaitant prezidento ir viceprezidento, kurie renkami atskirai. Už kiekvieną į LASS valdybą renkamą kandidatą LASS suvažiavimo delegatas gali atiduoti ne daugiau kaip po vieną balsą.

Į LASS valdybą išrinktais laikomi 12 daugiausia balsų gavusių kandidatų, neskaitant LASS prezidento ir viceprezidento, kurie renkami atskirai.

Kandidatai į LASS valdybą su regos negalia ir be jos renkami bendruose rinkimuose ir patenka į LASS valdybą pagal surinktą balsų skaičių, laikantis šių įstatų 36 punkte nustatyto LASS valdybos narių be regos negalios limito. Suskaičiavus LASS valdybos rinkimų balsus, eilės tvarka pagal gautų balsų skaičių sudaromi į LASS valdybą išrinktų ir į LASS valdybą kandidatavusių, bet neišrinktų LASS narių sąrašai. Kai pagal gautų balsų skaičių sudarant į LASS valdybą išrinktų LASS narių sąrašą pasiekiamas šių įstatų 36 punkte nurodytas regos negalios neturinčių LASS valdybos narių limitas, išrinktu į LASS valdybą laikomas ne pagal sąrašą einantis LASS narys be regos negalios, o už jo sąraše einantis LASS narys su regos negalia.

Jei dėl balsų lygybės į paskutinę išrinktų LASS valdybos narių sąrašo vietą pretenduoja daugiau nei vienas kandidatas, tarp šių kandidatų rengiami pakartotiniai balsavimai. Pakartotiniame balsavime esant balsų lygybei, išrinktu laikomas ilgiau LASS nariu esantis kandidatas.

38. LASS suvažiavimui atšaukus LASS valdybos narį, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS valdybos nariu tampa vėliausiai vykusiame rinkiminiame LASS suvažiavime neišrinktas daugiausia balsų gavęs kandidatas, laikantis šių įstatų 36 punkte nustatyto LASS valdybos narių be regos negalios limito. Jei tokio kandidato nėra, LASS valdybos narį atšaukusiame LASS suvažiavime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui šių įstatų 26.6 ir 37 punktuose nustatyta tvarka renkamas naujas LASS valdybos narys, laikantis šių įstatų 36 punkte nustatyto LASS valdybos narių be regos negalios limito. Šiuo atveju įstatų 39 punkto reikalavimas prieš mėnesį raštu pranešti apie kandidatūros kėlimą netaikomas.

39. Kiekvienas į LASS ne vėliau kaip prieš trejus metus įstojęs pilnametis LASS narys fizinis asmuo turi teisę iškelti savo kandidatūrą į LASS valdybą, o anksčiau šiame punkte nurodytas sąlygas atitinkantis LASS narys su regos negalia − ir  į LASS prezidento pareigas. Apie tai jis turi raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu pranešti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. LASS narys, pranešdamas apie savo kandidatūros LASS prezidento pareigoms kėlimą, pranešime turi pasiūlyti ir savo viceprezidento, kuriuo gali būti tik pilnametis LASS narys fizinis asmuo su regos negalia, priimtas į LASS ne vėliau kaip prieš trejus metus, kandidatūrą bei pateikti šio asmens raštišką arba elektroniniu paštu atsiųstą sutikimą.

LASS nariai juridiniai asmenys gali anksčiau šiame punkte aprašyta tvarka ir terminais į LASS valdybą siūlyti fizinius asmenis, kurie turi atitikti šiame punkte kandidatams į LASS valdybos narius keliamus reikalavimus. Prie tokio siūlymo turi būti pridėtas raštu arba elektroniniu paštu pareikštas siūlomo asmens sutikimas.

LASS prezidentas ne vėliau kaip likus 25 kalendorinėms dienoms iki suvažiavimo LASS interneto svetainėje www.lass.lt paskelbia kandidatus į LASS prezidento ir viceprezidento pareigas bei į valdybos narius ir šią informaciją elektroniniu paštu išsiunčia visiems LASS suvažiavimo delegatams ir revizijos komisijos pirmininkui.

Jei šiame punkte nustatyta tvarka kandidatūras iškėlę LASS nariai neišrenkami ar jų nepakanka, kandidatai siūlomi LASS suvažiavime.

40. LASS valdyba:

40.1. Vadovauja LASS veiklai tarp LASS suvažiavimų;

40.2. Įgyvendina LASS tikslus ir LASS suvažiavimo sprendimus;

40.3. Šaukia LASS suvažiavimus ir nustato jų preliminarią darbotvarkę;

40.4. Nusistato savo darbo reglamentą;

40.5. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo LASS nariams tvarką;

40.6. Bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

40.7. Svarsto ir tvirtina LASS ilgalaikes prioritetines (respublikines) veiklos programas, normatyvinius, finansinius ir kitus LASS dokumentus, kurių tvirtinimas šiais įstatais nepriskirtas kitų LASS organų kompetencijai;

40.8. Priima sprendimus dėl LASS kontroliuojamų juridinių asmenų steigimo ar jų veiklos nutraukimo, taip pat tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu ar dalyvio teisių atsisakymo;

40.9. Skiria ir atšaukia LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovus, nustato jų darbo sutarties sąlygas (žmonės su regos negalia turi pirmenybę būti skiriami LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovais);

40.10. Steigia ir likviduoja LASS filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus ir skiria jų vadovus – pirmininkus šių įstatų 69 punkte nustatyta tvarka;

40.11. Nagrinėja ir svarsto LASS narių, valdybos narių, prezidento, revizijos komisijos, LASS filialų organų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus;

40.12. Iš LASS narių ir specialistų įvairioms LASS problemoms nagrinėti sudaro nuolatines komisijas, taip pat darbo grupes ir laikinąsias komisijas svarbiems einamiesiems reikalams spręsti ar dokumentams rengti. Komisijos, laikinosios komisijos ir darbo grupės atsiskaito LASS valdybai ir pateikia jai savo sprendimus, LASS valdybos sprendimų projektus, išvadas, siūlymus ir kitus savo darbo rezultatus;

40.13. Įgyvendina juridinių asmenų, kurių dalyviu yra LASS, dalyvio funkcijas;

40.14. Svarsto ir analizuoja LASS veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų bei auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis, taip pat LASS revizijos komisijos ataskaitas ir rekomendacijas, LASS narių, suvažiavimo, LASS prezidento, komisijų, darbo grupių, LASS filialų organų siūlymus ir rekomendacijas, dėl jų priima sprendimus ar teikia siūlymus LASS suvažiavimui ar LASS prezidentui;

40.15. Priima sprendimus dėl LASS buveinės keitimo;

40.16. Priima į LASS šių įstatų 13.2 punkte nurodytus asmenis, prireikus juos šalina iš LASS motyvuotu sprendimu;

40.17. Disponuoja LASS socialinio fondo ir bendro lėšų rezervo lėšomis;

40.18. Priima sprendimus dėl šių įstatų 43 ir 52 punktuose nurodytų sandorių sudarymo ar leidimo šiuos sandorius sudaryti LASS kontroliuojamiems asmenims;

40.19. Sprendžia atlyginimo už einamas pareigas LASS prezidentui, viceprezidentui, LASS filialų pirmininkams, LASS valdybos nariams klausimą;

40.20. Organizuoja ir koordinuoja LASS veiklą, priima sprendimus, reikalingus LASS narių interesams spręsti ir ginti.

41. LASS valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per metus LASS prezidento, viceprezidento iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdaliui LASS valdybos narių reikalaujant. Išsamiau LASS valdybos posėdžių sušaukimo, jų darbotvarkės nustatymo, posėdyje planuojamų priimti dokumentų projektų ir kitos informacijos pateikimo LASS valdybos nariams tvarką ir terminus nustato LASS valdybos darbo reglamentas.

42. LASS prezidento sprendimu LASS valdybos posėdis gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas. LASS valdybos posėdis nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip pusė LASS valdybos narių tam prieštarauja. Šis prieštaravimas turi būti pareiškiamas raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo informacijos apie LASS valdybos posėdžio šaukimą paskelbimo. Organizuojant LASS valdybos posėdį nuotolinės apklausos būdu, visi LASS valdybos nariai LASS valdybos posėdžio dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja šių įstatų 44 punkte nustatyta tvarka.

43. LASS valdybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsavime dalyvaujančių LASS valdybos narių balsų dauguma. Esant balsų lygybei, lemia prezidento balsas. Sprendimai šių įstatų 52 punkte nustatytais klausimais bei dėl nuosavo nekilnojamojo turto turinčių LASS kontroliuojamų juridinių asmenų akcijų ar dalininko teisių perleidimo priimami 2/3 visų LASS valdybos narių balsų dauguma.

44. LASS valdybos narys turi teisę LASS valdybos posėdyje balsuoti iš anksto elektroniniu paštu. Iš anksto elektroniniu paštu balsuojantis LASS valdybos narys užpildo ir elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša LASS valdybai savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami iki LASS valdybos posėdžio pradžios, iš anksto balsavę LASS valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais LASS valdybos posėdyje ir jų balsai įskaitomi į LASS valdybos posėdžio kvorumą bei balsavimo rezultatus.

45. LASS vadovas yra LASS prezidentas. LASS prezidentui eiti pareigas padeda viceprezidentas, kuris pavaduoja LASS prezidentą jam laikinai neinant savo pareigų.

LASS prezidento ir viceprezidento kadencijos trukmė − 4 metai. Tas pats asmuo LASS prezidentu ar viceprezidentu gali būti ne ilgiau kaip 3 kadencijas iš eilės, neįskaitant eitų pareigų ankstesnio prezidento ar viceprezidento neišbūtos kadencijos laikotarpiu. Trims kadencijoms pasibaigus, tas pats asmuo į eitas pareigas gali būti renkamas ne anksčiau kaip po ketverių metų pertraukos.

Renkant LASS prezidentą, išrinktu laikomas tas kandidatas, už kurį balsuoja daugiau kaip pusė balsavime dalyvaujančių delegatų. Jei į LASS prezidento pareigas kandidatuoja daugiau kaip du delegatai ir nė vienas iš jų nesurenka minėtos balsų daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja du daugiausia balsų gavę kandidatai. Pakartotiniame balsavime esant balsų lygybei, išrinktu laikomas ilgiau LASS nariu esantis kandidatas.

46. LASS suvažiavimui atšaukus LASS prezidentą ar viceprezidentą, tame pačiame LASS suvažiavime šių įstatų 26.6 ir 45 punktuose nurodyta tvarka neišbūtos kadencijos laikotarpiui renkamas naujas LASS prezidentas ar viceprezidentas. Šiuo atveju įstatų 39 punkto reikalavimas prieš mėnesį raštu ar elektroniniu paštu pranešti apie LASS prezidento kandidatūros kėlimą ir pasiūlyti viceprezidento kandidatūrą netaikomas.

Atsistatydinus LASS prezidentui, jo pareigas iki artimiausio LASS suvažiavimo eina LASS viceprezidentas, o artimiausiame LASS suvažiavime renkamas naujas LASS prezidentas atsistatydinusio prezidento neišbūtos kadencijos laikotarpiui.

Atsistatydinus LASS viceprezidentui, artimiausiame LASS suvažiavime LASS prezidento teikimu renkamas naujas LASS viceprezidentas atsistatydinusio viceprezidento neišbūtos kadencijos laikotarpiui.

Jei atsistatydina ar negali eiti savo pareigų ir LASS prezidentas, ir viceprezidentas, LASS valdyba ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų renkasi į posėdį, kuriame iš LASS valdybos narių išrenka laikiną LASS prezidentą. Jis pareigas eina iki artimiausio LASS suvažiavimo, kuriame jų neišbūtos kadencijos laikotarpiui renkami LASS prezidentas ir viceprezidentas.

47. LASS prezidentas:

47.1. Įgyvendina LASS tikslus, LASS suvažiavimo ir LASS valdybos sprendimus, vadovauja šiai asociacijai ir vykdo jos kasdienio valdymo veiklą;

47.2. Atstovauja LASS tarptautinėse, valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

47.3. Šaukia LASS valdybos posėdžius, sudaro jų preliminarią darbotvarkę ir jiems pirmininkauja;

47.4. Pasirašo LASS įstatus, LASS metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą ar metinę ataskaitą, taip pat LASS suvažiavimo ir LASS valdybos sprendimus bei organizuoja jų įgyvendinimą;

47.5. LASS vardu sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų 43 ir 52 punktuose išvardytus sandorius, kuriuos LASS prezidentas gali sudaryti tik gavęs LASS valdybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų LASS valdybos narių balsų dauguma;

47.6. Priima ir atleidžia LASS darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina jų pareiginius nuostatus ar darbo (veiklos) aprašus, nustato jų darbo užmokestį ir kitas darbo sutarties sąlygas;

47.7. Savanoriškos veiklos įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savanorišką veiklą;

47.8. Atsako už finansinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą;

47.9. Atsako už finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančio asmens parinkimą ir (arba) paskyrimą;

47.10. Atsako už teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms ataskaitoms ar metinei ataskaitai parengti, teikimą laiku finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančiam asmeniui;

47.11. Atsako už  metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą LASS suvažiavimui ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

47.12. Atsako už duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui, taip pat kitų dokumentų ar informacijos pateikimą valstybės institucijoms;

47.13. Atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą LASS interneto svetainėje www.lass.lt;

47.14. Atsako už sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metine ataskaita LASS buveinėje sudarymą;

47.15. Atsako už viešos informacijos paskelbimą;

47.16. Organizuoja informacijos apie LASS veiklą ir LASS dokumentų ar jų projektų pateikimą LASS nariams, revizijos komisijai, LASS suvažiavimo delegatams ir LASS valdybos nariams;

47.17. Organizuoja LASS narių ir sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, vardinių sąrašų tvarkymą;

47.18. Rengia LASS strateginių veiklos krypčių ir kitų LASS suvažiavimo ar valdybos tvirtinamų dokumentų projektus ir juos teikia tvirtinti LASS suvažiavimui ar valdybai;

47.19. Atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir LASS suvažiavimo ar LASS valdybos sprendimuose LASS vadovui nustatytas ir iš LASS veiklos kylančias funkcijas.

48. LASS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jos veiklai koordinuoti įsteigiama įstaiga, kurios vadovu yra LASS prezidentas, o jo pavaduotoju viceprezidentas. Šios įstaigos veiklą reglamentuoja LASS valdyba.

V skyrius.

LASS TURTAS, LĖŠOS, PAJAMOS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

49. LASS turtas turi tarnauti visiems Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams bei turi būti naudojamas šiuose įstatuose išvardytiems LASS tikslams siekti.

50. LASS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai bei labdaros objektai ir kitas šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas už LASS priklausančias lėšas, gautas dovanojimo, paveldėjimo, paramos ar kitokiu teisėtu būdu.

51. LASS turto valdymo ir naudojimosi juo sąlygas pagal galiojančius įstatymus nustato LASS suvažiavimas, o laikotarpiu tarp LASS suvažiavimų − LASS valdyba.

52. LASS ir LASS kontroliuojami juridiniai asmenys gali parduoti, įkeisti ar kitaip perleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtoje knygoje numatytas daiktines teises į jų valdomą, naudojamą nekilnojamąjį turtą, taip pat sudaryti laidavimo, garantijos ar nekilnojamojo turto panaudos sandorius, išskyrus tuos atvejus, kai panauda suteikiama žmonėms su regos negalia paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims, tik gavę LASS valdybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų LASS valdybos narių balsų dauguma.

53. LASS lėšas sudaro:

53.1. LASS nario mokesčiai;

53.2. Dovanotos, paaukotos, paramos būdu suteiktos ir paveldėtos pagal testamentą lėšos;

53.3. Valstybės, jos institucijų, savivaldybių, fondų, kitų fizinių ar juridinių asmenų skirtos tikslinės paskirties lėšos;

53.4. Palūkanos už paskolintas arba bankuose saugomas LASS lėšas;

53.5. Skolinto kapitalo lėšos;

53.6. Iš LASS vykdomos ūkinės komercinės veiklos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, gautos lėšos;

53.7. Įmonių, kurių dalyvė yra LASS, pelno dalis (dividendai);

53.8. Kitos teisėtai gautos lėšos.

54. LASS lėšos naudojamos LASS tikslams įgyvendinti, veiklai finansuoti pagal vykdomų programų finansines sąmatas, kurias prireikus tvirtina LASS valdyba.

VI skyrius.

LASS VEIKLOS KONTROLĖ

55. LASS revizijos komisija tikrina, kaip LASS, jos organai, filialai, LASS kontroliuojami juridiniai asmenys laikosi LASS įstatų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei aukštesniųjų LASS organų sprendimų, taip pat LASS, jos filialų ir LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vykdomą pagrindinę ir ūkinę-finansinę veiklą, vedamą finansinę apskaitą, kaip naudojamos ir saugomos materialinės vertybės, lėšos, pajamos, kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kaip vykdomi LASS suvažiavimo, LASS valdybos sprendimai ir kiti dokumentai, nagrinėjami skundai, prašymai, pareiškimai, ginamos narių teisės. Nustačiusi pažeidimus, LASS revizijos komisija turi teisę reikalauti, kad šie pažeidimai ir jų padariniai būtų nedelsiant pašalinti. Jei atsisakoma tai daryti, LASS revizijos komisija gali kreiptis į LASS valdybą, siūlydama sušaukti neeilinį LASS suvažiavimą.

56. LASS revizijos komisiją 4 metų laikotarpiui renka LASS suvažiavimas. LASS revizijos komisija sudaroma iš 3 asmenų: LASS revizijos komisijos pirmininko, jo pavaduotojo ir sekretoriaus. LASS revizijos komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių iš LASS suvažiavimo išrinktų LASS revizijos komisijos narių išsirenka pati LASS revizijos komisija. Į LASS revizijos komisiją negali būti išrinkti LASS prezidentas, viceprezidentas, LASS valdybos nariai, LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovai bei su jais artimais giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys.

57. Už savo veiklą LASS revizijos komisija atsiskaito LASS suvažiavimui. Ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo LASS revizijos komisija LASS prezidentui pateikia LASS revizijos komisijos metinės ataskaitos projektą, kurį LASS prezidentas nedelsiant išsiunčia visiems LASS suvažiavimo delegatams.

58. LASS revizijos komisija turi teisę gauti reikiamą informaciją, techninę paramą, visus LASS, LASS filialų ar LASS kontroliuojamo juridinio asmens dokumentus, samdyti revizijai atlikti reikalingus specialistus, ekspertus. Tam tikslui LASS skiria lėšas. LASS revizijos komisijos nariai turi teisę dalyvauti LASS suvažiavime, LASS valdybos posėdžiuose, visų LASS filialų susirinkimuose ir tarybų posėdžiuose.

LASS revizijos komisijos nariai privalo neviešinti vykdant pareigas sužinotų pagal LR teisės aktus neviešintinų privačių ar asmeninio pobūdžio asmens duomenų ir laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

59. LASS suvažiavimui atšaukus LASS revizijos komisijos narį, tame pačiame suvažiavime šių įstatų 26.6 ir 56 punktuose nurodyta tvarka neišbūtos kadencijos laikotarpiui renkamas naujas LASS revizijos komisijos narys.

60. Prireikus tikrinti LASS veiklą, LASS valdybos arba LASS suvažiavimo sprendimu gali būti samdomas finansinis ar veiklos auditas.

VII skyrius.

LASS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ PASKELBIMO BEI DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LASS VEIKLĄ TEIKIMO TVARKA

61. Dokumentai ir kita informacija LASS nariams pateikiama raštu arba elektroniniu paštu pagal LASS valdybos nustatytą tvarką, kuri tvirtinama atskiru dokumentu. Su visa informacija ir dokumentais nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. LASS dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

62. Informacijos išsiuntimas LASS suvažiavimo delegatams ar LASS valdybos nariams elektroniniu paštu ir (arba) jos paskelbimas LASS interneto svetainėje www.lass.lt laikomas tinkamu informacijos pateikimo būdu.

63. Informacija apie LASS suvažiavimo datą, laiką, vietą ir jo preliminari darbotvarkė skelbiama LASS interneto svetainėje www.lass.lt ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki LASS suvažiavimo dienos ir elektroniniu paštu išsiuntinėjama visiems LASS suvažiavimo delegatams, LASS nariams juridiniams asmenims ir LASS revizijos komisijos pirmininkui. Šis terminas gali būti sutrumpintas, jei su tuo raštu ar elektroniniu paštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 LASS suvažiavimo delegatų.

64. Kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus LASS skelbimai ar pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Valstybės įmonės „Registrų centras“ leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir LASS interneto svetainėje www.lass.lt įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

65. Už LASS skelbimų ir pranešimų paskelbimą bei dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimą LASS nariams atsako LASS prezidentas.

VIII skyrius.

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

66. LASS turi teisę steigti savo filialus ir atstovybes. Jie steigiami ir likviduojami LASS valdybos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

67. LASS filialai ir atstovybės yra LASS teritoriniai padaliniai, turintys atskirą buveinę. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. LASS už savo filialų ir atstovybių prievoles atsako visu savo turtu. LASS filialų ir atstovybių veiklai plėtoti ir koordinuoti, teikti jiems organizacinę, informacinę, juridinę ir kitokią būtiną pagalbą bei jiems metodiškai vadovauti įsteigiamos LASS regioninės įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja LASS valdyba.

68. LASS filialai ir atstovybės veikia pagal šiuos įstatus ir LASS valdybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus, kuriuose turi būti numatyti šie filialo (atstovybės) organai:

68.1. LASS filialo (atstovybės) veikloje dalyvaujančių LASS narių susirinkimas −  filialo (atstovybės) kolegialus organas, neturintis valdymo organo teisių;

68.2. LASS filialo (atstovybės) taryba − filialo (atstovybės) kolegialus organas, neturintis valdymo organo teisių;

68.3. Filialo (atstovybės) vadovas − pirmininkas − vienasmenis filialo (atstovybės) valdymo organas.

69. LASS narys ar LASS filialo (atstovybės) tarybos narys gali rašytine balsavimo teisės perleidimo sutartimi perleisti savo balsavimo LASS filialo (atstovybės) susirinkime ar tarybos posėdyje teisę kitam asmeniui ar atitinkamai kitam LASS filialo (atstovybės) tarybos nariui. Apie tai jis raštu arba elektroniniu paštu LASS filialo (atstovybės) pirmininko elektroninio pašto adresu praneša LASS filialo (atstovybės) pirmininkui ir pateikia balsavimo teisės perleidimo sutartį. Balsavimo teisės perleidimas galioja, jei šį pranešimą ir balsavimo teisės perleidimo sutartį LASS filialo (atstovybės) pirmininkas gavo ne vėliau kaip likus vienai parai iki LASS filialo (atstovybės) susirinkimo ar tarybos posėdžio pradžios.

70. Filialo (atstovybės) pirmininką ketverių metų kadencijai iš pilnamečių LASS narių fizinių asmenų filialo (atstovybės) susirinkimo teikimu skiria LASS valdyba.

Jei LASS valdyba LASS filialo (atstovybės) susirinkimo teikiamo pirmininko nepaskiria ar įvykęs ataskaitinis-rinkiminis filialo (atstovybės) susirinkimas jo nepateikia, ne vėliau kaip per mėnesį nuo atitinkamo LASS valdybos sprendimo priėmimo dienos ar LASS filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūros nepateikusio ataskaitinio-rinkiminio LASS filialo (atstovybės) susirinkimo dienos LASS filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūrą LASS valdybai teikia filialo (atstovybės) taryba.

LASS valdybai nepaskyrus LASS filialo (atstovybės) tarybos teikiamo LASS filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūros, arba jei LASS filialo (atstovybės) taryba per mėnesį nepateikia LASS valdybai LASS filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūros, LASS filialo (atstovybės) pirmininką LASS valdyba skiria LASS prezidento teikimu.

71. Pirmenybę tapti LASS filialų (atstovybių) pirmininkais turi LASS nariai su regos negalia. Atlyginimo LASS filialo pirmininkui už einamas pareigas klausimą sprendžia LASS valdyba.

72. Filialo (atstovybės) tarybą sudaro šio filialo (atstovybės) pirmininkas ir šio filialo (atstovybės) susirinkimo 4 metų kadencijai išrinkti šio filialo (atstovybės) veikloje dalyvaujantys pilnamečiai LASS nariai fiziniai asmenys ar šio filialo (atstovybės) veikloje dalyvaujančių LASS narių juridinių asmenų pasiūlyti asmenys, kurie turi atitikti šiame punkte LASS filialo (atstovybės) tarybos nariams keliamus reikalavimus. LASS filialo (atstovybės) tarybos narių skaičių nustato LASS filialo (atstovybės) susirinkimas.

Ne mažiau kaip du trečdalius LASS filialų (atstovybių) tarybos narių turi sudaryti LASS nariai su regos negalia. LASS filialo (atstovybės) tarybos rinkimų tvarkai mutatis mutandis taikomas šių įstatų 37 punktas, išskyrus jo nuostatą apie į LASS valdybą išrinktų kandidatų skaičių ir taikant ne ne daugiau kaip 15 proc. o ne daugiau kaip 1/3 LASS filialo (atstovybės) tarybos narių be regos negalios limitą.

73. LASS filialo (atstovybės) tarybų posėdžiai šaukiami LASS filialo (atstovybės) pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip pusei LASS filialo (atstovybės) tarybos narių reikalaujant.

LASS filialo (atstovybės) pirmininko sprendimu LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdis gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas. Šiais būdais LASS filialo (atstovybės) posėdis negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip pusė LASS filialo (atstovybės) tarybos narių tam prieštarauja. Šis prieštaravimas turi būti pareiškiamas raštu LASS filialo (atstovybės) buveinės adresu arba elektroniniu paštu LASS filialo (atstovybės) pirmininko elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo informacijos apie LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdžio šaukimą paskelbimo.

Organizuojant LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdį nuotolinės apklausos būdu, visi LASS filialo (atstovybės) tarybos nariai LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdžio dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja toliau šiame įstatų punkte aprašyta tvarka, kaip iš anksto elektroniniu paštu balsuojantys LASS filialo (atstovybės) tarybos nariai.

LASS filialo (atstovybės) tarybos narys turi teisę LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdyje balsuoti iš anksto elektroniniu paštu. Iš anksto elektroniniu paštu balsuojantis LASS filialo (atstovybės) tarybos narys užpildo ir elektroniniu paštu LASS filialo (atstovybės) pirmininko elektroninio pašto adresu išsiunčia LASS filialo (atstovybės) pirmininko jam atsiųstą bendrąjį balsavimo biuletenį, kuriame jis praneša LASS filialo (atstovybės) tarybai savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami iki LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdžio pradžios, iš anksto balsavę LASS filialo (atstovybės) tarybos nariai laikomi dalyvaujančiais LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdyje ir jų balsai įskaitomi į LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdžio kvorumą bei balsavimo rezultatus.

74. Filialų (atstovybių) tarybų nariai ir pirmininkai nepasibaigus jų kadencijai gali būti atšaukiami iš pareigų filialų (atstovybių) susirinkimų sprendimais, priimtais paprasta susirinkime balsuojančiųjų balsų dauguma arba motyvuotu LASS valdybos sprendimu.

LASS filialo (atstovybės) susirinkimui atšaukus LASS filialo (atstovybės) pirmininką, tame pačiame LASS filialo (atstovybės) susirinkime LASS valdybai teikiama nauja filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūra, kuri teikiama ir skiriama atšauktojo LASS filialo (atstovybės) pirmininko neišbūtos kadencijos laikotarpiui šių įstatų 70 punkte nustatyta tvarka.

Atšaukus LASS filialo (atstovybės) pirmininką motyvuotu LASS valdybos sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų šio LASS filialo (atstovybės) taryba LASS valdybai teikia naujo filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūrą, kuri jį skiria atšauktojo LASS filialo (atstovybės) pirmininko neišbūtos kadencijos laikotarpiui artimiausiame savo posėdyje. Jei LASS valdyba nepaskiria  pateiktos kandidatūros arba filialo (atstovybės) taryba per šiame punkte nustatytą terminą LASS valdybai nepateikia LASS filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūros, kandidatūrą LASS valdybai teikia LASS prezidentas.

Atšaukus LASS filialo (atstovybės) tarybos narį, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS filialo (atstovybės) tarybos nariu tampa šio LASS filialo (atstovybės) vėliausiai vykusiame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime daugiausia balsų gavęs neišrinktas kandidatas į LASS filialo (atstovybės) tarybą, laikantis ne daugiau kaip 1/3 LASS filialo (atstovybės) tarybos narių be regos negalios limito. Jei tokio kandidato nėra, naujas LASS filialo (atstovybės) tarybos narys atšauktojo LASS filialo (atstovybės) tarybos nario neišbūtos kadencijos laikotarpiui renkamas LASS tarybos narį atšaukusiame LASS filialo (atstovybės) susirinkime, o LASS filialo (atstovybės) tarybos narį atšaukus motyvuotu LASS valdybos sprendimu − artimiausiame LASS filialo (atstovybės) susirinkime, šių įstatų 72 punkte nustatyta tvarka, laikantis ne daugiau kaip 1/3 LASS filialo (atstovybės) tarybos narių be regos negalios limito.

 75. Filialų (atstovybių) veiklos tikslus, organų kompetenciją, detalesnę jų formavimo ir atšaukimo tvarką, filialų (atstovybių) veiklos teritorijas nustato filialų (atstovybių) nuostatai, kuriuos tvirtina LASS valdyba.

76. Filialai (atstovybės) registruojami juridinių asmenų registre ir išregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IX skyrius.

LASS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

77. LASS įstatai keičiami LASS suvažiavimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 LASS suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

Įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi LASS valdyba, LASS revizijos komisija, LASS suvažiavimo delegatai ir LASS valdybos nariai. Siūlymas pakeisti įstatus ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki LASS suvažiavimo dienos pateikiamas LASS prezidentui raštu LASS buveinės adresu arba siunčiamas elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu.

78. LASS įstatų projektą rengia ir pateikia LASS suvažiavimui tvirtinti LASS valdybos sudaryta darbo grupė. LASS įstatų projektas LASS interneto svetainėje www.lass.lt turi būti paskelbtas ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo.

Kiekvienas LASS narys turi teisę siūlyti rengiamo ir šių įstatų nustatyta tvarka ir terminais paskelbto LASS įstatų projekto pakeitimus. Šie siūlymai ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo dienos turi būti raštu pateikti LASS prezidentui LASS buveinės adresu arba atsiųsti elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu.

79. LASS suvažiavimo pakeistus LASS įstatus pasirašo LASS prezidentas arba LASS suvažiavimo įgaliotas asmuo. LASS prezidentas arba LASS suvažiavimo įgaliotas asmuo yra atsakingas už pakeistų LASS įstatų pateikimą įregistruoti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

80. Pakeisti įstatai registruojami juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir įsigalioja tik nuo jų įregistravimo dienos.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos

XXXV suvažiavimo įgaliotasis asmuo

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas

Paulius Kalvelis