Įstatai

1. Bendrosios nuostatos

1. Asociacijos pavadinimas − Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (toliau šiuose įstatuose − LASS).

2. LASS yra savarankiška, savanoriška, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, savitarpio pagalbai burianti žmones su regos negalia, atstovaujanti jų interesams ir ginanti jų teises.

3. LASS teisinė forma − Asociacija.

4. LASS yra ribotos turtinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ji atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LASS prievoles.

5. LASS turi antspaudą, teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą, savo simboliką, sąskaitą banke, gali turėti sąskaitų ir kitose kredito ar elektroninių pinigų įstaigose.

6. LASS savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.

7. LASS, tęsdama 1926 m. įkurtos Lietuvos aklųjų sąjungos pradėtą aklųjų ir silpnaregių įtraukties į visuomenę judėjimą, yra Lietuvos aklųjų sąjungos, Lietuvos akliesiems globoti draugijos, Lietuvos aklųjų draugijos veiklos tęsėja ir visų teisių bei pareigų perėmėja.

8. LASS savo veiklą vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. LASS finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

10. LASS veiklos laikotarpis neribotas.

2. LASS tikslai, veiklos sritys ir rūšys

11. LASS tikslai:

11.1. Vienyti Lietuvos akluosius ir silpnaregius į LASS bendrai veiklai bei bendriems tikslams siekti;

11.2. Rūpintis, kad būtų tinkamai įgyvendintos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje ir jos Fakultatyviame protokole, kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintos aklųjų ir silpnaregių pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės ir laisvės, gerbiamas jų savarankiškumas ir prigimtinis orumas, garantuojamas lygiateisiškumas ir lygios galimybės visose gyvenimo srityse;

11.3. Skatinti aklųjų ir silpnaregių savarankiškumą, įtrauktį į visuomenę ir darbo rinką;

11.4. Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant šalies socialinę politiką, rūpintis žmonėms su regos negalia palankios teisinės aplinkos ir jų teises bei interesus atitinkančios teisėkūros buvimu;

11.5. Siekti, kad aklieji ir silpnaregiai galėtų gauti informaciją jiems prieinamu būdu;

11.6. Padėti akliesiems ir silpnaregiams realizuoti jų teisę į darbą, užimtumą, mokslą, švietimą, poilsį, meną, kultūrą, sportą;

11.7. Įgyvendinti priemones, skirtas regos sutrikimams išvengti;

11.8. Telkti visuomenės pastangas regos sutrikimų sukeltoms problemoms spręsti, plėtoti aklųjų ir silpnaregių santykius su visuomene, skatinti pozityvų požiūrį į žmones su regos negalia, kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie aklųjų ir silpnaregių pasiekimus, galimybes, poreikius ir problemas, supažindinti visuomenę su LASS tikslais ir veiklos rezultatais;

11.9. Kiekvienam žmogui su regos negalia formuoti jo dalyvavimo LASS veikloje poreikį;

11.10. Plėtoti organizuotą jaunimo su regos negalia veiklą, jo atžvilgiu siekti šiuose įstatuose išvardytų tikslų bei vykdyti šiuose įstatuose išvardytas veiklas, ypatingą dėmesį skiriant teisės gauti tinkamos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas įgyvendinimui;

12. Siekdama savo tikslų, LASS vykdo šią veiklą:

12.1. Buria į sąjungą akluosius ir silpnaregius;

12.2. Tvarko savo narių ir asmenų, kuriais rūpinasi LASS, apskaitą;

12.3. Rūpinasi aklųjų ir silpnaregių reabilitacija, jų savarankiškumo formavimu ir skatinimu, ugdymu;

12.4. Remia ir skatina pažangiausių informacinių technologijų įsisavinimą ir naudojimą kaip vieną svarbiausių sėkmingo neregių mokymosi, darbo, užimtumo, savarankiškumo, saviraiškos sąlygų;

12.5. Remia ir skatina žmonėms su regos negalia svarbią mokslinę veiklą;

12.6. Tenkina aklųjų ir silpnaregių specialiuosius poreikius, teikia jiems socialines ir reabilitacijos paslaugas, labdarą, paramą, aktualią informaciją, juridinę bei kitokią pagalbą, būtiną regos negalios sukeltoms problemoms spręsti;

12.7. Atstovauja žmonėms su regos negalia, gina jų teises ir teisėtus interesus bei padeda įsitraukti į visuomeninį gyvenimą;

12.8. Rūpinasi žmonių su regos negalia profesiniu pasirengimu, užimtumu, įsidarbinimu, jiems tinkamų darbo vietų pritaikymu ir jų išsaugojimu;

12.9. Skatina žmonių su regos negalia tobulėjimą ir mokymąsi visą gyvenimą;

12.10. Savarankiškai arba kartu su partneriais ugdo darbuotojus, dirbančius su aklaisiais ir silpnaregiais, kelia jų kvalifikaciją;

12.11. Teikia pagalbą akliesiems ir silpnaregiams nustatant jiems darbingumo ar neįgalumo lygį, specialiuosius ir asmeninės pagalbos poreikius;

12.12. Organizuoja aklųjų ir silpnaregių savitarpio pagalbą, sociokultūrinę veiklą, meninės saviraiškos ugdymą, poilsį, sportą, turizmą;

12.13. Remia ir skatina Brailio rašto leidybos bei vartojimo kultūrą viešajame gyvenime ir kasdienėje veikloje;

12.14. Skatina neregiams ir silpnaregiams prieinamos fizinės ir informacinės aplinkos kūrimą, pagrįstą universalaus dizaino, socialinės atskirties mažinimo principais;

12.15. Skatina kultūros ir meno vertybių prieinamumą neregiams ir silpnaregiams, palaiko ir plėtoja kultūrinį regos negalią turinčių ir jos neturinčių žmonių dialogą; 

12.16. Bendradarbiauja su Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis tarptautinėmis, užsienio šalių ir Lietuvos asociacijomis, fondais, valstybės institucijomis, savivaldybėmis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;

12.17. Analizuoja galiojančius teisės aktus ir jų projektus, teikia siūlymus ir paaiškinimus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms bei imasi kitų teisėtų poveikio priemonių, siekdama, kad būtų priimami aklųjų ir silpnaregių poreikius ir interesus atitinkantys teisės aktai, įgyvendintos tarptautiniuose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos žmonių su regos negalia lygios galimybės, nediskriminavimo principai ir garantuojama tinkama gyvenimo kokybė;

12.18. Savarankiškai arba bendradarbiaudama su partneriais rengia ir vykdo programas ir projektus, organizuoja seminarus, konferencijas, mokymus ir kitus renginius, kuriais siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose išvardytus LASS tikslus;

12.19. Steigia įmones ir įstaigas LASS tikslams įgyvendinti;

12.20. Įstatymo nustatyta tvarka gauna ir teikia paramą, telkia kitas lėšas, reikalingas LASS veiklai finansuoti, vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei LASS veiklos tikslams ir yra reikalinga jos tikslams pasiekti;

12.21. Organizuoja savanorišką veiklą, skirtą padėti LASS bei akliesiems ir silpnaregiams;

12.22. Teismuose ir kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose atstovauja ir gina žmonių su regos negalia vartotojų teises, teisę į nediskriminavimą ir lygias galimybes, jiems svarbius viešuosius interesus bei kitas jų teises ir teisėtus interesus;

12.23. Vykdo žmonėms su regos negalia svarbią advokaciją.

3. LASS nariai ir sutrikusios regos asmenys, kuriais rūpinasi LASS, jų teisės ir pareigos

13. LASS nariais gali būti:

13.1. Šie 14 metų sukakę Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos pilietybės neturintys nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai:

13.1.1. Fiziniai asmenys, kurių geresnės akies regos aštrumas su korekcija ne didesnis kaip 0,3 arba kuriems nustatyti kitokie regos sutrikimai, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą asmeniui nustatyti ne didesnį kaip 55 proc. darbingumo lygį arba neįgalumo lygį ar specialiųjų poreikių lygį;

13.1.2. Vienas iš jaunesnio nei 18 metų vaiko, kuriam dėl regos sutrikimo nustatytas neįgalumo lygis arba šių įstatų 13.1.1 punkte nurodyti regos sutrikimai, tėvų, globėjas ar rūpintojas;

13.1.3. Tam tikroje srityje neveiksniais pripažintų asmenų, kuriems yra nustatyta negalia dėl regos sutrikimo arba šių įstatų 13.1.1 punkte nurodyti regos sutrikimai, globėjai;

13.1.4. Žmonėms su regos negalia aktyviai padedantys regos sutrikimų neturintys fiziniai asmenys, kurie į LASS gali būti priimami tik tuomet, kai LASS filiale, kurio veikloje jie ketina dalyvauti, jų yra mažiau negu 10 proc. visų to filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių;

13.2. Viešieji juridiniai asmenys, nuolat aktyviai veikiantys žmonių su regos negalia socialinės įtraukties srityje ar kitaip dirbantys aklųjų ir silpnaregių labui (LASS kontroliuojami juridiniai asmenys – t. y. tokie juridiniai asmenys, kurių dalyvių susirinkime LASS turi daugiau kaip 50 proc. balsų – į LASS nepriimami).

14. Į LASS priimama šia tvarka:

14.1. Fizinius asmenis į LASS priima LASS filialo, kurio teritorijoje gyvena stojantysis, taryba. Pageidaujantis įstoti į LASS asmuo LASS filialo pirmininkui pateikia raštišką prašymą ir šių įstatų 13.1.1 punkte nurodytus jo ar jo nepilnamečio vaiko, globotinio ar rūpintinio regos sutrikimus patvirtinančius dokumentus. Stojant šių įstatų 13.1.2 ir 13.1.3 punktuose nurodytiems asmenims, papildomai pateikiami tėvystę (motinystę), globą ar rūpybą patvirtinantys dokumentai. Stojant šių įstatų 13.1.4 punkte nurodytiems asmenims, vietoj regos sutrikimą patvirtinančių dokumentų pateikiama informacija apie jų aktyvią pagalbą žmonėms su regos negalia.

Stojantis į LASS fizinis asmuo prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus filialo pirmininkui gali atsiųsti ir elektroniniu paštu LASS filialo pirmininko elektroninio pašto adresu, kuris skelbiamas LASS interneto svetainėje www.lass.lt.

LASS filialo pirmininkas, gavęs norinčio įstoti į LASS fizinio asmens prašymą, privalo jį pristatyti artimiausiame LASS filialo tarybos posėdyje. Į LASS priimamas fizinis asmuo gali be balso teisės dalyvauti posėdyje nagrinėjant jo priėmimo klausimą, tačiau jo nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo šio klausimo išnagrinėti. LASS filialo pirmininkas privalo ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas informuoti į LASS stojantįjį fizinį asmenį apie būsimo posėdžio datą, laiką ir vietą. Po fizinio asmens priėmimo į LASS klausimą sprendusio LASS filialo tarybos posėdžio ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas LASS filialo pirmininkas privalo pranešti į LASS stojančiam fiziniam asmeniui, kas buvo nuspręsta dėl jo priėmimo.

Į LASS stojančiam fiziniam asmeniui pageidaujant, jis gali įstoti į LASS narius ne savo gyvenamosios vietos LASS filiale. Apie jo įstojimą į LASS ne jo gyvenamosios vietos filiale jį priėmusio į LASS filialo pirmininkas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas privalo raštu arba elektroniniu paštu pranešti jo gyvenamosios vietos filialo pirmininkui;

14.2. Juridinius asmenis į LASS priima LASS taryba. Šie asmenys raštišką prašymą priimti į LASS teikia LASS pirmininkui. Šiame prašyme privaloma pateikti informaciją apie stojančiojo juridinio asmens aktyvią veiklą žmonių su regos negalia socialinės įtraukties srityje ar kitokią nuolatinę pagalbą žmonėms su regos negalia, nurodyti tikslų juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės ir elektroninio pašto adresus, telefono numerį, vadovo vardą ir pavardę. Prie šio prašymo pridedami stojančio juridinio asmens steigimo dokumentai.

Stojantis į LASS juridinis asmuo prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus LASS pirmininkui gali atsiųsti ir elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu, kuris skelbiamas LASS interneto svetainėje www.lass.lt.

LASS pirmininkas, gavęs norinčio įstoti į LASS juridinio asmens prašymą, privalo jį pristatyti artimiausiame LASS tarybos posėdyje. Į LASS priimamas juridinis asmuo gali be balso teisės dalyvauti LASS tarybos posėdyje nagrinėjant jo priėmimo klausimą, tačiau jo nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo šio klausimo išnagrinėti. LASS pirmininkas privalo ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas informuoti į LASS stojantįjį juridinį asmenį apie būsimo LASS tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą. Po juridinio asmens priėmimo į LASS klausimą sprendusio LASS tarybos posėdžio ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas LASS pirmininkas privalo raštu ar elektroniniu paštu pranešti į LASS stojančiam juridiniam asmeniui, kas buvo nuspręsta dėl jo priėmimo.

Priėmus į LASS juridinį asmenį, LASS pirmininkas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas privalo raštu arba elektroniniu paštu pranešti apie tai LASS filialo, kurio veiklos teritorijoje yra į LASS priimto juridinio asmens buveinė arba kurio veikloje šis juridinis asmuo pageidauja dalyvauti, pirmininkui.

15. LASS narys gali būti apskaitomas tik viename LASS filiale. Jei LASS narys keičia filialą, kurio veikloje jis dalyvauja, LASS filialo, kurio veikloje jis pradeda dalyvauti, pirmininkas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas raštu ar elektroniniu paštu apie tai praneša filialo, kurio veikloje jis dalyvavo prieš tai, pirmininkui.

16. LASS nariai turi šias teises:

16.1. Dalyvauti LASS veikloje, balsuoti, siūlyti kandidatūras į visus LASS ar LASS filialo, kurio veikloje dalyvauja, organus ir būti patys į juos išrinkti (išskyrus šių įstatų 26.6, 28, 38, 69 ir 71 punktuose nustatytas išimtis);

16.2. LASS tarybos nustatyta tvarka gauti informaciją apie LASS veiklą, susipažinti su LASS dokumentais;

16.3. Gauti iš LASS ar jos narių metodinę, moralinę ir kitokią pagalbą;

16.4. Naudotis pirmumo teise įsidarbinti LASS ir LASS kontroliuojamuose juridiniuose asmenyse;

16.5. Nustatyta tvarka naudotis LASS ir LASS kontroliuojamų juridinių asmenų teikiamomis paslaugomis;

16.6. Vertinti LASS veiklą ir teikti siūlymus. Prašymai, pareiškimai, skundai ar siūlymai pateikiami LASS tarybos nustatyta tvarka;

16.7. Išstoti iš LASS, pateikus apie tai raštišką prašymą. Išstojančiam iš LASS jo sumokėtas nario mokestis ar kitaip LASS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

17. LASS narių pareigos:

17.1. Laikytis LASS įstatų, LASS ir LASS filialų organų priimtų sprendimų;

17.2. Dalyvauti LASS ir pasirinkto LASS filialo veikloje, lankyti LASS filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių susirinkimus (toliau − LASS filialo susirinkimas), visokeriopai stiprinti šią asociaciją;

17.3. Pagal galimybes teikti pagalbą LASS ir jos nariams;

17.4. Mokėti nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato LASS suvažiavimas;

17.5. Pateikti LASS filialo, kurio veikloje dalyvauja, pirmininkui savo kontaktinę informaciją: gyvenamosios vietos ar buveinės adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Ši informacija neviešinama ir naudojama tik LASS veiklai;

17.6. Tausoti LASS priklausantį turtą, jo negrobstyti ir jokia kita forma nesisavinti ar nešvaistyti;

17.7. Nežeminti LASS reputacijos, nedaryti jai turtinės ar neturtinės žalos neteisėtais ar neatsakingais veiksmais;

17.8. Gerbti kitų narių nuomonę, teises ir teisėtus interesus.

18. Sutrikusios regos asmenys, kuriais rūpinasi LASS, yra:

18.1. Vaikai su regos negalia iki 14 metų amžiaus;

18.2. Jaunesni nei 14 metų vaikai, kuriems nors ir nėra nustatyta regos negalia, tačiau kurių geresnės akies regos aštrumas su korekcija ne didesnis kaip 0,3, arba kuriems nustatyti kitokie regos sutrikimai, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą vaikui nustatyti neįgalumo lygį;

18.3. Oftalmologiniai ligoniai, turintys laikinų problemų, būdingų regos negaliai.

19. Sutrikusios regos asmenims, kuriais rūpinasi LASS, teikiamos tokios pat paslaugos ir pagalba kaip ir LASS nariams.

20. Norėdamas išstoti iš LASS, LASS narys privalo raštišku prašymu, pateikiamu LASS filialo buveinės adresu arba elektroniniu paštu, pateikiamu LASS filialo pirmininko elektroninio pašto adresu apie tai pranešti LASS filialo, kurio veikloje jis dalyvauja, pirmininkui, kuris ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo šio pareiškimo gavimo dienos privalo tokį asmenį išbraukti iš LASS narių ir apie tai informuoti LASS filialo tarybą artimiausiame jos posėdyje. Išstojant juridiniam asmeniui, LASS filialo pirmininkas informuoja ir LASS pirmininką, kuris apie tai praneša LASS tarybai artimiausiame jos posėdyje. Ta pačia tvarka iš LASS narių išbraukiama ir mirus LASS nariui fiziniam asmeniui, pasibaigus LASS nariui juridiniam asmeniui ar išnykus šių įstatų 13 punkte išvardytiems narystės pagrindams.

  21. Iš LASS gali būti pašalinti tik tie nariai, kurie piktybiškai, nereaguodami į LASS filialo pirmininko ar kitų LASS organų įspėjimą, nevykdo šiuose įstatuose nustatytų nario pareigų, nusižengia LASS įstatams, kenkia LASS veiklai ar ne mažiau kaip dvejus metus nemoka nario mokesčio. LASS nariai juridiniai asmenys iš LASS šalinami ir tuomet, kai jie tampa LASS kontroliuojamais juridiniais asmenimis.

22. LASS nariai šalinami LASS filialo, kurio veikloje jie dalyvauja, tarybos sprendimu, priimamu šio LASS filialo pirmininko teikimu. Skundus dėl pašalinimo ar atsisakymo fizinius asmenis priimti į LASS, jei jie raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo skundžiamo sprendimo priėmimo dienos, nagrinėja LASS taryba artimiausiame posėdyje. LASS tarybos sprendimas šiuo klausimu yra galutinis ir neskundžiamas.

LASS nariai juridiniai asmenys gali būti šalinami iš LASS ir motyvuotu LASS tarybos sprendimu. Motyvuotas LASS tarybos sprendimas dėl jų pašalinimo ar dėl atsisakymo juridinius asmenis priimti į LASS yra galutinis ir neskundžiamas.

23. Šalinamas LASS narys ar skundą dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LASS pateikęs asmuo turi teisę dalyvauti sprendžiant jo šalinimo klausimą ar nagrinėjant jo skundą dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LASS, tačiau jo nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo išnagrinėti šių klausimų. Apie LASS filialo tarybos ar LASS tarybos posėdžio, kuriame bus sprendžiami minėti klausimai, datą, laiką ir vietą šalinamam LASS nariui ar skundą pateikusiam asmeniui atitinkamai LASS filialo pirmininkas arba LASS pirmininkas raštu ar elektroniniu paštu praneša ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas.

Apie LASS nario šalinimą ar skundą dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LASS nagrinėjusio LASS filialo tarybos ar LASS tarybos posėdžio sprendimą LASS nariui atitinkamai LASS filialo pirmininkas arba LASS pirmininkas praneša raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

24. LASS narių ir sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, vardinius sąrašus tvarko LASS pirmininkas arba jo įgalioti asmenys. LASS filialų pirmininkai tvarko šių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių ir šių filialų veiklos teritorijoje gyvenančių sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, sąrašus.

4. LASS organai

25. LASS organai yra:

25.1. LASS suvažiavimas − LASS organas, turintis visas visuotinio susirinkimo teises;

25.2. LASS taryba − kolegialus LASS valdymo organas;

25.3. LASS pirmininkas − vienasmenis LASS valdymo organas;

25.4. LASS revizijos komisija – kolegialus LASS kontrolės organas.

26. LASS suvažiavimas:

26.1. Keičia LASS įstatus;

26.2. Nusistato savo darbo reglamentą;

26.3. Svarsto ir tvirtina LASS veiklos ataskaitą, metinį finansinių ataskaitų rinkinį, revizijos komisijos metinę ataskaitą. Jei LASS, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, pasirenka supaprastintą apskaitą, vietoje veiklos ataskaitos ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio gali būti tvirtinama metinė ataskaita;

26.4. Nustato LASS strategiją, svarbiausias veiklos gaires ir pagrindines kryptis;

26.5. Nustato LASS nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarkos aprašą, kuris tvirtinamas atskiru dokumentu;

26.6. Iš pilnamečių LASS narių fizinių asmenų, tačiau nebūtinai tik iš LASS suvažiavimo delegatų, atviru ar slaptu balsavimu ketveriems metams renka LASS tarybą, LASS revizijos komisiją, LASS pirmininką, jo siūlymu − LASS pirmininko pavaduotoją. LASS pirmininkas, jo pavaduotojas, LASS tarybos nariai renkami tik iš LASS narių su regos negalia, kurie buvo priimti į LASS ne vėliau kaip prieš trejus metus iki LASS suvažiavimo;

26.7. Priima sprendimą dėl LASS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

26.8. Priima sprendimą dėl LASS pirmininko, jo pavaduotojo, LASS tarybos ir LASS revizijos komisijos narių atšaukimo;

26.9. Tvirtina LASS pirmininko, jo pavaduotojo, LASS tarybos ir LASS revizijos komisijos narių atsistatydinimą arba pripažįsta juos negalinčiais eiti pareigų;

26.10. Priima sprendimą dėl asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito reikalingumo ir renka auditorių ar audito įmonę;

26.11. Tvirtina LASS simboliką;

26.12. Svarsto ir sprendžia kitus LASS reikalus.

27. LASS suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 jo delegatų. Sprendimai priimami paprasta balsavime dalyvaujančių LASS suvažiavimo delegatų balsų dauguma. Šių įstatų 26.1, 26.7 ir 26.8 punktuose nustatytais klausimais sprendimai priimami 2/3 LASS suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

28. Delegatai į LASS suvažiavimą iš pilnamečių LASS narių fizinių asmenų ir LASS narių juridinių asmenų atstovų ketverių metų laikotarpiui renkami LASS filialų susirinkimuose. Filialai, kurių veikloje dalyvauja iki 100 LASS narių, renka po vieną delegatą; filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 101 iki 200 LASS narių, renka po 2 delegatus; filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 201 iki 300 LASS narių, renka po 3 delegatus; filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 301 iki 400 LASS narių, renka po 4 delegatus. Filialų, kurių veikloje dalyvauja dar daugiau LASS narių, renkamų delegatų skaičius didinamas analogiškomis proporcijomis ir tvarka.

29. LASS suvažiavimo delegatai nepasibaigus jų kadencijai gali būti atšaukiami iš pareigų juos išrinkusių LASS filialų susirinkimų sprendimais, priimtais ne mažesne kaip 2/3 susirinkime balsuojančių LASS narių, dalyvaujančių to filialo veikloje, balsų dauguma. LASS filialų susirinkimų sprendimai dėl LASS delegatų atsistatydinimo patvirtinimo ar jų pripažinimo negalinčiais eiti pareigų, priimami paprasta balsų dauguma. Atšaukus LASS suvažiavimo delegatą, jam atsistatydinus ar nebegalint eiti savo pareigų, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui delegatu tampa LASS filialo, kuriame šis delegatas buvo išrinktas, vėliausiai vykusiame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime daugiausiai balsų gavęs neišrinktas kandidatas. Jei tokio kandidato nėra, delegatą atšaukusiame, patvirtinusiame jo atsistatydinimą ar pripažinusiame jį negalinčiu eiti pareigų LASS filialo susirinkime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui šių įstatų 28 punkte nustatyta tvarka renkamas naujas LASS suvažiavimo delegatas.

30. Kiekvienas delegatas LASS suvažiavime turi po vieną balsą, išskyrus šių įstatų 36 punkte nustatytą išimtį.

31. Delegatas, pageidaujantis LASS suvažiavime balsuoti iš anksto paštu ar elektroniniu paštu, apie tai turi raštu (paštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu) pranešti ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. Šiame pranešime turi būti nurodyta, kokia forma (paštu ar elektroniniu paštu) pageidaujama balsuoti ir gauti balsavimui reikalingus dokumentus bei kitą LASS suvažiavimo informaciją. LASS pirmininkas tokį pranešimą pateikusiam delegatui privalo ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo delegato prašyta forma (paštu arba elektroniniu paštu) pateikti preliminarią LASS suvažiavimo darbotvarkę, visų į preliminarią LASS suvažiavimo darbotvarkę įtrauktų sprendimų projektus, bendrąjį balsavimo biuletenį ir visą kitą LASS suvažiavimo delegatams aktualią informaciją. Jei atskiri LASS suvažiavimo dokumentų projektai ar kita informacija parengiama vėliau, nei likus 20 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo, ji nedelsiant privalo būti pateikta paštu ar elektroniniu paštu balsuoti pageidaujantiems delegatams.

32. Iš anksto paštu ar elektroniniu paštu balsuojantis LASS suvažiavimo delegatas užpildo ir paštu LASS buveinės adresu ar elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša LASS suvažiavimui savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami ne vėliau kaip prieš 1 parą iki LASS suvažiavimo pradžios, iš anksto balsavę delegatai laikomi dalyvaujančiais LASS suvažiavime ir jų balsai įskaitomi į LASS suvažiavimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

33. Jeigu LASS suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti šaukiamas pakartotinis LASS suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio LASS suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek LASS suvažiavime dalyvauja delegatų. Pakartotiniame LASS suvažiavime galioja neįvykusio LASS suvažiavimo iš anksto elektroniniu paštu balsavusių delegatų bendrieji balsavimo biuleteniai.

34. LASS suvažiavimai šaukiami kasmet. Rinkiminis LASS suvažiavimas šaukiamas kas ketverius metus. Neeiliniai LASS suvažiavimai šaukiami LASS tarybos sprendimu arba kai to reikalauja daugiau kaip trečdalis LASS narių, ar daugiau kaip pusė LASS suvažiavimo delegatų.

LASS tarybos sprendimu nerinkiminis LASS suvažiavimas gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas. LASS suvažiavimas nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip pusė LASS suvažiavimo delegatų tam prieštarauja. Prieštaravimas turi būti pareiškiamas raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo informacijos apie LASS suvažiavimo šaukimą paskelbimo. Organizuojant LASS suvažiavimą nuotolinės apklausos būdu, visi LASS suvažiavimo delegatai LASS suvažiavimo dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja šių įstatų 31 ir 32 punktuose nustatyta tvarka.

35. LASS taryba sudaroma iš 14 asmenų: LASS pirmininko, jo pavaduotojo ir 12 narių. LASS pirmininkas yra ir LASS tarybos pirmininkas, LASS pirmininko pavaduotojas yra ir LASS tarybos pirmininko pavaduotojas.

36. Renkant LASS tarybą, LASS suvažiavimo delegatai turi tiek balsų, kiek turi būti išrinkta LASS tarybos narių, neįskaitant pirmininko ir pavaduotojo, kurie renkami atskirai. Už kiekvieną į LASS tarybą renkamą kandidatą LASS suvažiavimo delegatas gali atiduoti ne daugiau kaip po vieną balsą.

37. LASS suvažiavimui atšaukus LASS tarybos narį, patvirtinus jo atsistatydinimą arba pripažinus negalinčiu eiti pareigų, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS tarybos nariu tampa vėliausiai vykusiame rinkiminiame LASS suvažiavime neišrinktas daugiausiai balsų gavęs kandidatas. Jei tokio kandidato nėra, sprendimą dėl LASS tarybos nario atšaukimo, jo atsistatydinimo patvirtinimo arba pripažinimo negalinčiu eiti pareigų priėmusiame LASS suvažiavime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui šių įstatų 26.6 ir 38 punktuose nustatyta tvarka renkamas naujas LASS tarybos narys. Šiuo atveju įstatų 38 punkto reikalavimas prieš mėnesį raštu pranešti apie kandidatūros kėlimą netaikomas.

 LASS tarybos narys LASS suvažiavimo sprendimu pripažįstamas negalinčiu eiti savo pareigų, jei jis dvejų iš eilės einančių kalendorinių metų laikotarpiu be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 50 proc. LASS tarybos posėdžių.

38. Kiekvienas į LASS ne vėliau kaip prieš trejus metus įstojęs pilnametis LASS narys fizinis asmuo su regos negalia turi teisę iškelti savo kandidatūrą į LASS tarybą ir LASS pirmininko pareigas. Apie tai jis turi raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu pranešti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. LASS narys, pranešdamas apie savo kandidatūros LASS pirmininko pareigoms kėlimą, pranešime turi pasiūlyti ir savo pavaduotojo, kuriuo gali būti tik pilnametis LASS narys fizinis asmuo su regos negalia, priimtas į LASS ne vėliau kaip prieš trejus metus, kandidatūrą bei pateikti šio asmens raštišką arba elektroniniu paštu atsiųstą sutikimą.

Jei šiame punkte nustatyta tvarka kandidatūras iškėlę LASS nariai neišrenkami ar jų nepakanka, kandidatai siūlomi LASS suvažiavime.

39. Renkant LASS pirmininką, išrinktu laikomas tas kandidatas, už kurį balsuoja daugiau kaip pusė balsavime dalyvaujančių delegatų. Jei LASS pirmininko pareigoms kandidatuoja daugiau kaip du delegatai ir nei vienas iš jų nesurenka minėtos balsų daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja du daugiausiai balsų gavę kandidatai.

40. Į LASS tarybą išrinktais laikomi 12 daugiausiai balsų gavusių kandidatų, neskaitant LASS pirmininko ir jo pavaduotojo, kurie renkami atskirai. Jei dėl balsų lygybės į paskutinę išrinktų LASS tarybos narių sąrašo vietą pretenduoja daugiau nei vienas kandidatas, tarp šių kandidatų rengiami pakartotiniai balsavimai.

41. LASS taryba:

41.1. Vadovauja LASS veiklai tarp LASS suvažiavimų;

41.2. Įgyvendina LASS tikslus ir LASS suvažiavimo sprendimus;

41.3. Šaukia LASS suvažiavimus ir nustato jų preliminarią darbotvarkę. Informacija apie LASS suvažiavimo datą, laiką, vietą ir jo preliminari darbotvarkė LASS suvažiavimo delegatams ir LASS revizijos komisijos pirmininkui turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas bei paskelbta LASS internetinėje svetainėje adresu www.lass.lt. LASS suvažiavimo delegatų siūlymai dėl darbotvarkės papildymo teikiami raštu LASS buveinės adresu ar elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. Vėliau LASS delegatų pateikti siūlymai dėl LASS suvažiavimo darbotvarkės priimami tik jei tam pritaria LASS taryba. Šiame punkte nurodytų terminų galima ir nesilaikyti, jei su tuo raštu ar elektroniniu paštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 LASS suvažiavimo delegatų;

41.4. Rengia ir kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) LASS suvažiavimui teikia LASS veiklos ataskaitos, metinio finansinių ataskaitų rinkinio, arba metinės ataskaitos, LASS įstatų ir kitų LASS suvažiavimo tvirtinamų dokumentų projektus, kurie kiekvienam LASS suvažiavimo delegatui ir LASS revizijos komisijos pirmininkui privalo būti pateikti ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo;

41.5. Nusistato savo darbo reglamentą;

41.6. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo LASS nariams tvarką;

41.7. Bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

41.8. Svarsto ir tvirtina LASS ilgalaikes prioritetines (respublikines) veiklos programas;

41.9. Priima sprendimus dėl LASS kontroliuojamų juridinių asmenų steigimo ar jų veiklos nutraukimo, taip pat tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu ar dalyvio teisių atsisakymo;

41.10. Skiria ir atleidžia LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovus (žmonės su regos negalia turi pirmenybę būti skiriami LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovais);

41.11. Steigia ir likviduoja LASS filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus ir skiria jų vadovus − pirmininkus šių įstatų 69 punkte nustatyta tvarka;

41.12. Nagrinėja LASS narių prašymus, pareiškimus, skundus;

41.13. Iš LASS narių ir specialistų įvairių LASS problemų nagrinėjimui sudaro nuolatines komisijas, taip pat darbo grupes ir laikinąsias komisijas svarbiems einamiesiems reikalams spręsti. Komisijos, laikinosios komisijos ir darbo grupės atsiskaito LASS tarybai ir pateikia jai savo sprendimus, LASS tarybos sprendimų projektus, išvadas, siūlymus ir kitus savo darbo rezultatus;

41.14. Įgyvendina juridinių asmenų, kurių dalyviu yra LASS, dalyvio funkcijas;

41.15. Rengia ir tvirtina normatyvinius, finansinius bei kitus LASS dokumentus;

41.16. Priima sprendimus dėl LASS buveinės keitimo;

41.17. Priima į LASS šių įstatų 13.2 punkte nurodytus asmenis, prireikus juos šalina   iš LASS motyvuotu sprendimu;

41.18. Organizuoja ir koordinuoja LASS veiklą, priima sprendimus, reikalingus LASS narių interesams spręsti ir ginti.

42. LASS tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per metus LASS pirmininko, jo pavaduotojo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdaliui LASS tarybos narių reikalaujant. Išsamiau LASS tarybos posėdžių sušaukimo, jų darbotvarkės nustatymo, posėdyje planuojamų priimti dokumentų projektų ir kitos informacijos pateikimo LASS tarybos nariams tvarką ir terminus nustato LASS tarybos darbo reglamentas.

LASS pirmininko sprendimu LASS tarybos posėdis gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas. LASS tarybos posėdis nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip pusė LASS tarybos narių tam prieštarauja. Šis prieštaravimas turi būti pareiškiamas raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo informacijos apie LASS tarybos posėdžio šaukimą paskelbimo. Organizuojant LASS tarybos posėdį nuotolinės apklausos būdu, visi LASS tarybos nariai LASS tarybos posėdžio dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja šių įstatų 44 punkte nustatyta tvarka.

43. LASS tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsavime dalyvaujančių LASS tarybos narių balsų dauguma. Esant balsų lygybei, lemia pirmininko balsas. Sprendimai šių įstatų 52 punkte nustatytais klausimais bei dėl nuosavo nekilnojamojo turto turinčių LASS kontroliuojamų juridinių asmenų akcijų ar dalininko teisių perleidimo priimami 2/3 visų LASS tarybos narių balsų dauguma.

44. LASS tarybos narys turi teisę LASS tarybos posėdyje balsuoti iš anksto elektroniniu paštu. Iš anksto elektroniniu paštu balsuojantis LASS tarybos narys užpildo ir elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša LASS tarybai savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami iki LASS tarybos posėdžio pradžios, iš anksto balsavę LASS tarybos nariai laikomi dalyvaujančiais LASS tarybos posėdyje ir jų balsai įskaitomi į LASS tarybos posėdžio kvorumą bei balsavimo rezultatus.

45. LASS vadovas yra LASS pirmininkas. LASS pirmininkui eiti pareigas padeda jo pavaduotojas. LASS pirmininkui laikinai negalint eiti savo pareigų, jį pavaduoja jo pavaduotojas.

46. LASS suvažiavimui atšaukus LASS pirmininką ar jo pavaduotoją, patvirtinus jo atsistatydinimą ar pripažinus negalinčiu eiti pareigų, sprendimą dėl atšaukimo, atsistatydinimo patvirtinimo arba pripažinimo negalinčiu eiti pareigų priėmusiame LASS suvažiavime šių įstatų 26.6 ir 39 punktuose nurodyta tvarka neišbūtos kadencijos laikotarpiui renkamas naujas LASS pirmininkas ar jo pavaduotojas. Šiuo atveju įstatų 38 punkto reikalavimas prieš mėnesį raštu ar elektroniniu paštu pranešti apie LASS pirmininko kandidatūros kėlimą ir pasiūlyti pavaduotojo kandidatūrą netaikomas.

Jei negali eiti savo pareigų ir LASS pirmininkas, ir jo pavaduotojas, LASS taryba ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų renkasi į posėdį, kuriame iš LASS tarybos narių išrenka laikiną LASS pirmininką. Jis pareigas eina iki artimiausio LASS suvažiavimo.

47. LASS pirmininkas:

47.1. Įgyvendina LASS tikslus, LASS suvažiavimo ir LASS tarybos sprendimus, vadovauja šiai asociacijai ir vykdo jos kasdienio valdymo veiklą;

47.2. Atstovauja LASS tarptautinėse, valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

47.3. Šaukia LASS tarybos posėdžius, sudaro jų preliminarią darbotvarkę ir jiems pirmininkauja;

47.4. Pasirašo LASS įstatus, LASS metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą ar metinę ataskaitą, taip pat LASS suvažiavimo ir LASS tarybos sprendimus bei organizuoja jų įgyvendinimą;

47.5. LASS vardu sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų 43 ir 52 punktuose išvardytus sandorius, kuriuos LASS pirmininkas gali sudaryti tik gavęs LASS tarybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų LASS tarybos narių balsų dauguma;

47.6. Priima ir atleidžia LASS darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų kompetenciją ir darbo užmokestį;

47.7. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savanorišką veiklą;

47.8. Organizuoja viešos informacijos apie LASS ir kitų privalomų skelbti skelbimų paskelbimą, pranešimų apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LASS veiklai, bei kitų pateiktinų dokumentų ar kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimą LASS nariams, revizijos komisijai, LASS suvažiavimo delegatams ir LASS tarybos nariams;

47.9. Pateikia LASS įstatus, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinę ataskaitą, kitus duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir kitoms valstybės institucijoms, kai tai atlikti būtina pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

47.10. Atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

47.11. Atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą LASS interneto svetainėje, sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su minėtais dokumentais LASS buveinėje sudarymą;

47.12. Organizuoja LASS narių ir sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, vardinių sąrašų tvarkymą;

47.13. Atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir LASS suvažiavimo ar LASS tarybos sprendimuose nustatytas iš LASS veiklos kylančias funkcijas.

48. LASS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jos veiklai koordinuoti įsteigiama įstaiga, kurios vadovai yra LASS pirmininkas ir jo pavaduotojas. Šios įstaigos veiklą reglamentuoja LASS taryba.

5. LASS turtas, lėšos, pajamos ir jų naudojimo tvarka

49. LASS turtas turi tarnauti visiems Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams bei turi būti naudojamas šiuose įstatuose išvardytiems LASS tikslams siekti.

50. LASS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai bei labdaros objektai ir kitas šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas už LASS priklausančias lėšas, gautas dovanojimo, paveldėjimo, paramos ar kitokiu teisėtu būdu.

51. LASS turto valdymo ir naudojimosi juo sąlygas pagal galiojančius įstatymus nustato LASS suvažiavimas, o laikotarpiu tarp LASS suvažiavimų − LASS taryba.

52. LASS ir LASS kontroliuojami juridiniai asmenys gali parduoti, įkeisti ar kitaip perleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtoje knygoje numatytas daiktines teises į jų valdomą, naudojamą nekilnojamąjį turtą, taip pat sudaryti laidavimo, garantijos ar nekilnojamojo turto panaudos sandorius, išskyrus tuos atvejus, kai panauda suteikiama žmonėms su regos negalia paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims, tik gavę LASS tarybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų LASS tarybos narių balsų dauguma.

53. LASS lėšas sudaro:

53.1. LASS nario mokesčiai;

53.2. Dovanotos, paaukotos, paramos būdu suteiktos ir paveldėtos pagal testamentą lėšos;

53.3. Valstybės, jos institucijų, savivaldybių, fondų skirtos tikslinės paskirties lėšos;

53.4. Palūkanos už paskolintas arba bankuose saugomas LASS lėšas;

53.5. Skolinto kapitalo lėšos;

53.6. Iš LASS vykdomos ūkinės komercinės veiklos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, gautos lėšos;

53.7. Įmonių, kurių dalyvė yra LASS, pelno dalis (dividendai);

53.8. Kitos teisėtai gautos lėšos.

54. LASS lėšos naudojamos LASS tikslams įgyvendinti, veiklai finansuoti pagal vykdomų programų finansines sąmatas, kurias tvirtina LASS taryba.

6. LASS veiklos kontrolė

55. LASS revizijos komisija tikrina, kaip LASS, jos organai, filialai, LASS kontroliuojami juridiniai asmenys laikosi LASS įstatų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei aukštesniųjų LASS organų sprendimų, taip pat LASS, jos filialų ir LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vykdomą pagrindinę ir ūkinę-finansinę veiklą, vedamą buhalterinę apskaitą, kaip naudojamos ir saugomos materialinės vertybės, lėšos, pajamos, kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kaip vykdomi LASS suvažiavimo, LASS tarybos sprendimai ir kiti dokumentai, nagrinėjami skundai, prašymai, pareiškimai, ginamos narių teisės. Nustačiusi pažeidimus, LASS revizijos komisija turi teisę reikalauti, kad šie pažeidimai ir jų padariniai būtų nedelsiant pašalinti. Jei atsisakoma tai daryti, LASS revizijos komisija gali kreiptis į LASS tarybą, siūlydama sušaukti neeilinį LASS suvažiavimą.

56. LASS revizijos komisiją 4 metų laikotarpiui renka LASS suvažiavimas. LASS revizijos komisija sudaroma iš 3 asmenų: LASS revizijos komisijos pirmininko, jo pavaduotojo ir sekretoriaus. LASS revizijos komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių iš LASS suvažiavimo išrinktų LASS revizijos komisijos narių išsirenka pati LASS revizijos komisija. Į LASS revizijos komisiją negali būti išrinkti LASS pirmininkas, jo pavaduotojas, LASS tarybos nariai, LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovai bei su jais artimais giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys.

57. Už savo veiklą LASS revizijos komisija atsiskaito LASS suvažiavimui. Ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo LASS revizijos komisija privalo LASS pirmininkui pateikti LASS revizijos komisijos metinės ataskaitos projektą, kurį LASS pirmininkas nedelsiant išsiunčia visiems LASS suvažiavimo delegatams.

58. LASS revizijos komisija turi teisę gauti reikiamą informaciją, techninę paramą, visus LASS, LASS filialų ar LASS kontroliuojamo juridinio asmens dokumentus, samdyti revizijos atlikimui reikalingus specialistus, ekspertus. Tam tikslui LASS skiria lėšas. LASS revizijos komisijos nariai turi teisę dalyvauti LASS suvažiavime, LASS tarybos posėdžiuose, visų LASS filialų susirinkimuose ir tarybų posėdžiuose.

59. LASS suvažiavimui atšaukus LASS revizijos komisijos narį, jam atsistatydinus ar negalint eiti savo pareigų, jį atšaukusiame, patvirtinusiame atsistatydinimą ar pripažinusiame negalinčiu eiti pareigų LASS suvažiavime šių įstatų 26.6 ir 56 punktuose nurodyta tvarka neišbūtos kadencijos laikotarpiui renkamas naujas LASS revizijos komisijos narys.

60. Prireikus tikrinti LASS veiklą, LASS tarybos arba LASS suvažiavimo sprendimu gali būti samdomas finansinis ar veiklos auditas.

7. LASS skelbimų ir pranešimų paskelbimo bei dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo tvarka

61. Dokumentai ir kita informacija LASS nariams pateikiama raštu arba elektroniniu paštu pagal LASS tarybos nustatytą tvarką, kuri tvirtinama atskiru dokumentu. Su visa informacija ir dokumentais nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. LASS dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

62. Informacijos išsiuntimas LASS suvažiavimo delegatams ar LASS tarybos nariams elektroniniu paštu ir (arba) jos paskelbimas LASS interneto svetainėje www.lass.lt laikomas tinkamu informacijos pateikimo būdu.

63. Informacija apie LASS suvažiavimo datą, laiką, vietą ir jo preliminari darbotvarkė skelbiama LASS interneto svetainėje www.lass.lt ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki LASS suvažiavimo dienos. Šio termino galima ir nesilaikyti, jei su tuo raštu ar elektroniniu paštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 LASS suvažiavimo delegatų.

64. Kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus LASS skelbimai ar pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Valstybės įmonės „Registrų centras“ leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir LASS internetinėje svetainėje www.lass.lt įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

65. Už LASS skelbimų ir pranešimų paskelbimą bei dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimą LASS nariams atsako LASS pirmininkas.

8. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

66. LASS turi teisę steigti savo filialus ir atstovybes. Jie steigiami ir likviduojami LASS tarybos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

67. LASS filialai ir atstovybės yra LASS teritoriniai padaliniai, turintys atskirą buveinę. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. LASS už savo filialų ir atstovybių prievoles atsako visu savo turtu. LASS filialų ir atstovybių veiklai plėtoti ir koordinuoti, teikti jiems organizacinę, informacinę, juridinę ir kitokią būtiną pagalbą bei jiems metodiškai vadovauti įsteigiamos LASS regioninės įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja LASS taryba.

68. LASS filialai ir atstovybės veikia pagal šiuos įstatus ir LASS tarybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus, kuriuose turi būti numatyti šie filialo (atstovybės) organai:

68.1. LASS filialo (atstovybės) veikloje dalyvaujančių LASS narių susirinkimas −  filialo (atstovybės) kolegialus organas, neturintis valdymo organo teisių;

68.2. LASS filialo (atstovybės) taryba − filialo (atstovybės) kolegialus organas, neturintis valdymo organo teisių;

68.3. Filialo (atstovybės) vadovas – pirmininkas – vienasmenis filialo (atstovybės) valdymo organas.

69. Filialo (atstovybės) pirmininką ketverių metų kadencijai iš šio filialo veikloje dalyvaujančių pilnamečių LASS narių fizinių asmenų filialo (atstovybės) susirinkimo teikimu skiria LASS taryba.

Jei LASS taryba LASS filialo (atstovybės) susirinkimo teikiamo pirmininko nepaskiria ar įvykęs ataskaitinis-rinkiminis filialo (atstovybės) susirinkimas jo nepateikia, ne vėliau kaip per mėnesį nuo atitinkamo LASS tarybos sprendimo priėmimo dienos ar LASS filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūros nepateikusio ataskaitinio-rinkiminio LASS filialo (atstovybės) susirinkimo dienos LASS filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūrą LASS tarybai teikia filialo (atstovybės) taryba.

LASS tarybai nepaskyrus LASS filialo (atstovybės) tarybos teikiamo LASS filialo (atstovybės) pirmininko, arba jei LASS filialo (atstovybės) taryba nepateikia LASS tarybai LASS filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūros, LASS filialo (atstovybės) pirmininką LASS taryba skiria LASS pirmininko teikimu.

70. Pirmenybę tapti LASS filialų (atstovybių) pirmininkais turi LASS nariai su regos negalia. LASS filialų (atstovybių) pirmininkai savo pareigas eina neatlygintinai.

71. Filialo (atstovybės) tarybą iš šio filialo veikloje dalyvaujančių pilnamečių LASS narių fizinių asmenų arba LASS narių juridinių asmenų atstovų renka filialo (atstovybės) susirinkimas. Ne mažiau kaip du trečdalius LASS filialų (atstovybių) tarybos narių turi sudaryti LASS nariai su regos negalia.

LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdžiai šaukiami LASS filialo (atstovybės) pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip pusei LASS filialo (atstovybės) tarybos narių reikalaujant.

LASS filialo (atstovybės) pirmininko sprendimu LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdis gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas. LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdis nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip pusė LASS filialo (atstovybės) tarybos narių tam prieštarauja. Šis prieštaravimas turi būti pareiškiamas raštu LASS filialo (atstovybės) buveinės adresu arba elektroniniu paštu LASS filialo (atstovybės) elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo informacijos apie LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdžio šaukimą paskelbimo.

Organizuojant LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdį nuotolinės apklausos būdu, visi LASS filialo (atstovybės) tarybos nariai LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdžio dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja toliau šiame įstatų punkte aprašyta tvarka, kaip iš anksto elektroniniu paštu balsuojantys LASS filialo (atstovybės) tarybos nariai.

LASS filialo (atstovybės) tarybos narys turi teisę LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdyje balsuoti iš anksto elektroniniu paštu. Iš anksto elektroniniu paštu balsuojantis LASS filialo (atstovybės) tarybos narys užpildo ir elektroniniu paštu LASS filialo (atstovybės) elektroninio pašto adresu išsiunčia LASS filialo (atstovybės) pirmininko jam atsiųstą bendrąjį balsavimo biuletenį, kuriame jis praneša LASS filialo (atstovybės) tarybai savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami iki LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdžio pradžios, iš anksto balsavę LASS filialo (atstovybės) tarybos nariai laikomi dalyvaujančiais LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdyje ir jų balsai įskaitomi į LASS filialo (atstovybės) tarybos posėdžio kvorumą bei balsavimo rezultatus.

72. Filialų (atstovybių) tarybų nariai ir pirmininkai nepasibaigus jų kadencijai gali būti atšaukiami iš pareigų filialų (atstovybių) susirinkimų sprendimais, priimtais ne mažesne kaip 2/3 susirinkime balsuojančių LASS narių, dalyvaujančių to filialo (atstovybės) veikloje, balsų dauguma arba motyvuotu LASS tarybos sprendimu.

Filialo (atstovybės) pirmininko ar tarybos nario atsistatydinimą tvirtina arba jį pripažįsta negalinčiu eiti pareigų filialo (atstovybės) veikloje dalyvaujančių LASS narių susirinkimas paprasta susirinkime balsuojančių LASS narių, dalyvaujančių to filialo (atstovybės) veikloje, balsų dauguma arba LASS taryba.

73. LASS filialo (atstovybės) susirinkimui atšaukus LASS filialo (atstovybės) tarybos narį ar pirmininką, jam atsistatydinus ar negalint eiti savo pareigų, sprendimą dėl atšaukimo, atsistatydinimo patvirtinimo ar pripažinimo negalinčiu eiti pareigų priėmęs LASS filialo (atstovybės) susirinkimas neišbūtos kadencijos laikotarpiui renka naują filialo (atstovybės) tarybos narį šių įstatų 71 punkte nustatyta tvarka ar LASS tarybai teikia naujo filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūrą, kuri teikiama ir skiriama neišbūtos kadencijos laikotarpiui šių įstatų 69 punkte nustatyta tvarka.

74. Atšaukus LASS filialo (atstovybės) pirmininką motyvuotu LASS tarybos sprendimu, LASS tarybai patvirtinus jo atsistatydinimą ar pripažinus negalinčiu eiti pareigų, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų šio LASS filialo (atstovybės) taryba LASS tarybai teikia naujo filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūrą, kuri jį skiria neišbūtos kadencijos laikotarpiui artimiausiame savo posėdyje. Jei LASS taryba nepaskiria  pateiktos kandidatūros arba filialo (atstovybės) taryba per šiame punkte nustatytą terminą LASS tarybai nepateikia LASS filialo (atstovybės) pirmininko kandidatūros, kandidatūrą LASS tarybai teikia LASS pirmininkas.

Atšaukus LASS filialo tarybos narį, patvirtinus jo atsistatydinimą ar pripažinus negalinčiu eiti pareigų motyvuotu LASS tarybos sprendimu, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui artimiausiame jį išrinkusio LASS filialo (atstovybės) susirinkime renkamas naujas LASS filialo (atstovybės) tarybos narys šių įstatų 71 punkte nustatyta tvarka.

75. Filialų (atstovybių) organų kompetenciją, detalesnę jų formavimo ir atšaukimo tvarką, filialų (atstovybių) veiklos teritorijas nustato filialų (atstovybių) nuostatai, kuriuos tvirtina LASS taryba.

76. Filialai (atstovybės) registruojami ir išregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. LASS įstatų keitimo tvarka

77. LASS įstatai keičiami LASS suvažiavimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 LASS suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

78. LASS įstatų projektą rengia ir pateikia LASS suvažiavimui tvirtinti LASS taryba arba jos įgaliotas asmuo. LASS įstatų projektas LASS internetinėje svetainėje www.lass.lt turi būti paskelbtas ne vėliau kaip prieš 45 dienas iki LASS suvažiavimo.

Kiekvienas LASS narys turi teisę siūlyti LASS įstatų pakeitimus. Šie siūlymai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo dienos turi būti raštu pateikti LASS buveinės adresu arba atsiųsti elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu.

79. LASS suvažiavimo pakeistus LASS įstatus pasirašo LASS pirmininkas arba LASS suvažiavimo įgaliotas asmuo. LASS pirmininkas arba LASS suvažiavimo įgaliotas asmuo yra atsakingi už pakeistų LASS įstatų pateikimą įregistruoti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

80. Pakeisti įstatai registruojami juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir įsigalioja tik nuo jų įregistravimo dienos.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
XXXIII suvažiavimo įgaliotas asmuo
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas
Sigitas Armonas