Apie valdybą

LASS valdyba – tai kolegialus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) valdymo organas.
LASS valdyba susideda iš 14 asmenų: LASS pirmininko, jo pavaduotojo ir 12 narių.
LASS valdybos narius renka LASS suvažiavimas.
LASS valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4 kartus per metus.

LASS valdybos kompetencija:

 1. Vadovauja LASS veiklai tarp LASS suvažiavimų;
 2. Įgyvendina LASS tikslus ir LASS suvažiavimo sprendimus;
 3. Šaukia LASS suvažiavimus ir nustato jų preliminarią darbotvarkę. Informacija apie LASS suvažiavimo datą, laiką, vietą ir jo preliminari darbotvarkė LASS suvažiavimo delegatams ir LASS revizijos komisijos pirmininkui turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas bei paskelbta LASS internetinėje svetainėje adresu www.lass.lt. LASS suvažiavimo delegatų siūlymai dėl darbotvarkės papildymo teikiami raštu LASS buveinės adresu ar elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. Vėliau LASS delegatų pateikti siūlymai dėl LASS suvažiavimo darbotvarkės priimami tik jei tam pritaria LASS taryba. Šiame punkte nurodytų terminų galima ir nesilaikyti, jei su tuo raštu ar elektroniniu paštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 LASS suvažiavimo delegatų;
 4. Rengia ir kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) LASS suvažiavimui teikia LASS veiklos ataskaitos, metinio finansinių ataskaitų rinkinio, arba metinės ataskaitos, LASS įstatų ir kitų LASS suvažiavimo tvirtinamų dokumentų projektus, kurie kiekvienam LASS suvažiavimo delegatui ir LASS revizijos komisijos pirmininkui privalo būti pateikti ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo;
 5. Nusistato savo darbo reglamentą;
 6. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo LASS nariams tvarką;
 7. Bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
 8. Svarsto ir tvirtina LASS ilgalaikes prioritetines (respublikines) veiklos programas;
 9. Priima sprendimus dėl LASS kontroliuojamų juridinių asmenų steigimo ar jų veiklos nutraukimo, taip pat tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu ar dalyvio teisių atsisakymo;
 10. Skiria ir atleidžia LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovus (žmonės su regos negalia turi pirmenybę būti skiriami LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovais);
 11. Steigia ir likviduoja LASS filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus ir vadovus − pirmininkus įstatų nustatyta tvarka;
 12. Nagrinėja LASS narių prašymus, pareiškimus, skundus;
 13. Iš LASS narių ir specialistų įvairių LASS problemų nagrinėjimui sudaro nuolatines komisijas, taip pat darbo grupes ir laikinąsias komisijas svarbiems einamiesiems reikalams spręsti.
 14. Įgyvendina juridinių asmenų, kurių dalyviu yra LASS, dalyvio funkcijas;
 15. Rengia ir tvirtina normatyvinius, finansinius bei kitus LASS dokumentus;
 16. Priima sprendimus dėl LASS buveinės keitimo;
 17. Priima į LASS įstatuose nurodytus asmenis, prireikus juos šalina iš LASS motyvuotu sprendimu;
 18. Organizuoja ir koordinuoja LASS veiklą, priima sprendimus, reikalingus LASS narių interesams spręsti ir ginti.

LASS valdybos nariai:

Vytautas Gendvilas
Irma Jokštytė
Leonas Kirkilovskis
Giedrius Stoškus
Aloyzas Vilimas
Daina Vitkauskienė
Virginija Pukenienė
Andžejus Ravanas
Kristina Mačiutaitė
Vytautas Girnius
Grita Strankauskienė
Mindaugas Triušys