LASS VALDYBOS REGLAMENTAS

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (toliau – LASS) valdybos, jos nuolatinių komisijų ir laikinųjų komisijų (darbo grupių) darbo tvarką.

2. LASS valdyba ir jos komisijos savo veikloje vadovaujasi LASS įstatais, LR įstatymais ir kitais LR teisės aktais bei šiuo reglamentu.

3. LASS valdybą techniškai ir ūkiškai aptarnauja LASS. Šioje organizacijoje LR dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi LASS valdybos veiklos dokumentai.

4. LASS kontroliuojamų juridinių asmenų (LASS kontroliuojami juridiniai asmenys – tai tokie juridiniai asmenys, kurių dalyvių susirinkime LASS turi daugiau kaip 50 proc. balsų) vadovai privalo išleisti LASS valdybos narius ir LASS komisijų ar darbo grupių narius į LASS valdybos, komisijų ar darbo grupių, kurių nariais jie yra ar į kurių posėdžius kviečiami, posėdžius.

II. LASS VALDYBA

5. LASS valdyba:

5.1. Vadovauja LASS veiklai tarp LASS suvažiavimų;

5.2. Įgyvendina LASS tikslus ir LASS suvažiavimo sprendimus;

5.3. Šaukia LASS suvažiavimus ir nustato jų preliminarią darbotvarkę;

5.4. Nusistato savo darbo reglamentą;

5.5. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo LASS nariams tvarką;

5.6. Bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

5.7. Svarsto ir tvirtina LASS ilgalaikes prioritetines (respublikines) veiklos programas, normatyvinius, finansinius ir kitus LASS dokumentus, kurių tvirtinimas šiais įstatais nepriskirtas kitų LASS organų kompetencijai;

5.8. Priima sprendimus dėl LASS kontroliuojamų juridinių asmenų steigimo ar jų veiklos nutraukimo, taip pat tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu ar dalyvio teisių atsisakymo;

5.9. Skiria ir atšaukia LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovus, nustato jų darbo sutarties sąlygas (žmonės su regos negalia turi pirmenybę būti skiriami LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovais);

5.10. Steigia ir likviduoja LASS filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus ir skiria jų vadovus − pirmininkus LASS įstatų 69 punkte nustatyta tvarka;

5.11. Nagrinėja ir svarsto LASS narių, valdybos narių, prezidento, viceprezidento, revizijos komisijos, LASS filialų organų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus;

5.12. Iš LASS narių ir specialistų įvairių LASS problemų nagrinėjimui sudaro nuolatines komisijas, taip pat darbo grupes ir laikinąsias komisijas svarbiems einamiesiems reikalams spręsti ar dokumentams rengti. Komisijos, laikinosios komisijos ir darbo grupės atsiskaito LASS valdybai ir pateikia jai savo sprendimus, LASS valdybos sprendimų projektus, išvadas, siūlymus ir kitus savo darbo rezultatus;

5.13. Įgyvendina juridinių asmenų, kurių dalyviu yra LASS, dalyvio funkcijas;

5.14. Svarsto ir analizuoja LASS veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų bei auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis, taip pat LASS revizijos komisijos ataskaitas ir rekomendacijas, LASS narių, suvažiavimo, LASS prezidento, komisijų, darbo grupių, LASS filialų organų siūlymus ir rekomendacijas, dėl jų priima sprendimus ar teikia siūlymus LASS suvažiavimui ar LASS prezidentui;

5.15. Priima sprendimus dėl LASS buveinės keitimo;

5.16. Priima į LASS juridinius asmenis, prireikus juos šalina iš LASS motyvuotu sprendimu;

5.17. Disponuoja LASS socialinio fondo ir bendro lėšų rezervo lėšomis;

5.18. Priima sprendimus dėl LASS įstatų 43 ir 52 punktuose nurodytų sandorių sudarymo ar leidimo šiuos sandorius sudaryti LASS kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

5.19. Sprendžia atlyginimo už einamas pareigas LASS prezidentui, viceprezidentui, LASS filialų pirmininkams, LASS valdybos nariams klausimą;

5.20. Organizuoja ir koordinuoja LASS veiklą, priima sprendimus, reikalingus LASS narių interesams spręsti ir ginti.

III. LASS VALDYBOS PREZIDENTAS, VICEPREZIDENTAS

IR LASS VALDYBOS NARIAI

6. LASS vadovu yra LASS prezidentas. LASS prezidentas yra ir LASS valdybos pirmininkas bei VšĮ LASS respublikinio centro vadovas − direktorius.

7. LASS prezidentas:

7.1. Įgyvendina LASS tikslus, LASS suvažiavimo ir LASS valdybos sprendimus, vadovauja šiai asociacijai ir vykdo jos kasdienio valdymo veiklą;

7.2. Atstovauja LASS tarptautinėse, valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.3. Šaukia LASS valdybos posėdžius, sudaro jų preliminarią darbotvarkę ir jiems pirmininkauja;

7.4. Pasirašo LASS įstatus, LASS metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą ar metinę ataskaitą, taip pat LASS suvažiavimo ir LASS valdybos sprendimus bei organizuoja jų įgyvendinimą;

7.5. LASS vardu sudaro sandorius, išskyrus LASS įstatų 43 ir 52 punktuose išvardytus sandorius, kuriuos LASS prezidentas gali sudaryti tik gavęs LASS valdybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų LASS valdybos narių balsų dauguma;

7.6. Priima ir atleidžia LASS darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina jų pareiginius nuostatus ar darbo (veiklos) aprašus, nustato jų darbo užmokestį ir kitas darbo sutarties sąlygas;

7.7. LR Savanoriškos veiklos Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savanorišką veiklą;

7.8. Atsako už finansinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą;

7.9. Atsako už finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančio asmens parinkimą ir (arba) paskyrimą;

7.10. Atsako už teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms ataskaitoms ar metinei ataskaitai parengti, teikimą laiku finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančiam asmeniui;

7.11. Atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą LASS suvažiavimui ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

7.12. Atsako už duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui, taip pat kitų dokumentų ar informacijos pateikimą valstybės institucijoms;

7.13. Atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą LASS interneto svetainėje www.lass.lt;

7.14. Atsako už sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metine ataskaita LASS buveinėje sudarymą;

7.15. Atsako už viešos informacijos paskelbimą;

7.16. Organizuoja informacijos apie LASS veiklą ir LASS dokumentų ar jų projektų pateikimą LASS nariams, revizijos komisijai, LASS suvažiavimo delegatams ir LASS valdybos nariams;

7.17. Organizuoja LASS narių ir sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, vardinių sąrašų tvarkymą;

7.18. Rengia LASS strateginių veiklos krypčių ir kitų LASS suvažiavimo ar valdybos tvirtinamų dokumentų projektus ir juos teikia tvirtinti LASS suvažiavimui ar valdybai;

7.19. Atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir LASS suvažiavimo ar LASS valdybos sprendimuose LASS vadovui nustatytas ir iš LASS veiklos kylančias funkcijas.

8. LASS viceprezidentas yra ir LASS valdybos pirmininko pavaduotojas bei VšĮ LASS respublikinio centro direktoriaus pavaduotojas.

9. LASS viceprezidentas:

9.1. Vadovauja LASS socialinei veiklai. Rūpinasi, kad ši veikla atitiktų LASS narių ir darbuotojų poreikius;

9.2. Vykdo LASS prezidento pavedimus ir jį pavaduoja jam nesant.

10. LASS valdybos narys privalo:

10.1. Dalyvauti LASS valdybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise. Negalintis dalyvauti posėdyje LASS valdybos narys ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie tai turi pranešti LASS prezidentui, viceprezidentui ar posėdžių sekretoriui. Nedalyvavimą pagrįsti, nurodant priežastį;

10.2. Gilintis į LASS valdybos darbotvarkės klausimus, susipažinti su posėdžio medžiaga;

10.3. Ginti ir atstovauti visos asociacijos, o ne tik atskirų jos narių, įstaigų, įmonių ar filialų interesus;

10.4. Aktyviai dalyvauti formuojant LASS veiklos strategiją ir svarstant bei sprendžiant kitus klausimus;

10.5. Vengti LASS ir asmeninių interesų konflikto, o jam kilus, nusišalinti nuo svarstomo klausimo.       

11. LASS valdybos narys turi teisę:

11.1. Būti išrinktas nuolatinių ir laikinų komisijų (darbo grupių) nariu;

11.2. Nustatyta tvarka siūlyti svarstytinus klausimus;

11.3. Rengti dokumentų projektus ir nustatyta tvarka teikti LASS valdybai svarstyti;

11.4. Dalyvauti visose diskusijose, teikti siūlymus, pastabas ir pataisas, klausti LASS prezidento, viceprezidento ar pranešėjų bei gauti atsakymą;

11.5. Reikalauti neregiui pritaikytos posėdžio medžiagos ir darbo vietos posėdžiuose, gauti pagalbą posėdžių ir pertraukų metu;

11.6. Balsuoti iš anksto elektroniniu paštu. LASS valdybos narys, pageidaujantis balsuoti iš anksto elektroniniu paštu, apie tai turi pranešti LASS valdybos posėdžių sekretoriaus elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki LASS valdybos posėdžio. Valdybos posėdžių sekretorius tokį pranešimą pateikusiam LASS valdybos nariui privalo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki LASS valdybos posėdžio pateikti preliminarią valdybos posėdžio darbotvarkę, visų į darbotvarkę įtrauktų sprendimų projektus, bendrąjį balsavimo biuletenį ir visą kitą LASS valdybos nariams aktualią informaciją. Jei atskiri dokumentų projektai ar kt. informacija parengiama vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki LASS valdybos posėdžio, ji privalo nedelsiant būti pateikta elektroniniu paštu balsuoti pageidaujantiems LASS valdybos nariams. Iš anksto elektroniniu paštu balsuojantis LASS valdybos narys užpildo ir LASS valdybos posėdžių sekretoriaus elektroninio pašto adresu išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša LASS valdybai savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrasis balsavimo biuletenis gaunamas iki LASS valdybos posėdžio pradžios, iš anksto balsavęs LASS valdybos narys laikomas dalyvaujančiu LASS valdybos posėdyje ir jo dalyvavimas įskaitomas į LASS valdybos posėdžio kvorumą, o jo bendrajame balsavimo protokole pareikšti balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus;

11.7. Organizuojant posėdžius nuotolinės apklausos būdu, reikalauti, kad jo nuomonė protokole būtų užrašyta atskira pastraipa;

11.8. Dalyvauti visų LASS filialų susirinkimuose, LASS filialų tarybų ir LASS regionų centrų regioninių tarybų posėdžiuose su patariamojo balso teise;

11.9. Tiesiogiai ar per VšĮ LASS respublikinį centrą gauti žinias apie LASS kontroliuojamų juridinių asmenų veiklos rodiklius.

11.10. Gauti LASS valdybos posėdžio protokolo ir LASS valdybos priimtų sprendimų nuorašus šio reglamento 30 ir 34 punktuose nustatyta tvarka bei pareikšti pastabas dėl protokolo šio reglamento 31 punkte nustatytais atvejais ir tvarka.

12. LASS Suvažiavimui atšaukus LASS valdybos narį, jam atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS valdybos nariu tampa vėliausiai vykusiame rinkiminiame suvažiavime neišrinktas daugiausiai balsų gavęs kandidatas. Jei tokio kandidato nėra, sprendimą dėl LASS valdybos nario atšaukimo, jo atsistatydinimo patvirtinimo arba pripažinimo negalinčiu eiti pareigų priėmusiame LASS suvažiavime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS įstatų 26.6, 38 ir 40 punktuose nustatyta tvarka renkamas naujas LASS valdybos narys. Šiuo atveju įstatų 38 punkto reikalavimas prieš mėnesį raštu pranešti apie kandidatūros kėlimą netaikomas.

13. LASS valdybos narys LASS suvažiavimo sprendimu pripažįstamas negalinčiu eiti savo pareigų, jei jis dviejų iš eilės einančių kalendorinių metų laikotarpiu be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 50 proc. LASS valdybos posėdžių.

14. LASS valdybos nariai pareigas eina neatlygintinai.

IV. LASS VALDYBOS POSĖDŽIŲ RENGIMAS IR EIGA

15. LASS valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per metus LASS prezidento, viceprezidento iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdaliui LASS valdybos narių reikalaujant.

16. Gali būti rengiami išvažiuojamieji LASS valdybos posėdžiai.

17. LASS prezidento siūlymu, visai LASS valdybos kadencijai renkamas (-a) LASS valdybos posėdžių ir LASS komisijų posėdžių sekretorius (-ė).

18. LASS prezidento sprendimu LASS valdybos posėdis gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas. LASS valdybos posėdis nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip pusė LASS valdybos narių tam prieštarauja. Šis prieštaravimas turi būti pareiškiamas raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo informacijos apie LASS valdybos posėdžio šaukimą gavimo dienos. Organizuojant LASS valdybos posėdį nuotolinės apklausos būdu, visi LASS valdybos nariai LASS valdybos posėdžio dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja šiame reglamente nustatyta tvarka. Valdybos posėdžiai gali vykti ir mišriai, kai dalis valdybos narių atvyksta į posėdį, o dalis jų dalyvauja panaudojant telekonferencijų platformas.

19. Dokumentus, reikalingus dėl nuotolinės apklausos būdu spręstų klausimų, įformina LASS valdybos posėdžių sekretorius ir apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja LASS valdybos narius bei kitus fizinius ar juridinius asmenis, jei juos informuoti numatė LASS valdyba.

20. LASS valdybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsavime dalyvaujančių LASS valdybos narių balsų dauguma. Esant balsų lygybei, lemia LASS prezidento balsas. Sprendimai LASS įstatų 52 punkte nustatytais klausimais bei dėl nuosavo nekilnojamojo turto turinčių LASS kontroliuojamų juridinių asmenų akcijų ar dalininko teisių perleidimo priimami 2/3 visų LASS valdybos narių balsų dauguma.

LASS valdybos nariui mirus, atsistatydinus ar negalint eiti savo pareigų, 2/3 LASS valdybos narių balsų LASS įstatų 52 punkte nustatytais klausimais bei dėl nuosavo nekilnojamojo turto turinčių LASS kontroliuojamų juridinių asmenų akcijų ar dalininko teisių perleidimo skaičiuojami nuo LASS įstatų 35 punkte nustatyto LASS valdybos narių skaičiaus.

21. Skiriant ir atšaukiant įmonių ir įstaigų vadovus, personalijos posėdžiuose aptariamos dalyvaujant pačiam asmeniui, balsuojama be jo. Asmens nedalyvavimas be pateisinamos priežasties nesutrukdo aptarti atleidimo klausimo bei priimti sprendimo.

22. LASS valdybos posėdžių vaizdas ir garsas viešai transliuojami internetu. Jei valdybos posėdžio metu gali būti paviešinti asmens konfidencialūs duomenys ar kita konfidenciali informacija, valdybos sprendimu posėdis ar posėdžio dalis gali būti viešai netransliuojami. Visi LASS valdybos posėdžiai protokoluojami, daromas jų garso įrašas. Protokolai ir garso įrašai nuolat saugomi LASS.

23. Į LASS valdybos darbotvarkę įtraukiami klausimai, pateikti raštu ar elektroniniu paštu bet kuriuo metu tarp LASS valdybos posėdžių, bet ne vėliau, nei likus 5 darbo dienoms iki artimiausio LASS valdybos posėdžio. Vėliau pateikti siūlymai dėl darbotvarkės į darbotvarkę įtraukiami tik, jei tam pritaria pati valdyba.

24. Dokumentai LASS valdybai pateikiami atspausdinti ir pasirašyti. Lygiagrečiai pateikiamos elektroninės dokumentų versijos neregiams tinkamais formatais. LASS valdyba nesvarsto anoniminių klausimų ar dokumentų, jeigu valdybos posėdyje nenusprendžiama kitaip.

25. LASS valdybos posėdžių sekretorius elektroniniu paštu pateikia informaciją LASS valdybos nariams bei LASS revizijos komisijos prezidentui apie LASS valdybos posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki numatomos posėdžio datos.

26. LASS valdybos posėdžių sekretorius elektroniniu paštu (jei informacijos gavėjai nepareikalauja kitaip) išsiunčia numatomą posėdžio darbotvarkę bei posėdžiui parengtą medžiagą LASS valdybos nariams ir LASS revizijos komisijos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomos posėdžio datos. Kviečiamiems asmenims numatoma posėdžio darbotvarkė išsiunčiama prieš 3 darbo dienas iki numatomos posėdžio datos.

27. LASS valdybos posėdyje kviestieji asmenys dalyvauja tik svarstant su jų veikla susijusius klausimus.

V. LASS VALDYBOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS, IŠSIUNTIMAS,

INFORMACIJOS TEIKIMAS

28. LASS valdybos posėdžio protokolus ir jame priimtus sprendimus rengia posėdžio sekretorius, pasirašo posėdžio pirmininkas.

29. LASS valdybos posėdžio protokolas ir sprendimai įforminami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio sušaukimą. Posėdyje dalyvaujančių LASS valdybos narių reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.

30. Kiekvieno LASS valdybos nario reikalavimu turi būti išduodama LASS valdybos posėdžio protokolo kopija be teisės ją perduoti tretiesiems asmenims ar kaip kitaip viešinti.

31. Dalyvavę LASS valdybos posėdyje asmenys turi teisę pareikšti pastabas dėl protokolo ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne ilgiau nei per 3 kalendorines dienas ir šio reglamento 29 punkte protokolui surašyti nustatytą maksimalų terminą. Pastabos dėl protokolo pridedamos prie protokolo ir nurodoma, ar protokolą pasirašę asmenys su jomis sutinka, ar nesutinka.

32. Priimti, įforminti ir pasirašyti LASS valdybos sprendimai įsigalioja nuo priėmimo dienos, jei sprendime nėra nurodytos kitos datos.

33. LASS įmonėms, įstaigoms, kitoms institucijoms, LASS nariams išsiunčiami tik su jų veikla, prašymais susiję LASS valdybos sprendimai (jei yra būtina – ir protokolų išrašai apie priimtą sprendimą) po protokolo pasirašymo. Būtinybę apie kuriuo nors klausimu priimtą sprendimą informuoti kitas su klausimu nesusijusias LASS ir ne LASS institucijas sprendžia LASS valdyba.

34. LASS valdybos priimtų sprendimų nuorašai pateikiami juos gauti pageidaujantiems LASS valdybos nariams elektroniniu paštu ar kitu jų pasirinktu būdu be teisės šiuos dokumentus perduoti tretiesiems asmenims ar kaip kitaip viešinti.

35. LASS nariai, LASS kontroliuojamų juridinių asmenų ar LASS filialų vadovai su LASS valdybos posėdžių protokolais ir sprendimais gali susipažinti vietoje, su posėdžių sekretoriumi suderintu laiku atvykę į LASS buveinę.

36. Informaciją apie LASS valdybos posėdyje svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus rengia posėdžių sekretorius ir pateikia svetainės www.lass.lt administratoriui.

VI. LASS VALDYBOS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ VEIKLA

37. Valdyba savo kadencijos laikotarpiui nustato nuolatinių komisijų skaičių, funkcijas, sudėtį, kurią, esant reikalui, gali keisti. Nuolatinių komisijų nariai pareigas eina neatlygintinai.

38. Nuolatinių komisijų sudarymo tvarka:

38.1. Komisijos narių skaičių ir sudėtį formuoja LASS valdyba; 

38.2. Kiekvienos komisijos sudėtyje turi būti bent vienas LASS valdybos narys;

38.3. Kiekvienas LASS valdybos narys gali būti kelių komisijų nariu;

38.4. Balsuojama už visą komisiją. Jeigu LASS valdybos nariai pareiškia abejonę dėl kurios nors komisijos nario kandidatūros, dėl šios kandidatūros balsuojama atskirai.

39. Nuolatinių komisijų teisės ir veikla:

39.1. Komisijos gali savarankiškai priimti vykdomojo pobūdžio sprendimus kasdieniniais LASS socialinės, kultūrinės ar ūkinės-gamybinės veiklos organizavimo klausimais, jei šie sprendimai nėra susiję su finansiniais įsipareigojimais;

39.2. Svarstydamos klausimus, kurie susiję su finansavimu, LASS turtu, premijavimu, kitų nuolatinių komisijų veiklos interesais, komisijos gali priimti tik rekomendacinio pobūdžio sprendimus, kuriuos pateikia LASS valdybai;

39.3. Komisijos pagal savo kompetenciją gali tikrinti LASS įmonių ir įstaigų veiklą, LASS valdybos sprendimų, savo sprendimų ir rekomendacijų vykdymą ir teikti siūlymus LASS valdybai.

40. Komisijų posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip du kartus per metus.

41. Komisijų posėdžių šaukimui ir kitiems procedūriniams klausimams mutatis mutandis (atitinkamai pakeitus) taikomos šio reglamento IV skyriaus nuostatos.

42. Komisijos turi teisę pasitelkti ekspertus ar specialistus, kviesti į posėdžius LASS prezidentą ar viceprezidentą, LASS valdybos ir revizijos komisijos narius, VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojus, įmonių, įstaigų vadovus ir atsakingus darbuotojus ar kitus asmenis. Sprendimą dėl apmokėjimo ekspertams ar specialistams priima LASS valdyba arba LASS prezidentas.

43. Komisijų posėdžius protokoluoja, reikalingus dokumentus įformina komisijų posėdžių sekretoriai, kurie visai nuolatinės komisijos darbo kadencijai skiriami LASS valdybos sprendimu. Protokolo reikalavimams ir surašymo tvarkai mutatis mutandis (atitinkamai pakeitus) taikomi šio reglamento 28 – 31 punktai.

44. Apie nuolatinės komisijos posėdyje priimtus sprendimus atitinkamos komisijos posėdžių sekretorius per 10 darbo dienų raštu arba elektroniniu paštu informuoja LASS prezidentą, kuris šią informaciją įtraukia į artimiausio LASS valdybos posėdžio darbotvarkę.

45. Nuolatinių komisijų pirmininkai:

45.1. Planuoja komisijos darbą, šaukia komisijos posėdžius, organizuoja reikalingų dokumentų ir kitos reikalingos medžiagos rengimą;

45.2. Duoda pavedimus komisijos nariams, prireikus iš komisijos narių sudaro parengiamojo darbo grupes;

45.3. Pirmininkauja komisijos posėdžiams;

45.4. atstovauja LASS pagal komisijos veiklos sritis visuomenės ir LASS renginiuose;

45.5. atstovauja komisijai LASS valdybos, kitų komisijų posėdžiuose arba paveda tai atlikti kuriam nors komisijos nariui.

VII. LASS VALDYBOS LAIKINOSIOS KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

46. LASS valdyba gali sudaryti laikinąsias komisijas ar darbo grupes bet kuriems klausimams tirti. Laikinąsias komisijas ar darbo grupes galima sudaryti ir LASS prezidento įsakymu.

47. Jeigu nenurodytas laikinosios komisijos ar darbo grupės veiklos galiojimo laikas, jos įgaliojimai pasibaigia, kai jos uždaviniai įvykdyti arba pasibaigus LASS valdybos kadencijai. Laikinųjų komisijų ir jų narių veiklai mutatis mutandis (atitinkamai pakeitus) taikomi šio reglamento VI. skyriaus reikalavimai.

VIII. KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

48. LASS valdybos, jos nuolatinių ir laikinųjų komisijų bei darbo grupių narių patirtos kelionių į posėdžius ir iš jų išlaidos (išskyrus keliones taksi) kompensuojamos pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

49. Išlaidas patvirtinančius dokumentus LASS valdybos, jos nuolatinių ir laikinųjų komisijų bei darbo grupių nariai turi pateikti LASS finansininkui ne rečiau kaip kartą per metus ir ne vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki einamųjų metų pabaigos.