LASS TARYBOS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (toliau – LASS) tarybos, jos nuolatinių komisijų ir laikinųjų komisijų (darbo grupių) darbo tvarką.

2. LASS taryba ir jos komisijos savo veikloje vadovaujasi LASS įstatais, LR įstatymais ir kitais LR teisės aktais bei šiuo reglamentu.

3. LASS tarybą techniškai ir ūkiškai aptarnauja VšĮ LASS respublikinis centras. Šioje įstaigoje LR dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi LASS tarybos veiklos dokumentai.

4. LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovai privalo išleisti LASS tarybos narius ir LASS komisijų ar darbo grupių narius į LASS tarybos, komisijų ar darbo grupių, kurių nariais jie yra ar į kurių posėdžius kviečiami, posėdžius.

II. LASS TARYBA

5. LASS taryba:

5.1. Vadovauja LASS veiklai tarp LASS suvažiavimų;

5.2. Įgyvendina LASS tikslus ir LASS suvažiavimo sprendimus;

5.3. Šaukia LASS suvažiavimus ir nustato jų preliminarią darbotvarkę. Informacija apie LASS suvažiavimo datą, laiką, vietą ir jo preliminari darbotvarkė LASS suvažiavimo delegatams ir LASS revizijos komisijos pirmininkui turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas bei paskelbta LASS internetinėje svetainėje adresu www.lass.lt. LASS suvažiavimo delegatų siūlymai dėl darbotvarkės papildymo teikiami raštu LASS buveinės adresu ar elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. Vėliau LASS delegatų pateikti siūlymai dėl LASS suvažiavimo darbotvarkės priimami tik jei tam pritaria LASS taryba. Šiame punkte nurodytų terminų galima ir nesilaikyti, jei su tuo raštu ar elektroniniu paštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 LASS suvažiavimo delegatų;

5.4. Rengia ir kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) LASS suvažiavimui teikia LASS veiklos ataskaitos, metinio finansinių ataskaitų rinkinio, arba metinės ataskaitos, LASS įstatų ir kitų LASS suvažiavimo tvirtinamų dokumentų projektus, kurie kiekvienam LASS suvažiavimo delegatui ir LASS revizijos komisijos pirmininkui privalo būti pateikti ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo;

5.5. Nusistato savo darbo reglamentą;

5.6. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo LASS nariams tvarką;

5.7. Bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

5.8. Svarsto ir tvirtina LASS ilgalaikes prioritetines (respublikines) veiklos programas;

5.9. Priima sprendimus dėl LASS kontroliuojamų juridinių asmenų steigimo ar jų veiklos nutraukimo, taip pat tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu ar dalyvio teisių atsisakymo;

5.10. Skiria ir atšaukia LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovus (žmonės su regos negalia turi pirmenybę būti skiriami LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovais);

5.11. Steigia ir likviduoja LASS filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus ir skiria jų vadovus − pirmininkus LASS įstatų 69 punkte nustatyta tvarka;

5.12. Nagrinėja LASS narių prašymus, pareiškimus, skundus;

5.13. Iš LASS narių ir specialistų įvairių LASS problemų nagrinėjimui sudaro nuolatines komisijas, taip pat darbo grupes ir laikinąsias komisijas svarbiems einamiesiems reikalams spręsti. Komisijos, laikinosios komisijos ir darbo grupės atsiskaito LASS tarybai ir pateikia jai savo sprendimus, LASS tarybos sprendimų projektus, išvadas, siūlymus ir kitus savo darbo rezultatus;

5.14. Įgyvendina juridinių asmenų, kurių dalyviu yra LASS, dalyvio funkcijas;

5.15. Rengia ir tvirtina normatyvinius, finansinius bei kitus LASS dokumentus;

5.16. Priima sprendimus dėl LASS buveinės keitimo;

5.17. Priima į LASS LASS įstatų 13.2 punkte nurodytus juridinius asmenis, prireikus juos šalina   iš LASS motyvuotu sprendimu;

5.18. Organizuoja ir koordinuoja LASS veiklą, priima sprendimus, reikalingus LASS narių interesams spręsti ir ginti.

III. LASS TARYBOS PIRMININKAS, JO PAVADUOTOJAS, LASS TARYBOS NARIAI

6. LASS vadovu yra LASS pirmininkas. LASS pirmininkas yra ir LASS tarybos pirmininkas bei VšĮ LASS respublikinio centro vadovas − pirmininkas.

7. LASS pirmininkas:

7.1. Įgyvendina LASS tikslus, LASS suvažiavimo ir LASS tarybos sprendimus, vadovauja šiai asociacijai ir vykdo jos kasdienio valdymo veiklą;

7.2. Atstovauja LASS tarptautinėse, valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.3. Šaukia LASS tarybos posėdžius, sudaro jų preliminarią darbotvarkę ir jiems pirmininkauja;

7.4. Pasirašo LASS įstatus, LASS metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą ar metinę ataskaitą, taip pat LASS suvažiavimo ir LASS tarybos sprendimus bei organizuoja jų įgyvendinimą;

7.5. LASS vardu sudaro sandorius, išskyrus LASS įstatų 43 ir 52 punktuose išvardytus sandorius, kuriuos LASS pirmininkas gali sudaryti tik gavęs LASS tarybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų LASS tarybos narių balsų dauguma;

7.6. Priima ir atleidžia LASS darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų kompetenciją ir darbo užmokestį;

7.7. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savanorišką veiklą;

7.8. Organizuoja viešos informacijos apie LASS ir kitų privalomų skelbti skelbimų paskelbimą, pranešimų apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LASS veiklai, bei kitų pateiktinų dokumentų ar kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimą LASS nariams, revizijos komisijai, LASS suvažiavimo delegatams ir LASS tarybos nariams;

7.9. Pateikia LASS įstatus, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinę ataskaitą, kitus duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir kitoms valstybės institucijoms, kai tai atlikti būtina pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

7.10. Atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

7.11. Atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą LASS interneto svetainėje, sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su minėtais dokumentais LASS buveinėje sudarymą;

7.12. Organizuoja LASS narių ir sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, vardinių sąrašų tvarkymą;

7.13. Atlieka kitas teisės aktuose, LASS įstatuose ir LASS suvažiavimo ar LASS tarybos sprendimuose nustatytas iš LASS veiklos kylančias funkcijas.

8. LASS pirmininko pavaduotojas yra ir LASS tarybos pirmininko pavaduotojas bei VšĮ LASS respublikinio centro pirmininko pavaduotojas.

9. LASS pirmininko pavaduotojas:

9.1. vadovauja LASS socialinei veiklai. Rūpinasi, kad ši veikla atitiktų LASS narių ir darbuotojų poreikius;

9.2. vykdo LASS tarybos pirmininko pavedimus ir jį pavaduoja jam nesant.

10. LASS tarybos narys privalo:

10.1. dalyvauti LASS tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise. Negalintis dalyvauti posėdyje LASS tarybos narys ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie tai turi pranešti LASS tarybos pirmininkui, jo pavaduotojui ar posėdžių sekretoriui. Nedalyvavimą pagrįsti, nurodant priežastį;

10.2. gilintis į LASS tarybos darbotvarkės klausimus, susipažinti su posėdžio medžiaga;

10.3. ginti ir atstovauti visos asociacijos, o ne tik atskirų jos narių, įstaigų, įmonių ar filialų interesus;

10.4. aktyviai dalyvauti formuojant LASS veiklos strategiją, ir svarstant bei sprendžiant kitus klausimus.

10.5. Vengti LASS ir asmeninių interesų konflikto, o jam kilus, nusišalinti nuo svarstomo klausimo.

11. LASS tarybos narys turi teisę:

11.1. būti išrinktas nuolatinių ir laikinų komisijų (darbo grupių) nariu;

11.2. nustatyta tvarka siūlyti svarstytinus klausimus;

11.3. rengti dokumentų projektus ir nustatyta tvarka teikti LASS tarybai svarstyti;

11.4. dalyvauti visose diskusijose, teikti siūlymus, pastabas ir pataisas, klausti LASS tarybos pirmininko, jo pavaduotojo ar pranešėjų bei gauti atsakymą;

11.5. reikalauti neregiui pritaikytos posėdžio medžiagos ir darbo vietos posėdžiuose, gauti pagalbą posėdžių ir pertraukų metu;

11.6. balsuoti iš anksto elektroniniu paštu. LASS tarybos narys, pageidaujantis balsuoti iš anksto elektroniniu paštu, apie tai turi pranešti LASS tarybos posėdžių sekretoriaus elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki LASS tarybos posėdžio. LASS tarybos posėdžių sekretorius tokį pranešimą pateikusiam LASS tarybos nariui privalo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki LASS tarybos posėdžio pateikti preliminarią LASS tarybos posėdžio darbotvarkę, visų į darbotvarkę įtrauktų sprendimų projektus, bendrąjį balsavimo biuletenį ir visą kitą LASS tarybos nariams aktualią informaciją. Jei atskiri dokumentų projektai ar kt. informacija parengiama vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki LASS tarybos posėdžio, ji privalo nedelsiant būti pateikta elektroniniu paštu balsuoti pageidaujantiems LASS tarybos nariams. Iš anksto elektroniniu paštu balsuojantis LASS tarybos narys užpildo ir LASS tarybos posėdžių sekretoriaus elektroninio pašto adresu išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša LASS tarybai savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami iki LASS tarybos posėdžio pradžios, iš anksto balsavę LASS tarybos nariai laikomi dalyvaujančiais LASS tarybos posėdyje ir jų balsai įskaitomi į LASS tarybos posėdžio kvorumą bei balsavimo rezultatus;

11.7. organizuojant posėdžius nuotolinės apklausos būdu, reikalauti, kad jo nuomonė protokole būtų užrašyta atskira pastraipa;

11.8. dalyvauti visų LASS filialų susirinkimuose, LASS filialų tarybų ir VŠĮ LASS regionų centrų regioninių tarybų posėdžiuose su patariamojo balso teise;

11.9. tiesiogiai ar per VšĮ LASS respublikinį centrą gauti žinias apie LASS įmonių ir įstaigų veiklos rodiklius.

11.10. Gauti LASS tarybos posėdžio protokolo ir LASS tarybos priimtų sprendimų nuorašus šio reglamento 30 ir 34 punktuose nustatyta tvarka bei pareikšti pastabas dėl protokolo šio reglamento 31 punkte nustatytais atvejais ir tvarka.

12. LASS suvažiavimui atšaukus LASS tarybos narį, jam atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS tarybos nariu tampa vėliausiai vykusiame rinkiminiame suvažiavime neišrinktas daugiausiai balsų gavęs kandidatas. Jei tokio kandidato nėra, sprendimą dėl LASS tarybos nario atšaukimo, jo atsistatydinimo patvirtinimo arba pripažinimo negalinčiu eiti pareigų priėmusiame LASS suvažiavime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS įstatų 26.6, 38 ir 40 punktuose nustatyta tvarka renkamas naujas LASS tarybos narys. Šiuo atveju įstatų 38 punkto reikalavimas prieš mėnesį raštu pranešti apie kandidatūros kėlimą netaikomas.

13. LASS tarybos narys LASS suvažiavimo sprendimu pripažįstamas negalinčiu eiti savo pareigų, jei jis dviejų iš eilės einančių kalendorinių metų laikotarpiu be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 50 proc. LASS tarybos posėdžių.

14. LASS tarybos nariai pareigas eina neatlygintinai.

IV. LASS TARYBOS POSĖDŽIŲ RENGIMAS IR EIGA

15. LASS tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per metus LASS pirmininko, jo pavaduotojo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdaliui LASS tarybos narių reikalaujant.

16. Gali būti rengiami išvažiuojamieji LASS tarybos posėdžiai.

17. LASS pirmininko siūlymu, visai LASS tarybos kadencijai renkamas (-a) LASS tarybos posėdžių ir LASS komisijų posėdžių sekretorius (-ė).

18. LASS pirmininko sprendimu LASS tarybos posėdis gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas. LASS tarybos posėdis nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip pusė LASS tarybos narių tam prieštarauja. Šis prieštaravimas turi būti pareiškiamas raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo informacijos apie LASS tarybos posėdžio šaukimą paskelbimo. Organizuojant LASS tarybos posėdį nuotolinės apklausos būdu, visi LASS tarybos nariai LASS tarybos posėdžio dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja šiame reglamente nustatyta tvarka.

19. Dokumentus, reikalingus dėl nuotolinės apklausos būdu spręstų klausimų, įformina LASS tarybos posėdžių sekretorius ir apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja LASS tarybos narius bei kitus fizinius ar juridinius asmenis, jei juos informuoti numatė LASS taryba.

20. LASS tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsavime dalyvaujančių LASS tarybos narių balsų dauguma. Esant balsų lygybei, lemia pirmininko balsas. Sprendimai LASS įstatų 52 p. nustatytais klausimais bei dėl nuosavo nekilnojamojo turto turinčių LASS kontroliuojamų juridinių asmenų akcijų ar dalininko teisių perleidimo priimami 2/3 visų LASS tarybos narių balsų dauguma.

LASS tarybos nariui mirus, atsistatydinus ar negalint eiti savo pareigų, 2/3 LASS tarybos narių balsų LASS įstatų 52 p. nustatytais klausimais bei dėl nuosavo nekilnojamojo turto turinčių LASS kontroliuojamų juridinių asmenų akcijų ar dalininko teisių perleidimo skaičiuojami nuo LASS įstatų 35 punkte nustatyto LASS tarybos narių skaičiaus.

21. Skiriant ir atšaukiant įmonių ir įstaigų vadovus, personalijos posėdžiuose aptariamos dalyvaujant pačiam asmeniui, balsuojama be jo. Asmens nedalyvavimas be pateisinamos priežasties nesutrukdo aptarti atleidimo klausimo bei priimti sprendimo.

22. LASS tarybos posėdžių vaizdas ir garsas viešai transliuojami internetu. Jei tarybos posėdžio metu gali būti paviešinti asmens konfidencialūs duomenys ar kita konfidenciali informacija, tarybos sprendimu posėdis ar posėdžio dalis gali būti viešai netransliuojami. Visi LASS tarybos posėdžiai protokoluojami, daromas jų garso įrašas. Protokolai ir garso įrašai nuolat saugomi VŠĮ LASS respublikiniame centre.

23. Į LASS tarybos darbotvarkę įtraukiami klausimai, pateikti raštu ar elektroniniu paštu bet kuriuo metu tarp LASS tarybos posėdžių, bet ne vėliau, nei likus 5 darbo dienoms iki artimiausio LASS tarybos posėdžio. Vėliau pateikti siūlymai dėl darbotvarkės į darbotvarkę įtraukiami tik, jei tam pritaria pati taryba.

24. Dokumentai LASS tarybai pateikiami atspausdinti ir pasirašyti. Lygiagrečiai pateikiamos elektroninės dokumentų versijos neregiams tinkamais formatais. LASS taryba nesvarsto anoniminių klausimų ar dokumentų, jeigu tarybos posėdyje nenusprendžiama kitaip.

25. LASS tarybos posėdžių sekretorius elektroniniu paštu pateikia informaciją LASS tarybos nariams bei LASS revizijos komisijos pirmininkui apie LASS tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki numatomos posėdžio datos.

26. LASS tarybos posėdžių sekretorius elektroniniu paštu (jei informacijos gavėjai nepareikalauja kitaip) išsiunčia numatomą posėdžio darbotvarkę bei posėdžiui parengtą medžiagą LASS tarybos nariams ir LASS revizijos komisijos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomos posėdžio datos. Kviečiamiems asmenims numatoma posėdžio darbotvarkė išsiunčiama prieš 3 darbo dienas iki numatomos posėdžio datos.

27. LASS tarybos posėdyje kviestieji asmenys dalyvauja tik svarstant su jų veikla susijusius klausimus.

V. LASS TARYBOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS, IŠSIUNTIMAS, INFORMACIJOS TEIKIMAS

28. LASS tarybos posėdžio protokolus ir jame priimtus sprendimus rengia posėdžio sekretorius, pasirašo posėdžio pirmininkas.

29. LASS tarybos posėdžio protokolas ir sprendimai įforminami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio sušaukimą. Posėdyje dalyvaujančių LASS tarybos narių reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.

30. Kiekvieno LASS tarybos nario reikalavimu turi būti išduodama LASS tarybos posėdžio protokolo kopija be teisės ją perduoti tretiesiems asmenims ar kaip kitaip viešinti.

31. Dalyvavę LASS tarybos posėdyje asmenys turi teisę pareikšti pastabas dėl protokolo ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne ilgiau nei per tris kalendorines dienas ir šio reglamento 29 punkte protokolui surašyti nustatytą maksimalų terminą. Pastabos dėl protokolo pridedamos prie protokolo ir nurodoma, ar protokolą pasirašę asmenys su jomis sutinka, ar nesutinka.

32. Priimti, įforminti ir pasirašyti LASS tarybos sprendimai įsigalioja nuo priėmimo dienos, jei sprendime nėra nurodytos kitos datos.

33. LASS įmonėms, įstaigoms, kitoms institucijoms, LASS nariams išsiunčiami tik su jų veikla, prašymais susiję LASS tarybos sprendimai (jei yra būtina – ir protokolų išrašai apie priimtą sprendimą) po protokolo pasirašymo. Būtinybę apie kuriuo nors klausimu priimtą sprendimą informuoti kitas su klausimu nesusijusias LASS ir ne LASS institucijas sprendžia LASS taryba.

34. LASS tarybos priimtų sprendimų nuorašai pateikiami juos gauti pageidaujantiems LASS tarybos nariams elektroniniu paštu ar kitu jų pasirinktu būdu be teisės šiuos dokumentus perduoti tretiesiems asmenims ar kaip kitaip viešinti.

35. LASS nariai, LASS kontroliuojamų juridinių asmenų ar LASS filialų vadovai su LASS tarybos posėdžių protokolais ir sprendimais gali susipažinti vietoje, su posėdžių sekretoriumi suderintu laiku atvykę į LASS buveinę.

36. Informaciją apie LASS tarybos posėdyje svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus rengia posėdžių sekretorius ir pateikia LASS mėnesinio žurnalo vyriausiajam redaktoriui bei svetainės www.lass.lt administratoriui.

VI. LASS TARYBOS NUOLATINIŲ VISUOMENINIŲ KOMISIJŲ VEIKLA

37. LASS taryba savo kadencijos laikotarpiui nustato nuolatinių komisijų skaičių, funkcijas, sudėtį, kurią, esant reikalui, gali keisti. Nuolatinių komisijų nariai pareigas eina neatlygintinai.

38. Nuolatinių komisijų sudarymo tvarka:

38.1. komisijos narių skaičių ir sudėtį formuoja LASS taryba; 

38.2. kiekvienos komisijos sudėtyje turi būti bent vienas LASS tarybos narys;

38.3. kiekvienas LASS tarybos narys gali būti kelių komisijų nariu;

38.4. balsuojama už visą komisiją. Jeigu LASS tarybos nariai pareiškia abejonę dėl kurios nors komisijos nario kandidatūros, dėl šios kandidatūros balsuojama atskirai.

39. Nuolatinių komisijų teisės ir veikla:

39.1. komisijos gali savarankiškai priimti vykdomojo pobūdžio sprendimus kasdieniniais LASS socialinės, kultūrinės ar ūkinės-gamybinės veiklos organizavimo klausimais, jei šie sprendimai nėra susiję su finansiniais įsipareigojimais;

39.2. svarstydamos klausimus, kurie susiję su finansavimu, LASS turtu, premijavimu, kitų nuolatinių komisijų veiklos interesais, komisijos gali priimti tik rekomendacinio pobūdžio sprendimus, kuriuos pateikia LASS tarybai;

39.3. komisijos pagal savo kompetenciją gali tikrinti LASS įmonių ir įstaigų veiklą, LASS tarybos sprendimų, savo sprendimų ir rekomendacijų vykdymą ir teikti siūlymus LASS tarybai.

40. Komisijų posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip du kartus per metus.

41. Komisijų posėdžių šaukimui ir kitiems procedūriniams klausimams mutatis mutandis (atitinkamai pakeitus) taikomos šio reglamento IV skyriaus nuostatos.

42. Komisijos turi teisę pasitelkti ekspertus ar specialistus, kviesti į posėdžius LASS pirmininką ir jo pavaduotoją, LASS tarybos ir revizijos komisijos narius, VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojus, įmonių, įstaigų vadovus ir atsakingus darbuotojus ir kitus asmenis. Sprendimą dėl apmokėjimo ekspertams ar specialistams priima LASS taryba arba LASS pirmininkas.

43. Komisijų posėdžius protokoluoja, reikalingus dokumentus įformina komisijų posėdžių sekretoriai (VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojai), kuriuos visai nuolatinės komisijos darbo kadencijai skiria VšĮ LASS respublikinio centro pirmininkas. Protokolo reikalavimams ir surašymo tvarkai mutatis mutandis (atitinkamai pakeitus) taikomi šio reglamento 28 – 31 punktai.

44. Apie nuolatinės komisijos posėdyje priimtus sprendimus atitinkamos komisijos posėdžių sekretorius per 10 darbo dienų raštu arba elektroniniu paštu informuoja LASS pirmininką, kuris šią informaciją įtraukia į artimiausio LASS tarybos posėdžio darbotvarkę.

45. Nuolatinių komisijų pirmininkai:

45.1. planuoja komisijos darbą, šaukia komisijos posėdžius, organizuoja reikalingų dokumentų ir kitos reikalingos medžiagos rengimą;

45.2. duoda pavedimus komisijos nariams, prireikus iš komisijos narių sudaro parengiamojo darbo grupes;

45.3. pirmininkauja komisijos posėdžiams;

45.4. atstovauja LASS pagal komisijos veiklos sritis visuomenės ir LASS renginiuose;

45.5. atstovauja komisijai LASS tarybos, kitų komisijų posėdžiuose arba paveda tai atlikti kuriam nors komisijos nariui.

VII. LASS TARYBOS LAIKINOSIOS KOMISIJOS (DARBO GRUPĖS)

46. LASS taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas ar darbo grupes bet kuriems klausimams tirti. Laikinąsias komisijas ar darbo grupes galima sudaryti ir LASS pirmininko įsakymu.

47. Jeigu nenurodytas laikinosios komisijos ar darbo grupės veiklos galiojimo laikas, jos įgaliojimai pasibaigia, kai jos uždaviniai įvykdyti arba pasibaigus LASS tarybos kadencijai. Laikinųjų komisijų ir jų narių veiklai mutatis mutandis (atitinkamai pakeitus) taikomi šio reglamento VI. skyriaus reikalavimai.

VIII. KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

48. LASS tarybos, jos nuolatinių ir laikinųjų komisijų bei darbo grupių narių patirtos kelionių į posėdžius ir iš jų išlaidos (išskyrus keliones taksi) kompensuojamos pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

49. Išlaidas patvirtinančius dokumentus LASS tarybos, jos nuolatinių ir laikinųjų komisijų bei darbo grupių nariai turi pateikti VšĮ LASS respublikinio centro finansininkui ne rečiau kaip kartą per metus ir ne vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki einamųjų metų pabaigos.