LASS TARYBOS REGLAMENTAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (toliau – LASS) Tarybos, jos nuolatinių visuomeninių komisijų ir laikinųjų komisijų (darbo grupių) darbo tvarką.

2. LASS Taryba ir jos komisijos savo veikloje vadovaujasi LASS įstatais, LR įstatymais ir kitais LR teisės aktais bei šiuo reglamentu.

3. LASS Tarybą techniškai ir ūkiškai aptarnauja VšĮ LASS respublikinis centras. Šioje įstaigoje LR dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi LASS Tarybos veiklos dokumentai.

4. LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovai privalo išleisti LASS Tarybos narius ir LASS komisijų ar darbo grupių narius į LASS Tarybos, komisijų ar darbo grupių, kurių nariais jie yra ar į kurių posėdžius kviečiami, posėdžius.

2. LASS TARYBA

5. LASS Taryba:

5.1. vadovauja LASS veiklai tarp LASS Suvažiavimų;

5.2. įgyvendina LASS tikslus ir LASS Suvažiavimo sprendimus;

5.3. šaukia LASS Suvažiavimus ir nustato jų preliminarią darbotvarkę;

5.4. rengia ir LASS Suvažiavimui teikia metinės LASS veiklos ataskaitos, metinio finansinių ataskaitų rinkinio, LASS įstatų ir kitų Suvažiavimo tvirtinamų dokumentų projektus, kurie kiekvienam LASS Suvažiavimo delegatui ir LASS revizijos komisijos pirmininkui privalo būti pateikti ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki Suvažiavimo;

5.5. nusistato savo darbo reglamentą;

5.6. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo LASS nariams tvarką;

5.7. bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

5.8. svarsto ir tvirtina LASS ilgalaikes prioritetines (respublikines) veiklos programas;

5.9. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo bei tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

5.10. skiria ir atleidžia LASS įsteigtų juridinių asmenų vadovus (regos negalią turintys asmenys turi pirmenybę būti skiriami LASS įsteigtų juridinių asmenų vadovais);

5.11. steigia ir likviduoja LASS filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus ir vadovus LASS įstatų 69 p. nustatyta tvarka;

5.12. nagrinėja LASS narių prašymus, pareiškimus, skundus;

5.13. iš LASS narių ir specialistų įvairių LASS problemų nagrinėjimui sudaro nuolatines komisijas, kurios priimtus siūlymus ir sprendimus pateikia LASS Tarybai;

5.14. sudaro darbo grupes, laikinąsias komisijas svarbiems einamiesiems reikalams spręsti;

5.15. įgyvendina juridinių asmenų, kurių dalyviu yra LASS, dalyvio funkcijas;

5.16. rengia ir tvirtina normatyvinius, finansinius bei kitus LASS dokumentus;

5.17. organizuoja LASS narių sąrašo tvarkymą arba tai daryti įgalioja kitus asmenis;

5.18. priima sprendimus dėl LASS buveinės keitimo;

5.19. priima į asociaciją LASS įstatų 13.5. p. nurodytus asmenis, prireikus juos šalina iš LASS motyvuotu sprendimu;

5.20. organizuoja ir koordinuoja LASS veiklą, priima sprendimus, reikalingus LASS narių interesams spręsti ir ginti.

3. LASS TARYBOS PIRMININKAS, JO PAVADUOTOJAS, LASS TARYBOS NARIAI

6. LASS pirmininkas yra ir LASS Tarybos pirmininkas bei VšĮ LASS respublikinio centro pirmininkas.

7. LASS pirmininkas:

7.1. vadovauja asociacijai ir vykdo jos kasdienio valdymo veiklą;

7.2. atstovauja LASS tarptautinėse, valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.3. šaukia LASS Tarybos posėdžius, sudaro jų preliminarią darbotvarkę ir jiems pirmininkauja;

7.4. pasirašo LASS Suvažiavimo ir LASS Tarybos sprendimus bei organizuoja jų įgyvendinimą;

7.5. LASS vardu sudaro sandorius, išskyrus LASS įstatų 43 ir 52 p. išvardintus sandorius, kuriuos LASS Pirmininkas gali sudaryti tik gavęs LASS Tarybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų LASS Tarybos narių balsų dauguma;

7.6. priima ir atleidžia LASS darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų kompetenciją ir darbo užmokestį;

7.7. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savanorišką veiklą;

7.8. organizuoja LASS skelbimų ir pranešimų paskelbimą bei dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimą LASS nariams, revizijos komisijai, LASS Suvažiavimo delegatams ir LASS Tarybos nariams;

7.9. organizuoja LASS duomenų, informacijos ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir kitoms valstybės institucijoms;

7.10. atlieka kitas teisės aktuose, LASS įstatuose ir LASS Suvažiavimo ar LASS Tarybos sprendimuose nustatytas iš LASS veiklos kylančias funkcijas.

8. LASS pirmininko pavaduotojas yra ir LASS Tarybos pirmininko pavaduotojas bei VšĮ LASS respublikinio centro pirmininko pavaduotojas.

9. LASS pirmininko pavaduotojas:

9.1. vadovauja LASS socialinei veiklai. Rūpinasi, kad ši veikla atitiktų LASS narių ir darbuotojų poreikius;

9.2. vykdo LASS Tarybos pirmininko pavedimus ir jį pavaduoja jam nesant.

10. LASS Tarybos narys privalo:

10.1. dalyvauti LASS Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise. Negalintis dalyvauti posėdyje LASS Tarybos narys ne vėliau kaip prieš 2 dienas apie tai turi pranešti LASS Tarybos pirmininkui, jo pavaduotojui ar posėdžių sekretoriui. Nedalyvavimą pagrįsti, nurodant priežastį;

10.2. gilintis į LASS Tarybos darbotvarkės klausimus, susipažinti su posėdžio medžiaga;

10.3. ginti ir atstovauti visos asociacijos, o ne atskirų jos narių, įstaigų ar filialų interesus;

10.4. aktyviai dalyvauti formuojant asociacijos veiklos strategiją.

11. LASS Tarybos narys turi teisę:

11.1. būti išrinktas nuolatinių ir laikinų komisijų (darbo grupių) nariu;

11.2. nustatyta tvarka siūlyti svarstytinus klausimus;

11.3. rengti dokumentų projektus ir nustatyta tvarka teikti LASS Tarybai svarstyti;

11.4. dalyvauti visose diskusijose, teikti siūlymus, pastabas ir pataisas, klausti LASS Tarybos pirmininko, jo pavaduotojo ar pranešėjų bei gauti atsakymą;

11.5. reikalauti neregiui pritaikytos posėdžio medžiagos ir darbo vietos posėdžiuose, gauti pagalbą posėdžių ir pertraukų metu;

11.6. balsuoti iš anksto elektroniniu paštu. LASS Tarybos narys, pageidaujantis balsuoti iš anksto elektroniniu paštu, apie tai turi pranešti LASS Tarybos posėdžių sekretoriaus elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki LASS Tarybos posėdžio. Tarybos posėdžių sekretorius tokį pranešimą pateikusiam LASS Tarybos nariui privalo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki LASS Tarybos posėdžio pateikti preliminarią Tarybos posėdžio darbotvarkę, visų į darbotvarkę įtrauktų sprendimų projektus, bendrąjį balsavimo biuletenį ir visą kitą LASS Tarybos nariams aktualią informaciją. Jei atskiri dokumentų projektai ar kt. informacija parengiama vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki LASS Tarybos posėdžio, ji privalo nedelsiant būti pateikta elektroniniu paštu balsuoti pageidaujantiems LASS Tarybos nariams. Iš anksto elektroniniu paštu balsuojantis LASS Tarybos narys užpildo ir LASS Tarybos posėdžių sekretoriaus elektroninio pašto adresu išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša LASS Tarybai savo valią balsuodamas „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami iki LASS Tarybos posėdžio pradžios, iš anksto balsavę LASS Tarybos nariai laikomi dalyvaujančiais LASS Tarybos posėdyje ir jų balsai įskaitomi į LASS Tarybos posėdžio kvorumą bei balsavimo rezultatus;

11.7. organizuojant posėdžius nuotolinės apklausos būdu, reikalauti, kad jo nuomonė protokole būtų užrašyta atskira pastraipa;

11.8. dalyvauti visų LASS filialų susirinkimuose ir tarybų posėdžiuose su patariamojo balso teise;

11.9. tiesiogiai ar per VšĮ LASS respublikinį centrą gauti žinias apie LASS įmonių ir įstaigų veiklos rodiklius.

12. LASS Suvažiavimui atšaukus LASS Tarybos narį, jam atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS Tarybos nariu tampa vėliausiai vykusiame rinkiminiame Suvažiavime neišrinktas daugiausiai balsų gavęs kandidatas laikantis LASS įstatų 36 p. nustatytų regioninio atstovavimo kvotų. Jei tokio kandidato nėra, LASS Tarybos nario atšaukimo atveju jį atšaukusiame Suvažiavime, o LASS Tarybos nario atsistatydinimo arba negalėjimo eiti pareigų atveju artimiausiame LASS Suvažiavime jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS įstatų 26.6. p. ir 38 p. nustatyta tvarka, laikantis LASS įstatų 36 p. išvardintų regioninio atstovavimo kvotų, renkamas naujas LASS Tarybos narys.

13. LASS Tarybos narys LASS Tarybos sprendimu pripažįstamas negalinčiu eiti savo pareigų, jei jis dviejų iš eilės einančių kalendorinių metų laikotarpiu be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 50 proc. LASS Tarybos posėdžių.

4. LASS TARYBOS POSĖDŽIŲ RENGIMAS IR EIGA

14. LASS Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per metus LASS Pirmininko, jo pavaduotojo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdaliui LASS Tarybos narių reikalaujant.

15. Gali būti rengiami išvažiuojamieji LASS Tarybos posėdžiai.

16. LASS Taryba ir LASS komisijos LASS pirmininko siūlymu iš VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojų visai Tarybos kadencijai renka LASS Tarybos posėdžių ir LASS komisijų posėdžių sekretorius.

17. LASS Pirmininko sprendimu LASS Tarybos posėdis gali būti organizuojamas nuotolinės apklausos būdu. LASS Tarybos posėdis nuotolinės apklausos būdu negali būti organizuojamas, jei daugiau kaip ketvirtadalis LASS Tarybos narių prieštarauja LASS Tarybos posėdžio organizavimui nuotolinės apklausos būdu. Organizuojant LASS Tarybos posėdį nuotolinės apklausos būdu, visi LASS Tarybos nariai LASS Tarybos posėdžio dokumentus ir kitą informaciją gauna bei balsuoja šiame reglamente nustatyta tvarka.

18. Dokumentus, reikalingus dėl nuotolinės apklausos būdu spręstų klausimų, įformina LASS Tarybos posėdžių sekretorius ir apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja LASS Tarybos narius bei kitus fizinius ar juridinius asmenis, jei juos informuoti numatė LASS Taryba.

19. LASS Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsavime dalyvaujančių LASS Tarybos narių balsų dauguma. Esant balsų lygybei, lemia Pirmininko balsas. Sprendimai LASS įstatų 52 p. nustatytais klausimais bei dėl nuosavo nekilnojamojo turto turinčių LASS kontroliuojamų juridinių asmenų akcijų ar dalininko teisių perleidimo priimami 2/3 visų LASS Tarybos narių balsų dauguma.

20. LASS Tarybos nariui mirus, atsistatydinus ar negalint eiti savo pareigų, 2/3 LASS Tarybos narių balsų LASS įstatų 52 p. nustatytais klausimais skaičiuojami nuo LASS Suvažiavime nustatyto ir išrinkto LASS Tarybos narių skaičiaus.

21. Skiriant ir atleidžiant įmonių ir įstaigų vadovus, personalijos posėdžiuose aptariamos dalyvaujant pačiam asmeniui, balsuojama be jo. Asmens nedalyvavimas be pateisinamos priežasties nesutrukdo aptarti atleidimo klausimo bei priimti sprendimo.

22. Visi LASS Tarybos posėdžiai protokoluojami, daromas jų garso įrašas. Protokolai ir garso įrašai nuolat saugomi VšĮ LASS respublikiniame centre.

23. Į LASS Tarybos darbotvarkę įtraukiami klausimai, pateikti raštu ar elektroniniu paštu bet kuriuo metu tarp LASS Tarybos posėdžių, bet ne vėliau, nei likus 5 darbo dienoms iki artimiausio LASS Tarybos posėdžio.

24. Dokumentai LASS Tarybai pateikiami atspausdinti ir pasirašyti. Lygiagrečiai pateikiamos elektroninės dokumentų versijos neregiams tinkamais formatais. LASS Taryba nesvarsto anoniminių klausimų ar dokumentų, jeigu Tarybos posėdyje nenusprendžiama kitaip.

25. LASS Tarybos posėdžių sekretorius elektroniniu paštu pateikia informaciją LASS Tarybos nariams bei LASS revizijos komisijos pirmininkui apie LASS Tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatomos posėdžio datos.

26. LASS Tarybos posėdžių sekretorius elektroniniu paštu (jei informacijos gavėjai nepareikalauja kitaip) išsiunčia numatomą posėdžio darbotvarkę bei posėdžiui parengtą medžiagą LASS Tarybos nariams ir LASS revizijos komisijos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomos posėdžio datos. Kviečiamiems asmenims numatoma posėdžio darbotvarkė išsiunčiama prieš 3 darbo dienas iki numatomos posėdžio datos.

27. LASS Tarybos posėdyje kviestieji asmenys dalyvauja tik svarstant su jų veikla susijusius klausimus.

5. LASS TARYBOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS, IŠSIUNTIMAS, INFORMACIJOS TEIKIMAS

28. LASS Tarybos posėdžio protokolus ir jame priimtus sprendimus rengia posėdžio sekretorius, pasirašo posėdžio pirmininkas.

29. LASS Tarybos posėdžio protokolas ir sprendimai įforminami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio sušaukimą. Posėdyje dalyvaujančių LASS Tarybos narių reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.

30. Kiekvieno LASS Tarybos nario reikalavimu turi būti išduodama LASS Tarybos posėdžio protokolo kopija be teisės ją perduoti tretiesiems asmenims ar kaip kitaip viešinti.

31. Dalyvavę LASS Tarybos posėdyje asmenys turi teisę pareikšti pastabas dėl protokolo ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo surašymo dienos. Pastabos dėl protokolo pridedamos prie protokolo ir nurodoma, ar protokolą pasirašę asmenys su jomis sutinka, ar nesutinka.

32. Priimti, įforminti ir pasirašyti LASS Tarybos sprendimai įsigalioja nuo priėmimo dienos, jei sprendime nėra nurodytos kitos datos.

33. LASS įmonėms, įstaigoms, kitoms institucijoms, LASS nariams išsiunčiami tik su jų veikla, prašymais susiję LASS Tarybos sprendimai (jei yra būtina – ir protokolų išrašai apie priimtą sprendimą) po protokolo pasirašymo. Būtinybę apie kuriuo nors klausimu priimtą sprendimą informuoti kitas su klausimu nesusijusias LASS ir ne LASS institucijas sprendžia LASS Taryba.

34. LASS Tarybos priimtų sprendimų nuorašai pateikiami juos gauti pageidaujantiems LASS Tarybos nariams elektroniniu paštu ar kitu jų pasirinktu būdu be teisės šiuos dokumentus perduoti tretiesiems asmenims ar kaip kitaip viešinti.

35. LASS nariai, LASS kontroliuojamų juridinių asmenų ar LASS filialų vadovai su LASS Tarybos posėdžių protokolais ir sprendimais gali susipažinti vietoje, atvykę į VšĮ LASS respublikinį centrą.

36. Informaciją apie LASS Tarybos posėdyje svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus rengia posėdžių sekretorius ir pateikia LASS mėnesinio žurnalo vyriausiajam redaktoriui bei svetainės www.lass.lt administratoriui.

6. LASS TARYBOS NUOLATINIŲ VISUOMENINIŲ KOMISIJŲ VEIKLA

37. Taryba savo kadencijos laikotarpiui nustato nuolatinių visuomeninių komisijų skaičių, funkcijas, sudėtį, kurią, esant reikalui, gali keisti.

38. Nuolatinių visuomeninių komisijų sudarymo tvarka:

38.1. komisijos narių skaičių ir sudėtį formuoja LASS Taryba; 

38.2. kiekvienos komisijos sudėtyje turi būti bent vienas LASS Tarybos narys;

38.3. kiekvienas LASS Tarybos narys gali būti kelių komisijų nariu;

38.4. balsuojama už kiekvieną komisiją. Jeigu LASS Tarybos nariai pareiškia abejonę dėl kurios nors komisijos nario kandidatūros, dėl šios kandidatūros balsuojama atskirai.

39. Nuolatinių visuomeninių komisijų teisės ir veikla:

39.1. komisijos gali savarankiškai priimti vykdomojo pobūdžio sprendimus kasdieniniais LASS socialinės, kultūrinės ar ūkinės-gamybinės veiklos organizavimo klausimais, jei šie sprendimai nėra susiję su finansiniais įsipareigojimais;

39.2. svarstydamos klausimus, kurie susiję su finansavimu, LASS turtu, premijavimu, kitų nuolatinių komisijų veiklos interesais, komisijos gali priimti tik rekomendacinio pobūdžio sprendimus, kuriuos pateikia LASS Tarybai;

39.3. komisijos pagal savo kompetenciją gali tikrinti LASS įmonių ir įstaigų veiklą, LASS Tarybos sprendimų, savo sprendimų ir rekomendacijų vykdymą ir teikti siūlymus LASS Tarybai.

40. Komisijų posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip du kartus per metus.

41. Komisijų posėdžių šaukimui ir kitiems procedūriniams klausimams mutatis mutandis (atitinkamai pakeitus) taikomos šio reglamento 4 skyriaus nuostatos.

42. Komisijos turi teisę pasitelkti ekspertus, kviesti į posėdžius tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, LASS Tarybos narius, VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojus, įmonių, įstaigų specialistus ir kitus asmenis. Sprendimą dėl apmokėjimo ekspertams priima VšĮ LASS respublikinio centro pirmininkas.

43. Komisijų posėdžius protokoluoja, reikalingus dokumentus įformina komisijų posėdžių sekretoriai (VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojai), kuriuos visai nuolatinės visuomeninės komisijos darbo kadencijai skiria VšĮ LASS respublikinio centro pirmininkas.

44. Apie nuolatinės visuomeninės komisijos posėdyje priimtus sprendimus atitinkamos komisijos posėdžių sekretorius per 10 darbo dienų raštu elektroniniu paštu informuoja LASS pirmininką, kuris šią informaciją įtraukia į artimiausio LASS Tarybos posėdžio darbotvarkę.

45. Nuolatinių visuomeninių komisijų pirmininkai:

45.1. planuoja komisijos darbą, šaukia komisijos posėdžius, organizuoja reikalingų dokumentų ir kitos reikalingos medžiagos rengimą;

45.2. duoda pavedimus komisijos nariams, prireikus iš komisijos narių sudaro parengiamojo darbo grupes;

45.3. pirmininkauja komisijos posėdžiams;

45.4. atstovauja LASS pagal komisijos veiklos sritis visuomenės ir LASS renginiuose;

45.5. atstovauja komisijai LASS Tarybos, kitų komisijų posėdžiuose arba paveda tai atlikti kuriam nors komisijos nariui.

7. LASS TARYBOS LAIKINOSIOS KOMISIJOS (DARBO GRUPĖS)

46. LASS Taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas ar darbo grupes bet kuriems klausimams tirti. Laikinąsias komisijas ar darbo grupes galima sudaryti ir LASS pirmininko įsakymu.

47. Jeigu nenurodytas laikinosios komisijos ar darbo grupės veiklos galiojimo laikas, jos įgaliojimai pasibaigia, kai jos uždaviniai įvykdyti arba pasibaigus LASS Tarybos kadencijai.

8. KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

48. LASS Tarybos, LASS Tarybos nuolatinių visuomeninių komisijų, LASS Tarybos laikinųjų komisijų (darbo grupių) narių patirtos kelionių į posėdžius išlaidos kompensuojamos pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. 

49. Išlaidas patvirtinančius dokumentus LASS Tarybos, LASS Tarybos nuolatinių visuomeninių komisijų, LASS Tarybos laikinųjų komisijų (darbo grupių) nariai turi pateikti VšĮ LASS respublikinio centro finansininkui kartą per metus ir ne vėliau nei likus 3 d.d. iki einamųjų metų pabaigos.