Artimiausias suvažiavimas

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGA

VALDYBOS SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS XXXVI ATASKAITINIO SUVAŽIAVIMO

2024 m. kovo 27 d. Nr. 1-2

Vilnius

            Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos valdyba, vadovaudamasi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (toliau – LASS) įstatų 30. ir 40.3. punktais,

n u s p r e n d ž i a :

 1. Sušaukti XXXVI LASS suvažiavimą 2024 m. gegužės 24 dieną Vilniuje, Sodų g. 14, viešbutyje „PANORAMA“ ir patvirtinti tokią preliminarią jo darbotvarkę:
 2. LASS 2023 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
 3. LASS 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio svarstymas ir tvirtinimas.
 4. LASS revizijos komisijos ataskaitos už 2023 metus svarstymas ir tvirtinimas.
 5. LASS revizijos komisijos pirmininko atšaukimas iš šios komisijos pirmininko ir nario pareigų pagal pateiktą prašymą bei naujo LASS revizijos komisijos nario rinkimai.
 6. LASS 2022-2026 m. strateginių tikslų koregavimas ir tvirtinimas.
 7. 2022-2026 m. rezoliucijos dėl LASS turto valdymo ir ūkinės veiklos koregavimas ir tvirtinimas.
 8. Audito už 2024 m. reikalingumas.8 LASS himno reikalingumas.
 9. LASS nario mokesčio dydžio nustatymas ir tvirtinimas.
 10. Kiti klausimai.
 • Įpareigoti VšĮ  LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro, VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorius bei LASS miestų ir rajonų filialų pirmininkus informuoti apie XXXVI LASS suvažiavimo laiką, vietą ir jo preliminarią darbotvarkę šio suvažiavimo delegatus, revizijos komisijos narius.
 • Įpareigoti LASS prezidentą šį sprendimą paskelbti LASS internetinėje svetainėje.

Valdybos pirmininkas                                                                                    Paulius Kalvelis