Šunų vedlių rėmimas

Patvirtinta
LASS valdybos 2023-12-13
sprendimu Nr. 1-54

2024 METŲ LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS
ŠUNŲ VEDLIŲ RĖMIMO PROGRAMALietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (toliau – LASS), įgyvendindama organizacijos įstatuose įtvirtintus tikslus, parengė „Šunų vedlių paramos programos“ nuostatus, kurie apibrėžia minėtos programos finansavimo 2024 metams dydį, reikalavimus pareiškėjams, pareiškėjų įsipareigojimus, prašymų ir lydimųjų dokumentų pateikimo tvarką, skiriamos paramos dydį, atsiskaitymo tvarką.

Programos tikslas:

 • Skirti finansinę paramą asmenims, kurie naudojasi šuns vedlio pagalba. Parama privalo būti naudojama šuns vedlio gerovei užtikrinti.

Paramos programos įgyvendinimui skiriamos lėšos:

 • Kiekvienas asmuo, atitinkantis 4. punkto nuostatas, gali pretenduoti į 360,00 eurų (trijų šimtų šešiasdešimt eurų ir nulis centų) finansinę paramą per vienerius kalendorinius metus.

Paramos programos įgyvendinimo laikotarpis:

 • 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.

Reikalavimai asmeniui, teikiančiam prašymą paramos programai:

 • Asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis ir nuolat gyvena Lietuvoje;
 • Asmuo yra LASS nariu ne trumpiau kaip vienerius metus nuo prašymo teikimo datos (2024 m. punktas nėra privalomas);
 • Asmuo naudojasi akredituoto šuns vedlio pagalba.

Prašymo teikimo tvarka, terminai ir dokumentai:

Prašymų vertinimo tvarka:

 • Kiekvienas prašymas ir pridedami dokumentai yra išnagrinėjami ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos;
 • Kai prašymas ir prie jo pridedami dokumentai neatitinka 5. punkte įtvirtintų nuostatų, prašymo teikėjas yra informuojamas ir turi teisę per 7 (septynias) kalendorines dienas pateikti trūkstamą informaciją;
 • Išnagrinėjus prašymą ir su juo susijusius dokumentus, teikiama rekomendacija LASS prezidentui dėl prašymo pripažinimo tinkamu / netinkamu;
 • Kai prašymas ir su juo susiję dokumentai atitinka 5. punkte keliamus reikalavimus, ne ilgiau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pripažinimo dienos, yra pasirašomi paramos skyrimo dokumentai ir atliekamas pavedimas į pareiškėjo prašyme nurodytą asmeninę banko sąskaitą.

Pareiškėjo įsipareigojimai gavus finansinę paramą:

 • Asmuo, gavęs finansinę paramą, įsipareigoja, kad skirta parama bus naudojama tik šuns vedlio poreikiams tenkinti;
 • Asmuo, gavęs finansinę paramą, sutinka, kad LASS naudotų asmens ir šuns vedlio atvaizdus šuns vedlio paramos programos viešinimui socialiniuose tinkluose, spaudos pranešimuose ir kt.;
 • Asmuo, gavęs finansinę paramą, įsipareigoja ne mažiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus dalyvauti LASS organizuojamame renginyje apie šunis vedlius;
 • Asmuo, gavęs finansinę paramą, įsipareigoja ne mažiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus publikuoti pranešimą savo asmeninio socialinio tinklo profilyje apie gautą paramą iš LASS.

Baigiamosios nuostatos:

 • LASS turi teisę stebėti šunų vedlių paramos programos įgyvendinimo procesą;
 • Šunų vedlių paramos programa yra grindžiama sąžiningumu, pasitikėjimu vieni kitais, LR įstatymų, LASS įstatų ir šios programos principų laikymusi.

 

LASS prezidentas                                           Paulius Kalvelis