Apie suvažiavimą

LASS suvažiavimas – tai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos valdymo organas, turintis visas visuotinio susirinkimo teises.

LASS suvažiavimai vyksta kasmet, paprastai pavasario pabaigoje ar vasaros pradžioje. Rinkiminis LASS suvažiavimas šaukiamas kas ketveri metai.

Suvažiavimo kompetencija:

 • Keičia LASS įstatus;
 • Nusistato savo darbo reglamentą;
 • Svarsto ir tvirtina LASS veiklos ataskaitą, metinį finansinių ataskaitų rinkinį, revizijos komisijos metinę ataskaitą. Jei LASS pasirenka supaprastintą apskaitą, vietoje veiklos ataskaitos ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio gali būti tvirtinama metinė ataskaita;
 • Nustato LASS strategiją, svarbiausias veiklos gaires ir pagrindines kryptis;
 • Nustato LASS nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarkos aprašą;
 • Iš pilnamečių LASS narių fizinių asmenų ketveriems metams renka LASS tarybą, LASS revizijos komisiją, LASS pirmininką, jo siūlymu − LASS pirmininko pavaduotoją;
 • Priima sprendimą dėl LASS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 • Priima sprendimą dėl LASS pirmininko, jo pavaduotojo, LASS tarybos ir LASS revizijos komisijos narių atšaukimo;
 • Tvirtina LASS pirmininko, jo pavaduotojo, LASS tarybos ir LASS revizijos komisijos narių atsistatydinimą arba pripažįsta juos negalinčiais eiti pareigų;
 • Priima sprendimą dėl asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito reikalingumo ir renka auditorių ar audito įmonę;
 • Tvirtina LASS simboliką;
 • Svarsto ir sprendžia kitus LASS reikalus.

Susiję dokumentai: