2023 m. projektai

Asmenų su regos negalia teisių gynimas, siekiant didesnio savarankiškumo ir įtraukties į visuomeninį gyvenimą

Tikslas: – siekti visaverčio regėjimo neįgaliųjų gyvenimo atstovaujant jų teisėms, ginant interesus ir siekiant kokybiškų paslaugų teikimo.

Uždaviniai:

  1. atstovauti regėjimo neįgaliųjų teisėms ir interesams respublikiniu ir tarptautiniu lygmeniu;
  2. siekti aktyvios partnerystės su savivaldos ir valstybės institucijomis, perduodant sukauptas žinias ir patirtį regėjimo neįgaliųjų klausimais, skatinant gerinti neregiams ir silpnaregiams teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą;
  3. žiniasklaidos kanalais ir renginių metu formuoti pozityvų neregio įvaizdį;
  4. teikti metodinę pagalbą įstaigoms ir organizacijoms, savo vykdoma veikla susijusioms su regėjimo neįgaliaisiais, bei LASS nariams, siekiant įgalinti juos aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime;
  5. vykdyti Informacijos prieinamumo žmonėms su regos negalia skatinimo veiklą, parengiant ir išplatinant visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms skaitmeninių įgūdžių pradžiamokslį regos negalią turintiems asmenims;
  6. ugdyti regėjimo neįgaliųjų informacinių technologijų naudojimo įgūdžius, organizuojant mokomąją stovyklą;
  7. siekiant gerinti regėjimo neįgaliųjų fizinę ir psichologinę savijautą, skatinant įsitraukimą į bendruomenę organizuoti jiems aktyvaus poilsio renginius;
  8. didinti vizualaus meno prieinamumą neregiams taikant garsinį vaizdavimą teatre;
  9. užtikrinti sklandų žurnalo „Mūsų žodis“ leidybos ir platinimo procesą keturiais formatais: padidintu reginčiųjų šriftu (adaptuotas silpnaregiams); Brailio raštu (žurnalo ir jo priedo „Pasaulis į namus“; garsinį kompaktiniuose diskuose; internete svetainėje www.musuzodis.lt (su garso įrašu);
  10.  viešinti projektą, jo rėmėjus ir rezultatus.

Leidinys „Informacinės technologijos — mūsų ateitis. Skaitmeninių įgūdžių pradžiamokslis regos negalią turintiems asmenims“ ir pristatymo konferencija

53 psl.  Leidybą remia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Leidinys skirtas tiek asmenims, kuriems tenka bendrauti su regos negalią turinčiais asmenimis (socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, regos negalią turinčių asmenų artimiesiems, elektronikos verslo atstovams), tiek pačiai tikslinei grupei (kaip mokomoji priemonė). Vadovaujantis socialinių darbuotojų patirtimi ir atsiliepimais bei pačių regos negalią turinčių asmenų nuomone, galima išskirti dvi problemas, kurios neleidžia neregiams ir silpnaregiams įgyti reikalingų įgūdžių: 1) nėra prieinamos ir aktualios informacijos kaip naudotis kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu ekrano skaitymo programos pagalba; 2) labai trūksta specialistų galinčių perteikti tokio pobūdžio žinias. Todėl išleistas leidinys, kuriame paprastai ir su išsamiu paaiškinimu aprašyta visa aktuali informacija bei paaiškinta, kaip ieškoti specifinės regos negalią turintiems asmenims aktualios informacijos. Jame informacija pateikiama taip, kad ja galėtų naudotis su regos negalia turinčiais asmenimis dirbantys, gyvenantys, bendraujantys, ar kitokį santykį turintys žmonės, siekdami paaiškinti jiems kaip pradėti naudotis technologiniais sprendimais ir ką tiksliai reikia daryti, nuo ko pradėti ir žingsnis po žingsnio įvaldyti tiek išmanųjį telefoną tiek kompiuterį. Informacija taip pat prieinama ir patiems regos negalią turintiems asmenims kaip mokomoji priemonė, leidžianti savarankiškai mokytis ar užtvirtinti mokytojo suteiktą informaciją. Tam, kad mokomąja medžiaga galėtų pasinaudoti didžioji dalis regos negalią turinčių asmenų, o taip pat ją galėtų patogiai pasiekti žmonės susiduriantys su neregiais, leidinys išleistas 4 skirtingais formatais (padidintu šriftu reginčiųjų raštu, Brailio raštu, įgarsintu audio formatu bei skaitmeniniu PDF formatu), taip pat išplatinti jį LASS filialų ir įstaigų specialistams, LR SADM, NRD, TPNC, savivaldybėms bei kitoms suinteresuotoms institucijoms elektroninėje erdvėje.

2023 m. gruodžio 15 d. suorganizuota socialinių paslaugų teikėjams ir kitų suinteresuotiems asmenims pradžiamokslio „IT – mūsų ateitis“ pristatymo konferencija Vilniuje Lietuvos audiosensorinėje bibliotekoje. Dalyvavo 48 asmenys.

Mokomoji stovykla „IT – mūsų ateitis“

Informacinės technologijos ir jų progresas yra itin svarbūs regos negalią turintiems asmenims, nes jos padeda neregiams ir silpnaregiams įveikti kasdienybėje kylančius iššūkius, įsigyjant reikalingų prekių, norint perskaityti tekstą ant pakuočių ar iškabų, lengvai susirasti reikalingą informaciją, patogiai komunikuoti su artimaisiais. Deja,  regos negalią turinčių asmenų informacinio raštingumo lygis labai skirtingas ir bendruomenėje juntamas informacinių technologijų mokymų poreikis. Todėl 2023 m. Vilniuje Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro patalpose 12-ai regėjimo neįgaliųjų birželio 26-29 d. Vilniuje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro patalpose suorganizuota 4 dienų mokomąją IT stovykla. Vadovaujantis 2021-2022 m. organizuotų „IT mūsų ateitis“ mokymų patirtimi bei LASS narių pageidavimais, stovykla bus orientuota į regos negalią turinčių asmenų komunikacijos gerinimą ir jų supažindinimą su įvairiais informacijos gavimo būdais. Stovyklos metu dalyviai išmoko ieškoti informacijos internete, naudojantis kompiuteriu ir išmaniuoju telefonu bei nusiskaityti ne skaitmeninį tekstą nuo etikečių, iškabų ar fizinių dokumentų, naudojant specifines neregiams skirtas mobiliąsias aplikacijas.

LASS naujai įstojusių neregių ir silpnaregių stovykla „Aktyvus LASS – aktyvus visuomenėje“

Kasmet į LASS įstoja daugiau kaip 100 naujų narių (didžioji dalis – darbingo amžiaus asmenys). Naujai įstojusiems į LASS sunku įsivaizduoti organizacijos struktūrą, jos teikiamą paramą ir galimybes. Be to, dauguma jų – neseniai apakę asmenys, kuriems labai reikalinga savitarpio pagalba. Todėl 2023 m. rugsėjo 1-3 d. LASS poilsiavietėje Zelva (Elektrėnų sav.) 10-ai naujai (ne anksčiau kaip prieš 2 metus) į LASS įstojusių neregių ir silpnaregių suorganizuota stovykla „Aktyvus LASS – aktyvus visuomenėje“. Jiems talkins du savanoriai. Paskaitas skaitė ar praktinius užsiėmimus pravedė orientacijos ir mobilumo specialistas Juozas Daunaravičius, LASS teisininkas Giedrius Stoškus, elektroninės aplinkos prieinamumo specialistas Andžejus Ravanas, informacinės aplinkos specialistas Vytautas Gendvilas, LASS pirmininkas Paulius Kalvelis ir Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentas Arnoldas Januškevičius.

LASS poilsiavietėje „Zelva“ (Elektrėnų sav.) suorganizuotas birželio 24-25 d. LASS sąskrydis, skirtas neregio galių suvokimui ir stiprinimui, bendrystės puoselėjimui, bendros pozityvios nuotaikos kūrimui. Dalyvavo 508 asmenys, iš jų 362 su negalia.

Siekiant vizualaus meno prieinamumo neregiams, 2023 m. suorganizuoti 3 spektaklių peržiūros su garsiniu vaizdavimu. Balandžio 28 d. Valstybiniame Šiaulių dramos teatre vyko spektaklis su garsiniu vaizdavimu „Remyga“ (rež. O. Koršunovas), kuriame dalyvavo 188 asmenys, iš jų 141 su regos negalia. Spalio 31 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre vyko spektaklis su garsiniu vaizdavimu „Senos damos vizitas“ (rež. A. Giniotis), kuriame dalyvavo 194 asmenys, iš jų 134 su regos negalia. Lapkričio 25 d. Klaipėdos dramos teatre vyko spektaklis su garsiniu vaizdavimu „Storas sąsiuvinis“ (rež. J. Brazys), kuriame dalyvavo 227 asmenys, iš jų 154 su regosnegalia. Iš viso, pagal nesikartojantį sąrašą, 3 spektaklius aplankė 520 asmenų. Iš jų 354 su regos negalia.

ES prieinamumo direktyvos dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų taikymo

Pirkimo objektas – komunikacijos ir konsultavimo dėl pasirengimo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įgyvendinimui paslaugos.

Tikslinė grupė – gamintojai, prekybininkai, asociacijos, kurios vienija gamintojus ir prekybininkus, viešųjų ir privačių paslaugų teikėjai ir kiti visuomenės nariai, gaminantys įvairios paskirties gaminius ir / arba teikiantys paslaugas, kurių gaminami (ar importuojami) gaminiai ir teikiamos paslaugos patenka į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų taikymo sritį.

Tikslas – didinti tikslinės grupės informuotumą apie Direktyvą, skatinti tikslinės grupės pasirengimą Direktyvos įgyvendinimui ir su Direktyvos reikalavimų taikymu susijusių specifinių žinių suteikimas tikslinei grupei.

Paslaugas sudaro šios veiklos:

komunikacija (tiesioginė ir netiesioginė) apie Direktyvą ir jos reikalavimus tikslinei grupei;

tikslinės grupės konsultavimas dėl Direktyvos reikalavimų įgyvendinimo.

Netiesioginės komunikacijos tikslas – informuoti tikslinę grupę, kad nuo 2025 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikoje ir visoje Europos sąjungoje įsigalios Direktyva.

LASS per renginius susisiekė tiesiogiai su 300 tikslinės grupės atstovų.

LASS Prieinamumo konsultantai pakonsultavo 200 asmenų iš įvairių organizacijų.

Konsultacijos buvo teikiamos: raštu, telefonu, tiesioginio susitikimo metu ar nuotoliu, naudojantis internetinėmis komunikacijos priemonėmis.

Paslaugų teikimo pradžia 2023 rugpjūčio 9 d.

Paslaugų teikimo pabaiga 2023 gruodžio 11 d.