Revizijos komisija

LASS revizijos komisija dirba visuomeniniais pagrindais ir kontroliuoja LASS veiklą, jos turto, lėšų ir pajamų naudojimą. LASS revizijos komisija tikrina, kaip LASS filialai ir LASS steigtos įstaigos laikosi LASS įstatų ir nutarimų, taip pat jų ūkinę-finansinę veiklą, kaip naudojamos ir saugomos materialinės vertybės, lėšos, pastatai ir kitas turtas, kaip nagrinėjami skundai, pareiškimai, ginamos narių teisės. Nustačiusi pažeidimus, revizijos komisija turi teisę reikalauti, kad šie pažeidimai ir jų padariniai būtų operatyviai pašalinti.

LASS revizijos komisiją 4 metų laikotarpiui renka LASS suvažiavimas. Revizijos komisijoje gali dirbti tik LASS nariai.

Į revizijos komisiją negali būti išrinkti LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovai, LASS pirmininkas, jo pavaduotojas, LASS tarybos nariai bei su jais artimais giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys.

Už savo veiklą revizijos komisija atsiskaito LASS suvažiavimui.

Susiję dokumentai:

Nariai

LASS revizijos komisija sudaroma iš 5 asmenų: LASS revizijos komisijos pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus ir dviejų narių. LASS revizijos komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių iš LASS suvažiavimo išrinktų revizijos komisijos narių tarpo išsirenka pati revizijos komisija.

Šiuo metu revizijos komisijos sudėtis yra tokia:
pirmininkė – Gema Padribonienė, žurnalistė (Vilnius)
sekretorius – Alvydas Valenta, žurnalistas (Vilnius)

nariai:
Ugnė Žilytė, LASS narė (Vilnius)
Irena Knizikevičienė, LASS narė (Panevėžys)

Kontaktai

Pirmininkė:
Gema Padribonienė
Tel. 8608 86334
El. paštas 

Sekretorius
Alvydas Valenta
Tel. 8655 92542