Revizijos komisija

LASS revizijos komisija dirba visuomeniniais pagrindais ir kontroliuoja LASS veiklą, jos turto, lėšų ir pajamų naudojimą. LASS revizijos komisija tikrina, kaip LASS filialai ir LASS steigtos įstaigos laikosi LASS įstatų ir nutarimų, taip pat jų ūkinę-finansinę veiklą, kaip naudojamos ir saugomos materialinės vertybės, lėšos, pastatai ir kitas turtas, kaip nagrinėjami skundai, pareiškimai, ginamos narių teisės. Nustačiusi pažeidimus, revizijos komisija turi teisę reikalauti, kad šie pažeidimai ir jų padariniai būtų operatyviai pašalinti.

LASS revizijos komisiją 4 metų laikotarpiui renka LASS suvažiavimas. Revizijos komisijoje gali dirbti tik LASS nariai.

Į revizijos komisiją negali būti išrinkti LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovai, LASS prezidentas, viceprezidentas, LASS valdybos nariai bei su jais artimais giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys.

Už savo veiklą revizijos komisija atsiskaito LASS suvažiavimui.

Susiję dokumentai:

Nariai

LASS revizijos komisija sudaroma iš 3 asmenų: LASS revizijos komisijos pirmininko, sekretoriaus ir vieno nario. LASS revizijos komisijos pirmininką ir sekretorių iš LASS suvažiavimo išrinktų revizijos komisijos narių tarpo išsirenka pati revizijos komisija.

Šiuo metu revizijos komisijos sudėtis yra tokia:
Pirmininkas – Nerijus Bardzilauskas (Tauragė)
Primininko pavaduotojas – Žygimantas Matusevičius (Kaunas)
Sekretorė – Renata Mingilė (Vilnius)

Kontaktai