Teisės aktai

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ APRŪPINIMO KLAUSOS, REGOS, KOMUNIKACIJOS IR SENSORIKOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi:

1.    T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Asmenų aprūpinimo klausos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašą;

1.2. Asmenų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašą;

1.3. Asmenų aprūpinimo komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašą.

2.    N u s t a t a u,  kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.;

2.2. asmenims, kurie pateikė Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras) klausos ir (ar) regos techninės pagalbos priemonių įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir kuriems šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos) nebuvo išmokėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, skiriant ir mokant kompensacijas taikomi šiuo įsakymu patvirtintuose Asmenų aprūpinimo klausos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos apraše ir Asmenų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos apraše nustatyti kompensacijų dydžiai ir jų skyrimo sąlygos;

2.3. savivaldybių administracijos asmenų prašymus dėl sensorikos techninės pagalbos priemonių skyrimo, kurie buvo pateikti iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos ir dėl kurių savivaldybių administracijų sudarytos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nepriėmė sprendimo dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo arba netenkinimo vadovaudamosi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“, perduoda nagrinėti Centrui;

2.4. Centro įsigytais vibruojančiais žadintuvais, žadintuvais su vibruojančia pagalvėle, laidiniais telefonais, prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamais įtaisais, signalizavimo ir rodymo priemonėmis, kūno termometrais (kalbančiais), rankiniais laikrodžiais (kalbančiais), rankiniais laikrodžiais (Brailio), staliniais laikrodžiais (kalbančiais), orientavimosi priemonėmis (taktilinėmis (baltosiomis) lazdelėmis, baltomis (atraminėmis) lazdelėmis, taktilinės (baltosios) ir baltos (atraminės) lazdelės antgaliais), virtuvinėmis svarstyklėmis (kalbančiomis), skysčio lygio rodytuvais, optinėmis priemonėmis (didinamaisiais stiklais), mechaninėmis Brailio mašinėlėmis, elektroniniais skaičiuotuvais (kalbančiais), rašymo rėmeliais, DAISY grotuvais įgarsintoms knygoms skaityti, diktofonais, laidiniais telefonais (kalbančiais), ilgio matuokliais, kalbiniais dialoginiais įtaisais, tiesioginio bendravimo programine įranga, pažintinių funkcijų lavinimo programine įranga, pelės įtaisais, klaviatūromis, kompiuterio valdymo svirtimis, kompiuterinės kalbos įranga (kalbos sintezatoriumi), atminties lavinimo priemonėmis, laiko planavimo priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol šių techninės pagalbos priemonių Centras turi;

2.5. asmenys nemokamai aprūpinami šiomis Centro įsigytomis klausos techninės pagalbos priemonėmis:

2.5.1. vibruojančiais žadintuvais ir žadintuvais su vibruojančia pagalvėle, laidiniais telefonais, durų skambučiais, belaidžiais signalizavimo įtaisais;

2.5.2. vienu dūmų-gaisro signalizatoriumi;

2.5.3. garso rodytuvais (elektroninėmis auklėmis) (asmenys, auginantys vaiką iki 3 metų);

2.6. asmenys, norintys įsigyti Centro turimų prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamų įtaisų, įspėjamųjų durų įtaisų, judesio rodytuvų, dujų signalizatorių, daugiau nei vieną dūmų-gaisro signalizatorių, garso rodytuvų (elektroninių auklių) (išskyrus šio įsakymo 2.5.3 papunktyje nurodytus asmenis), už kiekvieną klausos techninės pagalbos priemonę į Centro atsiskaitomąją sąskaitą sumoka 30 procentų įsigyjamos klausos techninės pagalbos priemonės kainos.

3. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                              Monika Navickienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-25

ASMENŲ APRŪPINIMO REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens lėšomis įsigytų naujų regos techninės pagalbos priemonių, nurodytų Kompensuojamų regos techninės pagalbos priemonių sąraše (Aprašo 1 priedas) (toliau – 1 priedas), įsigijimo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacija) skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, atitinka 1 priede nurodytus kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti regos techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė) (toliau – regos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai), ir:

2.1. kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

2.2. kuriems nustatytas darbingumo lygis;

2.3. yra sukakę senatvės pensijos amžių;

2.4. yra po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis).

3. Kompensaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiria ir moka Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras). Kompensacija mokama tik už įsigytas 1 priede nurodytas naujas regos techninės pagalbos priemones ir tik Centro direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai dėl kompensacijos skyrimo (toliau – Komisija) priėmus teigiamą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

II SKYRIUS

KOMPENSUOJAMOS REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS, JŲ NAUDOJIMO LAIKAS, KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMO SĄLYGOS

5. Asmuo turi teisę gauti kompensaciją už įsigytus:

5.1. asmens fizinių ir fiziologinių savybių matuoklius:

5.1.1. kūno termometrą (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 40 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.2. kraujospūdžio matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.3. gliukozės kieko kraujyje matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.4. kūno svarstykles (kalbančias ar išmaniąsias) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.2. laikmačius:

5.2.1. rankinį laikrodį:

5.2.1.1. Brailio – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.1.2. kalbantį – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.1.3. išmanųjį – vieną kartą per 3 metus iki 49 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.2. stalinį laikrodį (kalbantį) – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.3. orientavimosi priemones:

5.3.1. įvairaus tipo baltąsias lazdeles – vieną kartą per 2 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų baltųjų lazdelių skaičiaus);

5.3.2. elektroninį orientavimosi prietaisą, padedantį asmeniui orientuotis ir gauti garsinius įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje (toliau – elektroninio orientavimosi prietaisas), – vieną kartą per 2 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4. maisto ir gėrimų gaminimo priemones:

5.4.1. virtuvines svarstykles (kalbančias) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.4.2. skysčio lygio rodytuvą – vieną kartą per 3 metus iki 15 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.3. buitinių prietaisų valdymo sistemų mygtukų ženklinimo lipdukus – vieną kartą per 5 metus iki 90 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (lipdukų komplektų skaičius neribojamas);

5.5. optines priemones:

5.5.1. didinamuosius stiklus:

5.5.1.1. su apšvietimo įrenginiu ar be jo – vieną kartą per 3 metus iki 80 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos (nepriklausimai nuo įsigytų didinamųjų stiklų su apšvietimo įrengiu arba be jo skaičiaus);

5.5.1.2. stalinį su apšvietimo įrenginiu – vieną kartą per 3 metus iki 65 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.5.2. žiūroną ar teleskopą – vieną kartą per 3 metus iki 70 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.6. matymo priemones:

5.6.1. vaizdo didinimo sistemą, kurią naudojant ekrane rodomas padidintas vaizdas, užfiksuotas vaizdo kamera, – vieną kartą per 6 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.6.2. didinimo programinę įrangą, kurią naudojant padidinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas, grafiniai vaizdai ir įgarsinama ekrane pateikiama informacija, – vieną kartą per 4 metus iki 290 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.7. piešimo ir rašymo priemones:

5.7.1. rašymo rėmelį (Brailio lentelę su rašymo įrankiu) – vieną kartą per 5 metus iki 18 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7.2. Brailio rašto naudotojams skirtą nešiojamąjį elektroninio užrašymo įtaisą, kuris neturi rodymo ekrane funkcijos, bet kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute (toliau – nešiojamasis elektroninio užrašymo įtaisas Brailio rašto naudotojams) – vieną kartą per 5 metus iki 2 000 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7.3. nešiojamąjį kompiuterį – vieną kartą per 5 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7.4. mechaninę Brailio rašomąją mašinėlę – vieną kartą per 7 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.8. garso įrašymo ir atkūrimo įtaisus:

5.8.1. DAISY grotuvą įgarsintoms knygoms ir kitiems tekstams skaityti su DAISY programine įranga ir kalbos sintezatoriumi – vieną kartą per 4 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.8.2. diktofoną – vieną kartą per 6 metus iki 40 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9. telefoną ar telefono ryšio priemones:

5.9.1. stacionarųjį telefoną (kalbantį) – vieną kartą per 10 metų iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9.2. mobiliojo ryšio telefoną (kalbantį) su įgarsinimo programine įranga ar be jos ir su specialiomis programėlėmis asmenims, turintiems regėjimo negalią (toliau – mobiliojo ryšio telefonas (kalbantis), – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9.3. mobiliojo ryšio telefoną (mygtukinį) – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.10. matuoklius:

5.10.1. ilgio matuoklį (su Brailio žymomis) – vieną kartą per 7 metus iki 20 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.10.2. ilgio matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 7 metus iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.10.3. spalvų matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.11. kalbančius įrenginius ir programinę įrangą:

5.11.1. kalbos sintezatorių, kurį naudojant kompiuterio ekrane esanti informacija įgarsinama lietuvių arba užsienio kalba, – vieną kartą per 4 metus iki 150 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.11.2. ekrano skaitymo programinę įrangą, kurią naudojant įgarsinama kompiuterio ekrane pateikiama informacija, – vieną kartą per 4 metus iki 869 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.11.3. mobiliojo ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinę įrangą, kurią naudojant įgarsinama mobiliojo ryšio telefono ekrane pateikiama informacija, – vieną kartą per 4 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.11.4. garsinį etikečių žymeklį – vieną kartą per 3 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.11.5. elektroninį skaičiuotuvą (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 30 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.12. simbolių skaitymo įrenginį rašytiniam tekstui skaityti ir jam į vaizdo, garso ir (arba) tekstinę informaciją transformuoti – vieną kartą per 7 metus iki 1 000 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos.

6. Asmuo turi teisę gauti vieną iš kompensacijų už įsigytus:

6.1. rankinį laikrodį (Brailio) arba kalbantį laikrodį, arba išmanųjį laikrodį;

6.2. įvairaus tipo baltąsias lazdeles arba elektroninį orientavimosi įtaisą;

6.3. mobiliojo ryšio telefoną (kalbantį) arba mobiliojo ryšio telefoną (mygtukinį);

6.4. nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams arba nešiojamąjį kompiuterį;

6.5. ilgio matuoklį su Bralio žymomis arba ilgio matuoklį (kalbantį).

III SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

7. Asmuo, pageidaujantis gauti kompensaciją už įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę, ar jo tėvai, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba kitas jo įgaliotas atstovas (pavyzdžiui, asmeniui atstovaujantis nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas) (toliau – asmens atstovas) pateikia Centrui Prašymą skirti regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją (Aprašo 2 priedas) (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus arba jų kopijas (toliau – dokumentai):

7.1. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos), kuriame turi būti nurodytas regos funkcijos sutrikimo lygis (pavyzdžiui, abiejų akių aklumas ar regėjimo aštrumo su korekcija arba akipločio koncentracinis laipsnis ir pan.), kai:

7.1.1. asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą;

7.1.2. asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas);

7.2. dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), jei asmens vardu Prašymą teikia asmens atstovas;

7.3. vieną iš šių dokumentų, patvirtinančių regos techninės pagalbos priemonių įsigijimą (jei asmuo ar asmens atstovas dėl tam tikros regos techninės pagalbos priemonės kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą, dokumento, patvirtinančio regos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, išrašymo data negali būti senesnė nei 6 mėnesiai iki Prašymo pateikimo dienos), ar jo kopiją:

7.3.1. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas regos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (pažymą-sąskaitą, kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos išduotą sąskaitą, patvirtinančią, kad mokėjimas atliktas per kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos internetinę sistemą, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai regos techninės pagalbos priemonę, arba kitus pinigų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti regos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, perkamos regos techninės pagalbos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, nebūtina pateikti sąskaitos faktūros ar ją atitinkančio dokumento;

7.3.2. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei regos techninės pagalbos priemonė įsigyta ne Lietuvos Respublikoje;

7.3.3. pirkimo–pardavimo kvitą, jei regos techninės pagalbos priemonė įsigyta iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą;

7.3.4. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas regos techninės pagalbos priemonės naudotojo vardas ir pavardė, išrašytą minėtos priemonės pirkimo dieną, ir lizingo (finansinės nuomos) davėjo išduotą dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos sumos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonę perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei regos techninės pagalbos priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

7.3.5. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo už Aprašo 5.6.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.11.2 ar 5.12 papunkčiuose nurodytas regos techninės pagalbos priemones termino atidėjimas.

8. Asmuo ar asmens atstovas Aprašo 7 punkte nurodytą Prašymą ir dokumentus pateikia tik pasibaigus anksčiau gautos regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui. Prašymas ir dokumentai Centrui gali būti pateikiami tiesiogiai, atvykus į Centro teritorinį padalinį (pateiktų dokumentų kopijas padaro ir patvirtina dokumentus priėmęs darbuotojas, o asmens pateikti dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui), juos siunčiant registruotu laišku (teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos), elektroniniu paštu (teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos) arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS) (teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos).

9. Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia tiesiogiai, atvykęs į Centro teritorinį padalinį, asmuo turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, pensininko pažymėjimą ar neįgaliojo pažymėjimą), o asmens atstovas – jo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Centro teritorinio padalinio darbuotojas, įsitikinęs tiesiogiai Prašymą ir dokumentus pateikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, šio dokumento kopija nedaroma. Atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas naudojamas padedant asmens atstovui užpildyti Prašymą, jo Prašymą priimantis Centro teritorinio padalinio darbuotojas, priimantis Prašymą, jo nepasilieka ir kopijos nedaro.

Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia registruotu laišku, kartu su Prašymu ir dokumentais turi būti pateikta asmens ar asmens ir asmens atstovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Jei asmuo Prašymą ir dokumentus pateikia elektroniniu paštu, kartu su Prašymu ir dokumentais asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Jei Prašymą ir dokumentus teikia asmens atstovas, turi būti pateikta atstovaujamo asmens teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas ir dokumentai turi būti patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia elektroniniais ryšiais per SPIS, kartu su Prašymu ir dokumentais pateikti asmens ar asmens ir asmens atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą nereikalaujama.

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, teikiant ją šiame Aprašo punkte nurodytais atvejais, turi būti padaryta taip, kad matytųsi tik asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas.

10. Jei asmens vardu Prašymą ir dokumentus pateikia asmens atstovas, jis Prašyme nurodo savo vardą, pavardę ir atstovavimo pagrindą.

11. Centro teritorinis padalinys, gavęs Prašymą ir dokumentus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų gavimo dienos, surenka šiuos duomenis:

11.1. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro − apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą (nuolatinės gyvenamosios vietos adresas);

11.2. iš SPIS − apie asmens (išskyrus Aprašo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nurodytus asmenis) neįgalumą – asmeniui nustatytą neįgalumo lygį, darbingumo lygį.

12. Jei prie Prašymo nepridėti arba pridėti ne visi Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai, nors juos būtina pateikti, kad Komisija galėtų priimti sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, ir (ar) Aprašo 11 punkte nurodytų duomenų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose, Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos Prašyme nurodytu būdu praneša asmeniui ar asmens atstovui apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus ir informuoja, kad jie turi būti pateikti ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos. Jeigu asmuo ar asmens atstovas per 10 darbo dienų nuo Centro teritorinio padalinio ar SPIS sistemos pranešimo apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus gavimo dienos dokumentų nepateikia, Prašymas nenagrinėjamas.

Asmuo ar asmens atstovas, Prašymą ir dokumentus teikiantis tiesiogiai Centro teritoriniame padalinyje, apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus informuojamas Prašymo pateikimo metu (informacija apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus bei terminą šiems dokumentams pateikti įrašoma į Informacinį lapelį, kuris įteikiamas asmeniui ar asmens atstovui). Jei to padaryti neįmanoma arba jei Prašymas ir dokumentai buvo pateikti registruotu paštu arba elektroniniu paštu, asmuo ar asmens atstovas apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus informuojamas Prašyme nurodytu būdu ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų gavimo Centro teritoriniame padalinyje dienos. Jei asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus teikia per SPIS, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Prašymo ir dokumentų pateikimo per SPIS dienos SPIS jam išsiunčia informacinę žinutę apie trūkstamus privalomus pateikti dokumentus ir nurodo terminą šiems dokumentams pateikti.

13. Komisija per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir dokumentų (jei, vadovaujantis Aprašo 12 punktu, prašoma pateikti trūkstamus dokumentus, nuo visų trūkstamų dokumentų) gavimo dienos įvertina asmens ar asmens atstovo pateiktus ir Centro surinktus Aprašo 7 ir 11 punktuose nurodytus dokumentus ir duomenis, taip pat įvertina, ar asmuo atitinka 1 priede nurodytus regos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijus, ar pasibaigė anksčiau gautos naujos regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas, ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Jeigu priimamas sprendimas neskirti kompensacijos, nurodoma motyvuota (-os) priežastis (-ys). Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, Prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu). Informacija apie priimtą sprendimą taip pat pateikiama SPIS (nurodoma sprendimo priėmimo data ir numeris, sprendimo terminas).

14. Komisijos sprendimą dėl kompensacijos skyrimo asmuo ar asmens atstovas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos turi teisę apskųsti Centro direktoriui, taip pat pateikti kitus dokumentus ir (ar) informaciją, kurie, jo manymu, gali turėti įtakos Komisijos sprendimui dėl kompensacijos skyrimo. Skunde nurodomas asmens ir, jeigu skundą pateikia asmens atstovas, asmens atstovo vardas, pavardė, gimimo data, skundo turinys.

15. Centro direktorius, gavęs asmens ar asmens atstovo skundą dėl Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo, taip pat kitus dokumentus ir (ar) informaciją, nurodytus Aprašo 14 punkte, jei tokie buvo pateikti, per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos perduoda šį skundą nagrinėti Komisijai arba priima sprendimą skundą atmesti kaip nepagrįstą (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Apie Centro direktoriaus priimtą sprendimą skundą atmesti kaip nepagrįstą ir skundo atmetimo priežastį (-is) asmuo ar asmens atstovas informuojamas skunde nurodytu būdu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu). 

Jei Centro direktorius perduoda skundą nagrinėti Komisijai, ji gautą skundą, taip pat kitus dokumentus ir (ar) informaciją, nurodytus Aprašo 14 punkte, jei tokie buvo pateikti, išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir priima naują sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Jeigu priimamas sprendimas neskirti kompensacijos, sprendime papildomai nurodoma motyvuota (‑os) priežastis (-ys). Apie Komisijos priimtą sprendimą asmuo ar asmens atstovas informuojamas skunde nurodytu būdu per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos (išsiunčiamas sprendimo išrašas arba sprendime nurodyta informacija asmeniui ar asmens atstovui pateikiama jiems priimtinu būdu).

16. Jei asmuo ar asmens atstovas nesutinka su Centro direktoriaus priimtu sprendimu skundą atmesti kaip nepagrįstą arba su Komisijos priimtu nauju sprendimu dėl kompensacijos skyrimo, šiuos sprendimus asmuo ar asmens atstovas įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

17. Kompensacija asmeniui išmokama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 13 punkte nurodyto Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Kompensacija asmeniui pervedama į Prašyme nurodytą jo asmeninę arba asmens atstovo sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje). Kompensacija negali būti pervedama į asmeniui atstovaujančio gyvenamosios vietos savivaldybės socialinio darbuotojo arba asmeniui atstovaujančio neįgaliųjų asociacijos atstovo sąskaitą.

Jei asmuo ar asmens atstovas Centro teritoriniam padaliniui pateikia Aprašo 7.3.5 papunktyje nurodytą dokumentą, patvirtinantį regos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, asmuo ar asmens atstovas, apmokėjęs regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidas iki jame nurodyto termino, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo Centro teritoriniam padaliniui papildomai turi pateikti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, regos techninės pagalbos priemonės pardavėjo bei asmens ar asmens atstovo parašais patvirtintą perdavimo–priėmimo aktą, banko pavedimo kopiją ir pan.). Nepateikus apmokėjimą patvirtinančio dokumento, išmokėtą kompensaciją asmuo privalo grąžinti į Centro atsiskaitomąją sąskaitą.

18. Jei Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai pateikiami po asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, mirties, kompensacija asmens turto paveldėtojams neišmokama.

19. Kompensacija už tos pačios regos techninės pagalbos priemonės įsigijimą išmokama vieną kartą.

IV SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS PAKARTOTINAI

20. Teisę gauti kompensaciją pakartotinai asmuo įgyja pasibaigus 1 priede nurodytam naujos regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui, kuris skaičiuojamas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, išskyrus Aprašo 21 punkte nurodytą atvejį.

21. Jei Aprašo 5.6.1 ir (ar) 5.7.2, ir (ar) 5.12 papunkčiuose nurodytos regos techninės pagalbos priemonės jų naudojimo laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir asmuo ar asmens atstovas Aprašo 8 punkte nustatytais būdais ir tvarka Centro teritoriniam padaliniui pateikia šių priemonių pripažinimo netinkamomis naudoti dokumentą ar jo kopiją (prekės defektų aktą, patvirtinantį, kad regos techninės pagalbos priemonė nepataisoma), asmeniui Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka gali būti skiriama šių regos techninės pagalbos priemonių kompensacija nepasibaigus 1 priede nurodytam naujos regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Centro teritorinis padalinys kontroliuoja asmens lėšomis įsigytų regos techninės pagalbos priemonių dokumentų, patvirtinančių regos techninės pagalbos priemonių įsigijimą, atitiktį Aprašo reikalavimams ir naudojimąsi šiomis priemonėmis pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą. Neteisėtai gautos kompensacijos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

23. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

24. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

25. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Asmenų aprūpinimo regos techninės

pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo

1 priedas

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.Techninės pagalbos priemonės pavadinimasNaujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikasKriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1234 
1.Asmens fizinių ir fiziologinių savybių matuokliai
1.1.kūno termometras (kalbantis)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne didesnis kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
1.2.kraujospūdžio matuoklis (kalbantis)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
1.3.gliukozės kieko kraujyje matuoklis (kalbantis)5 metaicukrinis diabetas ir abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
1.4.kūno svarstyklės (kalbančios ar išmaniosios)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško 
2.Laikmačiai
2.1.rankinis laikrodis
2.1.1.Brailio3 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
2.1.2.kalbantis3 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško 
2.1.3.išmanusis3 metaiabiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško 
2.2.stalinis laikrodis (kalbantis)  3 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
3.Orientavimosi priemonės
3.1.įvairaus tipo baltosios lazdelės2 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
3.2.elektroninis orientavimosi prietaisas, padedantis asmeniui orientuotis ir gauti garsinius įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje2 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško 
4.Maisto ir gėrimų gaminimo priemonės
4.1.virtuvinės svarstyklės(kalbančios)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
4.2.skysčio lygio rodytuvas3 metai
4.3.buitinių prietaisų valdymo sistemų mygtukų ženklinimo lipdukai5 metai 
5.Optinės priemonės
5.1.didinamieji stiklai
5.1.1.su apšvietimo įrenginiu ar be jo3 metaiabiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
5.1.2.stalinis su apšvietimo įrenginiu3 metai
5.2.žiūronas ar teleskopas3 metai
6.Matymo priemonės
6.1.vaizdo didinimo sistema, kurią naudojant ekrane rodomas padidintas vaizdas, užfiksuotas vaizdo kamera6 metaiabiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
6.2.didinimo programinė įranga, kurią naudojant padidinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas, grafiniai vaizdai ir įgarsinama ekrane pateikiama informacija4 metaiabiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
7.Piešimo ir rašymo priemonės
7.1.mechaninė Brailio rašomoji mašinėlė*7metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
7.2.rašymo rėmelis (Brailio lentelė su rašymo įrankiu)*5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
7.3.Brailio rašto naudotojams skirtą nešiojamąjį elektroninio užrašymo įtaisą, kuris neturi rodymo ekrane funkcijos, bet kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
7.4.nešiojamasis kompiuteris5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
8.Garso įrašymo ir atkūrimo įtaisai
8.1.DAISY grotuvas įgarsintoms knygoms ir kitiems tekstams skaityti su DAISY programine įranga ir kalbos sintezatoriumi4 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško 
8.2.diktofonas6 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
9.Telefonai ar telefono ryšio priemonės
9.1.stacionarusis telefonas (kalbantis arba Brailio )10 metųabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
9.2.mobiliojo ryšio telefonas(kalbantis)su įgarsinimo programine įranga ar be jos ir su specialiomis programėlėmis asmenims, turintiems regėjimo negalią3 metai
9.3.mobiliojo ryšio telefonas (mygtukinis)3 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
10.Matuokliai
10.1.ilgio matuoklis (su Brailio žymomis)7 metųabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
10.2.ilgio matuoklis (kalbantis)7 metai 
10.3.spalvų detektorius (kalbantis)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
11.Kalbantys įrenginiai ir programinė įranga 
11.1.kalbos sintezatorius, kurį naudojant kompiuterio ekrane esanti informacija įgarsinama lietuvių arba užsienio kalba4 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
11.2.ekrano skaitymo programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama kompiuterio ekrane pateikiama informacija4 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
11.3.mobiliojo ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama mobiliojo ryšio telefono ekrane pateikiama informacija4 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
11.4.garsinis etikečių žymeklis3 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
11.5.elektroninis skaičiuotuvas (kalbantis)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
12.Skaitymo priemonės
12.1.simbolių skaitymo įrenginys rašytiniam tekstui skaityti ir jam į alternatyvią vaizdo, garso ir (arba) tekstinę informaciją transformuoti7 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

* skirta asmenims, mokantiems Brailio raštą arba jo besimokantiems