Projektai 2022

Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektas „LASS organizacijos stiprinimas“

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) vykdo nacionalinių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo projektą „LASS organizacijos stiprinimas“. Projekto tikslas stiprinti ir gerinti LASS teikiamų viešųjų paslaugų kokybę bei didinti darbo efektyvumą.

Rugsėjo mėn. 40 LASS filialų darbuotojų baigė Klaipėdos valstybinės kolegijos vykdytus 40 akademinių valandų „Individualios priežiūros personalo – socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo, asmeninio asistento įžanginius mokymus“. Šie mokymai yra būtini visiems specialistams, kurie ketina teikti akredituotą pagalbos į namus paslaugą. Dalis LASS filialų siekia būti akredituoti ir teikti pagalbos į namus paslaugą.

Spalio mėn. 2 LASS filialų darbuotojų grupės turėjo galimybę patobulinti komunikacijos įgūdžius mokymuose prezentacijos tema. Spalio 11 d. Klaipėdoje ir spalio 13 d. Panevėžyje dalyviai kartu su lektore ieškojo būdų efektyviau komunikuoti tiek su viešųjų institucijų vadovais, tiek efektyviau bendrauti su vietos bendruomene. Per vienos dienos užsiėmimus aptartos viešo kalbėjimo, susirinkimų vedimo, efektyvių “Facebook” pranešimų rengimo temos.

Spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. trimis etapais vyko LASS strategijos kūrimui skirti susitikimai. Pirmojo etapo metu LASS filialų darbuotojai iš visos Lietuvos aiškinosi, kas dabartinėje LASS veikloje veikia puikiai, ką verta išsaugoti ir toliau puoselėti. Ką neregiai ir silpnaregiai galėtų ir turėtų pasiekti bendradarbiaudami, derindamiesi ir telkdamiesi kartu? Kokios veiklos, paslaugų, pagalbos pasigendame? Surinkta informacija buvo naudojama antrajame strategijos kūrimo etape, kurio metu atrinkti LASS darbuotojai ir vadovai grynino aktualiausias LASS veiklos kryptis: išgrynintos idėjos, kurios atrodo aktualiausios ir prasmingiausios. Apsvarstyta, ko pasirinktų idėjų įgyvendinimas reikalauja iš LASS struktūrų ir turimų išteklių – kaip juos reiktų pakeisti, pagerinti ir patobulinti, kad idėjas įgyvendinti būtų galima paprasčiau, efektyviau, greičiau. Trečiame etape išgryninti žingsniai, kuriuos reikia atlikti, kad priartėtume prie išsikeltų tikslų įgyvendinimo.

Vilniuje LASS darbuotojams vyko mokymai advokacijos tema. Su lektoriumi Girvydu Duobliu dalyviai aiškinosi, kas yra advokacija, kuo ji skiriasi nuo lobizmo, kaip profesionaliai užsiimti advokacija.  Per trumpą laiką pasistūmėta rengiant advokacijos planą kompleksinės socialinės neregių reabilitacijos plėtrai ir garsinio vaizdavimo plėtrai.

Lapkričio, gruodžio mėnesiais 5 regionų LASS darbuotojai turėjo galimybę tobulinti socialinio darbo įgūdžius dalyvaudami supervizijose. Supervizijų metu aptarti socialinio darbo metu kylantys iššūkiai, pasidalinta numatomais sunkumais, teikiant kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugas. Dalyviai turėjo galimybę grupinėje supervizijoje reflektuoti ir išspręsti socialiniame darbe kylančias problemas.

Viena iš tyrimo išvadų: „Kiekybiniai ir kokybiniai įrodymai atspindi, kad aklųjų asmenų gyvenimas gali stipriai keistis ir per dvi socialinės reabilitacijos savaites. Aklieji asmenys, dalyvaudami socialinės reabilitacijos programoje, gauna vertę už pinigus, nes jiems siūloma reali pagalba. Aklieji asmenys įgyja ramybės, saugumo ir pasitikėjimo jausmą, pradeda gyventi savarankiškai, pagerėja jų psichologinė sveikata, kai kurie iš jų įsidarbina. Kita vertus, programa sudaro galimybių bendravimui, socializacijai visuomenėje, nes dažnai aklieji asmenys yra palikti likimo valiai. 2022 m. reabilitacijos programos vertė vienam aklajam asmeniui sudarė 27 993,91 EUR. (Pastebėtina tai, kad 2022 m. VšĮ LASS Pietvakarių centras teikė paslaugas 22 neįgaliesiems už 32 tūkst. EUR, o 2021 m. 18 neįgaliųjų už 40 tūkst. EUR.) Šių išlaidų nereikia traktuoti kaip išlaidų, bet atvirkščiai – laikyti kaip sukuriamą naudą Lietuvos gyventojui ir valstybei.“

Tyrimo rezultatais bus remiamasi siekiant neregių socialinės reabilitacijos paslaugų plėtros ir prieinamumo didinimo.

Projekto metu LASS plėtojo bendradarbiavimą su Lietuvos aklųjų biblioteka. LASS specialistai kartu su bibliotekos darbuotojais rengė mokymų medžiagą informacijos prieinamumo neregiams ir silpnaregiams tema. Abiejų įstaigų specialistai vedė mokymus universitetams, valstybės įstaigų darbuotojams. Projekto metu plėtotas bendradarbiavimas ir su Panevėžio regos centru „Linelis“. LASS specialistai dalinosi su „Linelio“ tiflopedagogais žiniomis apie technines pagalbos priemones. O centro „Linelis“ specialistai dalinosi informacija apie švietimo pagalbos ypatumus, integruotai besimokantiems neregiams ir silpnaregiams.

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas „Kompetencijomis grįstas neregių ir silpnaregių teisių gynimas ir atstovavimas“

2022 m. LASS vykdo Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamą Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą „Kompetencijomis grįstas neregių ir silpnaregių teisių gynimas ir atstovavimas“ (projekto vadovė Lina Puodžiūnė), kurio tikslas – siekti visaverčio regėjimo neįgaliųjų gyvenimo atstovaujant jų teisėms, ginant interesus ir siekiant kokybiškų paslaugų teikimo. Šiam tikslui siekti keliami uždaviniai:

 • Atstovauti regėjimo neįgaliųjų teisėms bei interesams respublikiniu ir tarptautiniu lygmeniu;
 • Siekti aktyvios partnerystės su savivaldos ir valstybės institucijomis, perduodant sukauptas žinias ir patirtį regėjimo neįgaliųjų klausimais, skatinant gerinti neregiams ir silpnaregiams teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą;
 • Žiniasklaidos kanalais ir renginių metu formuoti pozityvų neregio įvaizdį;
 • Įgalinti regėjimo neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei atviroje darbo rinkoje;
 • Teikti metodinę pagalbą įstaigoms ir organizacijoms, savo vykdoma veikla susijusioms su regėjimo neįgaliaisiais;
 • Vykdyti smurto prieš neįgaliuosius prevenciją organizuojant mokomąją stovyklą ir teikiant psichologinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems regėjimo neįgaliesiems;
 • Ugdyti regėjimo neįgaliųjų informacinių technologijų naudojimo įgūdžius, organizuojant mokomąją stovyklą;
 • Didinti vizualaus meno prieinamumą neregiams taikant garsinį vaizdavimą kine bei teatre;
 • Užtikrinti sklandų žurnalo „mūsų žodis“ leidybos ir platinimo procesą keturiais formatais: padidintu reginčiųjų šriftu (adaptuotas silpnaregiams); brailio raštu (žurnalo ir jo priedo „pasaulis į namus“; garsinį kompaktiniuose diskuose; internete svetainėje www.musuzodis.lt (su garso įrašu);
 • Viešinti projektą, jo rėmėjus ir rezultatus.

Projekto vertė – 120864 Eur.

Orientacijos ir mobilumo mokymai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga kviečia neregius ir silpnaregius visoje Lietuvoje išmokti savarankiškai vaikščioti su baltąja lazdele ar atnaujinti jau turimus įgūdžius. Nesvarbu, koks jūsų amžius. Jūs galite:

 • Pakartoti arba patobulinti orientacijos ir savarankiško vaikščiojimo įgūdžius su baltąja lazdele;
 • Išmokti savarankiškai išeiti iš namų ir pasimokyti ėjimo maršrutų prie savo gyvenamojo namo arba mikrorajono ribose;
 • Išmokti savarankiškai saugiai pereiti per važiuojamą kelio dalį;
 • Išmokti reikiamų naujų maršrutų gyvenamajame mieste ar kaimo vietovėje (kaip nueiti į darbą, polikliniką, parduotuvę, stotį ar kitą jums reikiamą vietą);
 • Su baltąja lazdele ir mobiliųjų programėlių pagalba savarankiškai keliauti po miestą.

Jeigu susidomėjote ar žinote asmenį, kuriam tokios pagalbos reikėtų (prioritetas teikiamas neseniai apakusiems asmenims), kviečiame kreiptis į LASS orientacijos ir mobilumo specialistą Juozą Daunaravičių Tel. .

Nuotoliniai seminarai „Socialinės, kultūrinės, fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumas kultūros įstaigose žmonėms su regos negalia“

Siekiant didinti kultūros įstaigų prieinamumą asmenims su regos negalia (muziejai, teatrai, kultūros centrai) LASS specialistai ves mokomuosius seminarus, kaip padėti neregiams ir silpnaregiams orientuotis aplinkoje bei efektyviausiai atskleisti muziejuose esančių ekspozicijų esmę, kaip tinkamai parengti edukacijas regėjimo neįgaliesiems.

Seminarai:

„Socialinė empatija ir prieinamumas kultūros įstaigose“

Nuotolinis (ZOOM) seminaras „Socialinė empatija ir prieinamumas kultūros įstaigose“ skirtas kultūros įstaigų klientų aptarnavimo personalui.

Programa:
• „Negalios samprata. Pažinti ir padėti ≠ globoti“ (LASS kultūros ir meno projektų vadovė Lina Puodžiūnė)
• „Bendravimo etiketas su neregiu lankytoju“ (LASS pirmininko pavaduotoja Irma Jokštytė)
• „Draugiška kultūra – silpnaregio perspektyva“ (LASS viešojo administravimo specialistas Vilmantas Balčikonis)
• Kultūros įstaigų prieinamumo neregiams ir silpnaregiams gairių pristatymas (Lietuvos aklųjų bibliotekos vyresnioji specialistė tiflotyrai Ugnė Žilytė)

Seminaras vyko gegužės 25 d. Trukmė – 2 ak. val.

„Nacionalinės dailės galerijos meno prieinamumo neregiams geroji patirtis: kokie metodai ir priemonės pasiteisino NDG veiklose žmonėms su regos negalia?“

Birželio 3 d. 13 val. vyks nuotolinis (ZOOM) seminaras apie kultūros prieinamumą neregiams, skirtas kultūros įstaigų edukatoriams.

Programa:
„Nacionalinės dailės galerijos meno prieinamumo neregiams geroji patirtis: kokie metodai ir priemonės pasiteisino NDG veiklose žmonėms su regos negalia?“ – pranešėja NDG edukacinių programų kuratorė Eglė Nedzinskaitė.

Organizuoja: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

Trukmė: 2 ak. val.

Registracija iki 2022-06-01 (imtinai) užpildžius registracijos anketą.

Garsinio vaizdavimo mokymai aktoriams

Kviečiame profesionalius aktorius į 8 ak. val. garsinio vaizdavimo mokymo programą: „Garsinio vaizdavimo teksto perteikimas teatre ir kine: balso aktoriaus (voice actor) ugdymas“.

Programą parengė ir veda VU dėstytoja dr. Laura Niedzviegienė.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu (ZOOM), 2022 m. birželio 20 d. Pradžia 9 val.

Programa:

9.00–9.45 – Garsinio vaizdavimo (GV) koncepcija (1 ak. val.)
9.55–11.25 – Kino ir teatro kūrinių dinamika bei garsinio vaizdavimo iššūkiai (2 ak. val.)
11.35–12.20 – Statiškų vaizdų, veiksmo ir paraverbalinių elementų GV (1 ak. val.)
Pietų pertrauka (12.20 – 13.00)
13.00–13.45 – GV teksto, dialogų, muzikos ir fono garsų sąveika (1 ak. val.)
13.55–15.25 – GV atlikėjo vaidmuo GV procese ir jam keliami reikalavimai I (2 ak. val.)
15.35–16.20 – GV atlikėjo vaidmuo GV procese ir jam keliami reikalavimai II (1 ak. val.)

Registracija iki 2022-06-18 (imtinai) užpildžius registracijos formą.

Mokymus remia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Nuotoliniai mokymai neregiams ir silpnaregiams apie darbo paiešką

LASS, siekdama paskatinti kuo daugiau neregių ir silpnaregių išdrįsti ieškoti darbo atviroje rinkoje, kviečia visus norinčius į nuotolinius mokymus, kuriuose:

 • Išmoksite atrasti ir įsivardinti savo stiprybes, silpnybes, polinkius;
 • Aptarsime savęs pažinimo svarbą ir motyvaciją;
 • Sužinosite, kaip tinkamai užpildyti gyvenimo aprašymą (CV) ir parengti motyvacinį laišką;
 • Aptarsime darbo paieškos būdų įvairovę;
 • Sužinosite, kaip tinkamai pasiruošti darbo pokalbiui;
 • Išgirsite neregio sėkmės istoriją ir patarimus, kaip elgtis ieškant darbo.

Mokymus ves karjeros konsultantė, ilgus metus dirbanti su negalią turinčiais asmenimis, Elvyra Andriuškevičienė.

Mokymų datos – 2022 m. birželio 2, 3, 16, 17 dienomis.

Mokymų pradžia 13 val. – pabaiga 16 val.

Mokymai vyks per Zoom platformą. Užsiregistravusiems prisijungimo nuorodą atsiųsime likus kelioms dienoms iki renginio.

Daugiau sužinoti apie mokymus galite paskambinę arba el. paštu .

Kviečiame registruotis į mokymus iki gegužės 27 d. užpildant dalyvio registracijos anketą arba telefonu, ar el. paštu.

Mokymus remia LR Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Nuotoliniai mokymai „Garsinio vaizdavimo teksto perteikimas teatre ir kine: balso aktoriaus (voice actor) ugdymas“

Siekiant kokybiško garsinio vaizdavimo atlikimo teatre ir kine, LASS bendradarbiaujant su VU Kauno fakultetu inicijuoja garsinio vaizdavimo (GV) atlikimo mokymo programos „Garsinio vaizdavimo teksto perteikimas teatre ir kine: balso aktoriaus  (voice actor) ugdymas“ parengimą ir mokymų pravedimą (8 ak. val.) aktoriams-skaitovams.

Mokymai vyks rugsėjo mėn.

Mokymus remia LR Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Informacinių technologijų stovykla neregiams ir silpnaregiams „IT – mūsų ateitis“

Birželio 27 – liepos 1 dienomis Vilniuje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre vyko informacinių technologijų stovykla neregiams ir silpnaregiams „IT – mūsų ateitis“.

Stovykloje dalyvavo 14 neregių ir silpnaregių, jiems talkino 3 savanoriai ir asistentai. Stovyklos metu dalyviai pagilino žinias valdant išmaniuosius įrenginius bei kompiuterį. Dalyviai mokėsi naudotis kasdienėms reikmėms skirtomis programomis (navigacija, viešojo transporto atvykimo stebėjimas realiuoju laiku, bilieto pirkimas, populiariausios pavežėjų platformos, teksto atpažinimas, rašymas Brailio raštu telefone ir kt.), išmoko naudotis nuotolinio bendravimo platformomis („Zoom“, „Microsoft Teams“, „Google Meet“), turėjo laiko pasimokyti ir kiekvienam asmeniškai svarbių dalykų individualių konsultacijų metu.

Stovyklos dalyviai susipažino su techninėmis pagalbos priemonėmis, jų įsigijimo galimybėmis ir kompensavimo tvarka.

Stovyklą remia LR Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Mokomoji stovykla neregiams ir silpnaregiams „Saugus be regėjimo“

Rugpjūčio 22 – 26 d. Palangoje vyks mokomoji stovykla neregiams ir silpnaregiams „Saugus be regėjimo“.

Stovyklos metu kalbėsime apie smurtą, pavojingas situacijas, kurių metu galite būti užpulti, bei kaip nuo to apsisaugoti, vyks savigynos pamokos, teisėsaugos atstovo ir psichologo paskaitos ir praktiniai užsiėmimai.

Kviečiame dalyvauti 20 – 60 m. amžiaus LASS narius. Stovyklos dalyviams talkins 3 savanoriai.

Stovyklos registracijos mokestis – 50 €.

Kilus klausimams prašome kreiptis į Mariną Dyndą el. paštu .

Pastaba: kadangi stovyklos metu užsiimsite aktyvia fizine veikla, registruojantis prašome įvertinti savo sveikatos būklę ir galimybę atlikti fizinius pratimus bei staigius judesius.

Stovyklą remia LR Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Radijo laida “Aklas pasimatymas”

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga vykdo jaunimo sociokultūrinės integracijos projektą „Susitikimai“ – tai dviejų skirtingų pasaulių, reginčiųjų ir neregių, susitikimai GOLD FM radijo eteryje laidoje „Aklas pasimatymas“.

Laidoje siekiama ne tik pristatyti neregio pasaulį, nagrinėti neregių ir reginčiųjų socialinio bendravimo ypatumus, supažindinti su neregių kultūros, sporto ir meno pasiekimais bei socialinės ir kultūrinės aplinkos akliesiems pritaikomumu Lietuvoje ir užsienyje, bet ir atskleisti reginčiųjų visuomenei žmogaus galias ir stiprybę, skatinti toleranciją taip mažinant žmonių su negalia socialinę atskirtį.

Susitikimai „Aklajame pasimatyme“ vyksta kiekvieną trečiadienį GOLD FM eteryje nuo 18 iki 19 val., laida kartojama sekmadienį.

Laidos vedėja – Nijolė Oželytė, reporteriai – Irma Jokštytė ir Andžejus Ravanas, muzikos redaktorius – Darius Zuokas, laidos redaktorė – Lina Puodžiūnė.

Laidą remia: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Informacija apie VŠĮ LASS pietvakarių centro vykdomus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus LASS filialuose 2022 m.

Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras 2022 metais vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus 24 LASS filialuose, 28 šalies savivaldybėse. Bendras visų projektų pavadinimas „Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui“. Projektų įgyvendinimą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir šalies savivaldybės. Finansavimas skiriamas iš LR valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybių biudžetų lėšų. Bendra visų projektų finansavimo suma – 420205,5 Eur. 

Projektų tikslas – teikti regėjimo neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų jų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Planuojama, kad per 2022 metus VšĮ LASS pietvakarių centro teikiamas socialinės reabilitacijos paslaugas gaus ir įvairiose projektinėse veiklose dalyvaus 1345 neįgalieji ir 98 neįgaliųjų šeimos nariai. Veiklų vykdymo laikotarpis nuo 2022-01-03 iki 2022-12-31.

Daugiau informacijos apie atskirose savivaldybėse vykdomus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus, veiklų vykdymo adresus ir projektų veiklų įgyvendintojų kontaktus galite rasti VšĮ LASS pietvakarių centro tinklalapyje www.neregiai.lt.

Aktualios naujienos apie vykdomas veiklas skelbiamos socialiniame tinkle Facebook  https://www.facebook.com/Pietvakariai/

Trumpa informacija apie projektus savivaldybėse:

Alytaus miesto savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 9538 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam; pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 40 regėjimo neįgaliųjų ir 6 neįgaliųjų šeimos nariai.

Alytaus rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 19000 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam; pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 37 neįgalieji ir 12 šeimos narių.

Birštono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 4623 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 11 neįgaliųjų ir 4 šeimos nariai.

Druskininkų savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 5700 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 20 neįgaliųjų ir 6 šeimos nariai.

Elektrėnų savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 6155 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 17 neįgaliųjų ir 3 šeimos nariai.

Jonavos rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 10170 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – pažintinių funkcijų formavimas (mokymas naudotis išmaniosiomis technologijomis), saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 38 neįgalieji ir 3 šeimos nariai.

Jurbarko rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 9750 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 13 neįgaliųjų ir 3 šeimos nariai.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 16928 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas, užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 35 regėjimo neįgalieji.

Kalvarijos savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 2550 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 14 neįgaliųjų ir 3 šeimos nariai.

Kauno miesto savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 45695 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pažintinių funkcijų formavimas (mokymas naudotis išmaniosiomis technologijomis), saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas, užimtumas amatų būreliuose; individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Paslaugomis naudosis 413 regėjimo neįgaliųjų.

Kauno rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 26972 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pažintinių funkcijų formavimas (mokymas naudotis išmaniosiomis technologijomis), užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam; pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 75 neįgalieji ir 10 šeimos narių.

Kazlų Rūdos savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 4118  Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 20 neįgaliųjų ir 8 šeimos nariai.

Kėdainių rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 15180,5 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas, užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugomis naudosis 30 regėjimo neįgaliųjų.

Klaipėdos miesto savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 35361 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pažintinių funkcijų formavimas (mokymas naudotis išmaniosiomis technologijomis), saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Paslaugas gaus 90 regėjimo neįgaliųjų.

Klaipėdos rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 35000 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pažintinių funkcijų formavimas (mokymas naudotis išmaniosiomis technologijomis), saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas, užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas planuojama suteikti daugiau kaip 56 regėjimo neįgaliesiems.

Kretingos rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 18977 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas, individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 36 regėjimo neįgalieji.

Lazdijų rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 11000 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas, užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 36 neįgalieji ir 6 šeimos nariai.

Marijampolės rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 12500 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pažintinių funkcijų formavimas (mokymas naudotis išmaniosiomis technologijomis), saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas, užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 49 regėjimo neįgalieji.

Prienų rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 14837 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas, užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 25 regėjimo neįgalieji.

Raseinių rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 7000 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas, užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 36 neįgalieji ir 7 šeimos nariai.

Šakių rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 9476 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 33 neįgalieji ir 4 šeimos nariai.

Šalčininkų rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 20374 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 48 neįgalieji ir 6 šeimos nariai.

Šilalės rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 6300 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 16 neįgaliųjų ir 2 šeimos nariai.

Šilutės rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 16044 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 29 neįgalieji ir 2 šeimos nariai.

Tauragės rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 21833 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 30 regėjimo neįgaliųjų.

Trakų rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 13300 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 20 neįgaliųjų ir 3 šeimos nariai.

Varėnos rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 14000 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus  39 neįgalieji ir 6 šeimos nariai.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje projektui įgyvendinti skirta 7824 Eur. Teikiamos paslaugos:  neįgaliųjų dienos užimtumas – kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pažintinių funkcijų formavimas (mokymas naudotis išmaniosiomis technologijomis), užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus  39 neįgalieji ir 4 šeimos nariai.

Kontaktai:
VšĮ LASS pietvakarių centras
Savanorių pr. 206, LT-50193 Kaunas
Įm. k 134984856
PVM LT100003027516
AB SEB Sąsk. LT 28 7044 0600 0803 5171
Tel. 8 37 731 611
el. p.

Informacija apie VŠĮ LASS šiaurės rytų centro vykdomus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus LASS filialuose 2022 m.

Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras 2022 metais vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus LASS filialuose, kuriems įgyvendinti lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) bei rajonų savivaldybės administracijos:

LASS Akmenės rajono filiale vykdomas projektas „Kitaip matau supantį pasaulį“, kurį finansuoja Ministerija ir Akmenės rajono savivaldybė. Projektui skirta 7307,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 28 tiesioginės naudos gavėjai. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: V. Kudirkos g.13-4, N. Akmenė. Kontaktai: Tel. (8425) 56810,  el. paštas

LASS Anykščių rajono filiale vykdomas projektas „Blogai matau – gerai jaučiuosi“, kurį finansuoja Ministerija ir Anykščių rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 8000,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 25 tiesioginės naudos gavėjai. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: Statybininkų g. 23-1, Anykščiai. Kontaktai: Tel.. (8381) 51634, el. paštas ;

LASS Biržų rajono filiale vykdomas projektas „Blogai matau – gerai jaučiuosi“, kurį finansuoja  Ministerija ir Biržų rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 16600,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 32 tiesioginės naudos gavėjai. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: Žemoji g. 1, Biržai. Kontaktai: Tel. (8 450) 32390, el. paštas ;

LASS Ignalinos rajono filiale vykdomas projektas „Blogai matau – gerai jaučiuosi“, kurį finansuoja Ministerija ir Ignalinos rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 12064,0 Eur. Projekte teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; individuali paslauga neįgaliajam, pagalba šeimos nariams. Paslaugas gaus 37 tiesioginės naudos gavėjai. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: P.Cvirkos g. 18, Ignalina. Kontaktai: Tel. (8 386) 53632, el. paštas ;

LASS Joniškio rajono filiale vykdomas projektas „Kartu mes galime daugiau“, kurį finansuoja   Ministerija ir Joniškio rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 17889,0 Eur. Projekte teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 29 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Žemaičių g. 10-5, Joniškis. Kontaktai: Tel. (8426) 51936, el. paštas ;

LASS Kelmės rajono filiale vykdomas projektas „Kitaip matau supantį pasaulį“, kurį  finansuoja Ministerija ir Kelmės rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 13000,0 Eur.  Projekte teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam.  Paslaugas gaus 72 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė. Kontaktai: Tel. (8427) 51756,   el. paštas ;

LASS Kupiškio rajono filiale vykdomas projektas „Blogai matau – gerai jaučiuosi“, kurį finansuoja Ministerija ir Kupiškio rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 10717,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 25 tiesioginės naudos gavėjai. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: Taikos g. 1 -2, Kupiškis. Kontaktai: Tel. (8 459) 51064, el. paštas ;

LASS Mažeikių rajono filiale vykdomas projektas „Kartu mes galime daugiau“, kurį finansuoja  Ministerija ir Mažeikių rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 7040,0 Eur. Projekte teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 26 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Pavenčių g. 4, Mažeikiai. Kontaktai: Mob. 8684 72 585, el. paštas

LASS Molėtų rajono filiale vykdomas projektas „Blogai matau – gerai jaučiuosi“, kurį finansuoja  Ministerija ir Molėtų rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 12635,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam; pagalba šeimos nariams. Paslaugas gaus 35 tiesioginės naudos gavėjai. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: Vilniaus g. 45, Molėtai. Kontaktai: Tel. (8 383) 51300 , el. paštas ;

LASS Pakruojo rajono filiale vykdomas projektas „Matau kitaip supantį pasaulį“, kurį finansuoja Ministerija ir Pakruojo rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta  13881,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 34 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Mindaugo g. 2-9, Pakruojis. Kontaktai: Tel. (8421) 45916,  el. paštas ;

LASS Panevėžio miesto filiale vykdomas projektas „Blogai matau – gerai jaučiuosi“, kurį finansuoja Ministerija ir Panevėžio miesto savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 25880,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 65 tiesioginės naudos gavėjai. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: Staniūnų g. 66, Panevėžys. Kontaktai: Tel. (8 45) 433 820 , el. paštas ;

LASS Panevėžio rajono filiale vykdomas projektas „Aš toks, kaip visi“, kurį finansuoja Ministerija ir Panevėžio rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 7700,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir palaikymas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 18 tiesioginės naudos gavėjų. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: Staniūnų g. 66, Panevėžys. Kontaktai: Tel. (8 45) 433 820 , el. paštas ;

LASS Pasvalio rajono filiale vykdomas projektas „Savarankiškumo bei socialinių įgūdžių ugdymas užimtumas ir pagalba regėjimo neįgaliesiems“, kurį finansuoja Ministerija ir Pasvalio rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 16616,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; pažintinių funkcijų formavimas, saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 30 tiesioginės naudos gavėjų. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: Gėlių g. 5-14, Pasvalys. Kontaktai: Tel. (8 451) 51804, el. paštas ;

LASS Plungės rajono filiale vykdomas projektas „Kitaip matau supantį pasaulį“, kurį finansuoja  Ministerija ir Plungės rajono savivaldybė. Projektui  įgyvendinti  skirta 13683,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 39 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Vandentiekio g.17, Plungė. Kontaktai: Tel.  (8448) 53313, el. paštas

LASS Radviliškio rajono filiale vykdomas projektas „Kartu mes galime daugiau“, kurį finansuoja Ministerija ir Radviliškio rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 13900,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 51 tiesioginės naudos gavėjas. Paslaugų teikimo vieta: Vasario 16-osios g. 15-3, Radviliškis. Kontaktai: Tel. (8422) 52384, el. paštas

LASS Rokiškio rajono filiale vykdomas projektas „Blogai matau – gerai jaučiuosi“, kurį finansuoja Ministerija ir Rokiškio rajono miesto savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 14579,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 37 tiesioginės naudos gavėjai. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: P.Širvio g. 13-65, Rokiškis. Kontaktai: Tel. (8 458) 53359 , el. paštas ;

LASS Skuodo rajono filiale vykdomas projektas „Kartu mes galime daugiau“, kurį finansuoja Ministerija ir Skuodo rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 7512,0 Eur. Projekte teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 27 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Vytauto g. 10, Skuodas. Kontaktai: Tel. (8440) 51649, el. paštas

LASS Šiaulių miesto filiale vykdomas projektas „Kartu mes galime daugiau“, kurį finansuoja Ministerija ir Šiaulių miesto savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 29379,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 94 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Žemaitės 102, Šiauliai. Kontaktai: (841) 420583,  el. paštas

LASS Šiaulių rajono filiale vykdomas projektas „Matau blogai, jaučiuos gerai“, kurį finansuoja Ministerija ir Šiaulių rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 15535,0 Eur. Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam; pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 34 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Žemaitės 102, Šiauliai. Kontaktai: Tel. (841) 420583, el. paštas ;

LASS Širvintų rajono filiale vykdomas projektas „Matau blogai, jaučiuos gerai“, kurį finansuoja Ministerija ir Širvintų rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 4806,0 Eur.   Teikiamos paslaugos: individuali paslauga neįgaliajam; pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Paslaugas gaus 24 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: P.Cvirkos g. 13, Širvintos. Kontaktai: Mob. 8674 71 971, el. paštas ;

LASS Švenčionių rajono filiale vykdomas projektas „Kitoje šviesoje“, kurį finansuoja Ministerija ir Švenčionių rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta  17177,0 Eur. Projekte teikiamos paslaugos: neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 70 tiesioginės naudos gavėjų. Paslaugų teikimo vieta: Rymo g. 10-201, Švenčionys.  Kontaktai: Tel. (8387) 51162,   el. paštas ;

LASS Telšių rajono filiale vykdomas projektas „Kitaip matau supantį pasaulį“, kurį finansuoja Ministerija ir Telšių rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti  skirta 12124,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 37 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Iždinės g. 10-1, Telšiai. Kontaktai: Tel.(8444) 75610,  el. paštas ;

LASS Ukmergės rajono filiale vykdomas projektas „Kitaip matau supantį pasaulį“, kurį finansuoja Ministerija ir Ukmergės rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 19415 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; užimtumas amatų būrelyje; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 47 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Deltuvos g. 20-41, Ukmergė. Kontaktai: Tel. (8340) 56633,  el. paštas ;

LASS Utenos rajono filiale vykdomas projektas „Blogai matau – gerai jaučiuosi“, kurį finansuoja Ministerija ir Utenos rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 17100,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 28 tiesioginės naudos gavėjai. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta: Aušros g. 65-2, Utena. Kontaktai: Tel. (8 389) 54515 , el. paštas ;

LASS Vilniaus rajono filiale vykdomas projektas „Aktyvus visuomenėje“, kurį finansuoja Ministerija ir Vilniaus rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 26231,0 Eur. Projekte teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; pažintinių funkcijų formavimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 47 tiesioginės naudos gavėjai. Paslaugų teikimo vieta: Naugarduko g. 91-204, Vilnius. Kontaktai:Mob. 8674 53 057, el. paštas ;

LASS Zarasų rajono filiale vykdomas projektas „Blogai matau – gerai jaučiuosi“, kurį finansuoja Ministerija ir Zarasų rajono savivaldybė. Projektui įgyvendinti skirta 9259,0 Eur. Teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas – neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas; individuali paslauga neįgaliajam. Paslaugas gaus 27 tiesioginės naudos gavėjai. Projekto veiklų įgyvendinimo vieta:  J.Gruodžio g. 7-42, Zarasai. Kontaktai: Tel. (8 385) 51670, el. paštas