2022 m. gruodžio 14 d. posėdis

2022 m. gruodžio 14 d. Vilniuje įvyko trečiasis, 2022 m. birželio 8 d. vykusiame LASS XXXIV suvažiavime naujai išrinktos, tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 (iš 14) LASS tarybos narių. LASS revizijos komisijai pirmininkavo J. Miliauskas.

Tarybos posėdis buvo tiesiogiai transliuojamas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Facebooko paskyroje. Posėdį gyvai stebėjo ar paskui įrašą peržiūrėjo apie 500 bendruomenės narių. Pasak sąjungos pirmininko Pauliaus Kalvelio, tarybos posėdžio transliacija yra didelis žingsnis organizacijos atvirumo ir skaidrumo link.

Tęsdama LASS XXXIV suvažiavimo metu patvirtintos rezoliucijos „Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos turto valdymo ir ūkinės veiklos 2022-2026 m.“ 5. ir 6. punktų nuostatų įgyvendinimą, taryba patvirtino naują atskaitymų į LASS respublikinį fondą socialinėms programoms vykdyti (toliau – LASS fondas) tvarką. Nuo 2023 metų sausio 1 dienos bus formuojamas vienas LASS fondas, kurio tvarkytojas – LASS. Atskaitymus į šį fondą (20 proc. pajamų, gautų už turimo nekilnojamojo turto patalpų nuomą praėjusiais metais) įpareigotos atlikti visos LASS kontroliuojamos viešosios įstaigos, kurių balansuose yra nekilnojamasis turtas (VšĮ LASS respublikinis centras, VšĮ LASS pietvakarių centras, VšĮ LASS šiaurės rytų centras ir VšĮ „Aksida“). LASS kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės („Liregus“ ir „Regseda“) įpareigotos LASS fondo tvarkytojui (vieninteliam akcininkui – LASS) kasmet mokėti dividendus, kurių dydį nustatys LASS taryba. Kadangi žymiai pasikeitė atskaitymų į LASS fondą tvarka, reikalinga pakeisti ir šiame fonde sutelktų lėšų naudojimo tvarką. Tuo tikslu, sudaryta naujos LASS fondo naudojimo tvarkos projekto rengimo darbo grupė, kuri įpareigota iki 2023 m. sausio 16 d. parengti ir pateikti svarstyti LASS tarybai naujos LASS fondo naudojimo tvarkos projektą. Šios darbo grupės sudėtis: vadovas – Paulius Kalvelis (LASS pirmininkas); nariai: Linas Balsys (VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorius), Nomeda Čepienė (LASS darbuotoja), Jolanta Kručkauskaitė (VšĮ LASS pietvakarių centro direktorė), Aloyzas Vilimas (VšĮ LASS šiaurės rytų centro direktorius).

Tęsdama LASS XXXIV suvažiavimo metu patvirtintų 2022-2026 m. strateginių tikslų 10. punkto nuostatų įgyvendinimą, taryba priėmė sprendimą nuo 2023 metų sausio 1 dienos įpareigoti LASS kontroliuojamas įmones (UAB “Regseda”, UAB “Liregus” ir VšĮ „Aksida“) teikti steigėjui nustatyto dydžio paramą, pervedant ją į LASS fondą, jei konkrečioje įmonėje žmonės su regos negalia pagal darbuotojų sąrašą sudaro mažiau nei 40,0 proc. nuo viso darbuotojų skaičiausilgiau nei pusę metų, t. y. tris ketvirčius iš eilės.

Taryba pritarė 2022 m. gruodžio 5 d. vykusio LASS Trakų raj. ir Elektrėnų m. filialo ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinktos naujos šio filialo pirmininkės kandidatūrai ir paskyrė LASS Trakų raj. ir Elektrėnų m. filialo pirmininke Aušrą Gresienę, kuri šiuo metu yra ir LASS Kaišiadorių raj. filialo vadovė. Taip pat pritarta naujai išrinkto LASS Biržų raj. filialo pirmininko kandidatūrai ir šio filialo pirmininku paskirtas Dainius Masėnas. Atnaujintą informaciją galima rasti www.lass.lt.

Posėdyje priimtas sprendimas dėl dviejų LASS steigtų viešųjų įstaigų (VšĮ LASS pietvakarių centro bei VšĮ LASS šiaurės rytų centro) įstatų keitimo (įrašyta, kad įstaigos yra nevyriausybinės organizacijos; nustatytas tikslus regioninės tarybos asmenų skaičius – 11, t. y. vadovas ir 10 narių, kuriais yra LASS suvažiavimo delegatai, bet ne būtinai LASS filialų pirmininkai (tikslus ją sudarančių asmenų skaičius numatytas todėl, kad to reikalauja VšĮ įstatymo 9 str. 7 d.); atsirado galimybė regioninės tarybos posėdžius organizuoti nuotolinės apklausos būdu arba panaudojant telekonferencijų platformas (el. paštu, zoom ir kt.).  

Taryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie 2022 m. 3-o ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. Dviejų LASS įmonių veikla buvo pelninga: UAB „Liregus” pelnas sudarė 137,6 tūkst. Eur; UAB „Regseda“ – 12,4 tūkst. Eur. Tuo tarpu VšĮ „Aksida“ patyrė 7,6 tūkst. Eur nuostolį. Bendras trijų LASS įmonių pelnas siekė 142,4 tūkst. Eur. 2022 m. 3-ą ketvirtį vidutinis visose LASS gamybos įmonėse dirbusių aklųjų ir silpnaregių skaičius sudarė 41,6 proc. visų dirbančiųjų. Suvažiavimo nustatytą 40,0 proc. ribą atitiko UAB „Liregus“ (43,8 proc.) ir UAB „Regseda“ (41,3 proc.). VšĮ „Aksida“ šis rodiklis siekė 37,9 proc. 2022 m. 3-o ketvirčio 4 LASS įstaigų (VšĮ LASS respublikinio centro, VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro ir VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro) bendras ūkinės veiklos (eliminuojant gautas ir panaudotas paramos, įv. kitų finansavimo šaltinių lėšas) rezultatas – 11,3 tūkst. Eur pelnas. Teigiamą ūkinės veiklos rezultatą pasiekė 3 LASS įstaigos: VšĮ LASS pietvakarių centro pelnas siekė 8,4 tūkst. Eur, VšĮ LASS respublikinio centro – 3,3 tūkst. Eur, VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro – 1,8 tūkst. Eur. Tuo tarpu VšĮ LASS šiaurės rytų centras patyrė 2,2 tūkst. Eur nuostolį.

Taryba pritarė 2022 m. rugsėjo 21 d. sudarytos naujos LASS įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos projekto rengimo darbo grupės pateiktam dokumento projektui ir patvirtino naują UAB „Regseda“, UAB „Liregus“ ir VšĮ „Aksida“ direktorių darbo apmokėjimo tvarką. Esminis pokytis – pakeista atlyginimų priedų skaičiavimo bazė.

Priimtas sprendimas leisti LASS nutraukti sporto komplekso, esančio Skroblų g. 3A, Vilniuje, panaudos sutartį su Vilniaus m. aklųjų ir silpnaregių sporto klubu „Šaltinis“ ir pasirašyti šio sporto komplekso panaudos sutartį su Lietuvos aklųjų sporto federacija. LASS pirmininkas įpareigotas atlikti visus procesinius veiksmus, užtikrinančius šių sutarčių įgyvendinimą, iki 2023 m. birželio 1 d.

Taryba, išnagrinėjusi gautą VšĮ LASS šiaurės rytų centro prašymą, skyrė šiai įstaigai tikslinę paramą (automobilio pirkimo LASS Šiaulių m. ir raj. filialui bei elektrinio šildymo įrengimo LASS Plungės raj. filialo pastate Vandentiekio g. 17 (Plungėje) išlaidoms iš dalies kompensuoti).

Atsižvelgiant į UAB „Liregus“ prašymą ir išklausius šios bendrovės direktoriaus L. Kirkilovskio pasisakymą, priimtas sprendimas leisti UAB „Liregus“ parduoti turimą rūsio dalį (plotas 16,32 kv. m.), esančią Skroblų g. 15 (Vilniuje).