NVO ir viešųjų įstaigų veiklos reglamentavimas

1992 m. buvo priimtas pirmasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl ne pelno organizacijų (įmonių) įstatų pagrindinių nuostatų patvirtinimo”, kuriuo remiantis buvo registruojamos pirmosios nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) Lietuvoje (šio nutarimo metu buvo įregistruota apie 260 organizacijų).

Lietuvos Respublikos Seimo priimti šie nevyriausybinių organizacijų registravimąsi ir plėtrą reglamentuojantys teisės aktai:

 • 1995 m. – Visuomeninių organizacijų įstatymas (neteko galios 2004 m.),
 • 1995 m. – Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas,
 • 1996 m. – Viešųjų įstaigų įstatymas,
 • 1996 m. – Labdaros ir paramos fondų įstatymas,
 • 1996 m. – Asociacijų įstatymas,
 • 2011 m. – Savanoriškos veiklos įstatymas,
 • 2013 m. – Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas.

NVO pagrindinis veiklos tikslas yra visuomenės intereso gynimas, viešosios gerovės kūrimas. NVO kyla iš pilietinės iniciatyvos ir siekio spręsti iškilusias problemas bei patenkinti tuos poreikius, kurių nepajėgia aprėpti valdžios ir verslo sektoriai.

NVO veikla apima įvairias visuomenei naudingas ir sėkmingai valstybės raidai svarbias sritis:

 • vartotojų teisių gynimo,
 • atstovavimo žmogaus teisėms,
 • bendruomenių stiprinimo,
 • aplinkosaugos,
 • kultūros ir paveldo išsaugojimo,
 • socialinės atskirties, skurdo mažinimo,
 • socialinių paslaugų vystymo,
 • tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo ir kt.

Stiprios ir kompetentingos NVO:

 • atstovauja šaliai tarptautinėse organizacijose,
 • skatina savanorišką veiklą,
 • didina piliečių ir verslo socialinę atsakomybę,
 • pritraukia lėšas iš privačių rėmėjų, tarptautinių fondų, organizacijų ar vykdydamos ūkinę komercinę veiklą,
 • kuria tiek socialinę, tiek ekonominę vertę valstybei.

Viešoji įstaiga − tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Viešųjų įstaigų steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą reglamentuoja LR viešųjų įstaigų įstatymas.

Susiję dokumentai: