Į meniu Į turinį
Keisti kontrastąRašykite administratoriuiSuraskite mus FACEBOOK'eDUK
Į pradžiąSvetainės medis

Vertikalus pagrindinis

LASS įstatai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įstatai (MS Word byla)

1. Bendrosios nuostatos
2. LASS tikslai, veiklos sritys ir rūšys
3. LASS nariai ir sutrikusio regėjimo asmenys, kuriais rūpinasi LASS, jų teisės ir pareigos
4. LASS valdymas
5. LASS turtas, lėšos, pajamos ir jų naudojimo tvarka
6. LASS veiklos kontrolė
7. Dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo tvarka
8. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija
9. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka
10. LASS įstatų keitimo tvarka

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asociacijos pavadinimas - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (toliau šiuose įstatuose - LASS).
2. LASS yra savarankiška, savanoriška, nepolitinė organizacija, savitarpio pagalbai burianti regėjimo negalios asmenis, atstovaujanti jų interesams ir ginanti jų teises.
3. LASS teisinė forma - Asociacija.
4. LASS yra ribotos turtinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ji atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LASS prievoles.
5. LASS turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas bankuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6. LASS simbolika - ženklas, vaizduojantis stilizuotus akinius.
7. LASS savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų, Neįgaliųjų socialinės integracijos ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais bei šiais įstatais.
8. LASS, tęsdama 1926 m. įkurtos Lietuvos aklųjų sąjungos pradėtą aklųjų ir silpnaregių integracijos į visuomenę judėjimą, yra Lietuvos aklųjų sąjungos, Lietuvos akliesiems globoti draugijos, Lietuvos aklųjų draugijos veiklos tęsėja ir visų teisių bei pareigų perėmėja.
9. LASS centrinės buveinės adresas - Labdarių g. 7 / Totorių g. 11, 01120 Vilnius, Lietuvos Respublika.
10. LASS savo veiklą vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
11. LASS finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
12. LASS veiklos laikotarpis neribotas.

II. LASS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

13. LASS tikslai:
13.1. Rūpintis, kad būtų tinkamai įgyvendintos tarptautiniuose, Europos sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose įtvirtintos aklųjų ir silpnaregių pilietinės, socialinės ir ekonominės teisės ir laisvės, užtikrintos aklųjų ir silpnaregių lygios galimybės su sveikaisiais, kad aklieji ir silpnaregiai būtų apsaugoti nuo išnaudojimo, diskriminacijos, pažeminimo ir kitokių negandų, kad pažiūra į akląjį ir silpnaregį būtų tokia pat, kaip ir į kiekvieną kitą žmogų;
13.2. Skatinti aklųjų ir silpnaregių savarankiškumą, integraciją į visuomenę ir visapusišką dalyvavimą visuomenės gyvenime;
13.3. Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant šalies socialinę politiką, įtakoti Lietuvos teisės aktų kūrimą, kad jie atitiktų aklųjų ir silpnaregių poreikius ir teisėtus interesus;
13.4. Siekti, kad aklieji ir silpnaregiai, kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis, galėtų gauti informaciją jiems prieinamu būdu;
13.5. Padėti akliesiems ir silpnaregiams realizuoti jų teisę dirbti, mokytis, siekti norimos profesijos, užsiimti mėgstama veikla, ilsėtis, sportuoti, bendrauti;
13.6. Pagal išgales rūpintis aklumo profilaktika ir Lietuvos gyventojų regėjimo išsaugojimu;
13.7. Telkti visuomenės pastangas sutrikusio regėjimo asmenų problemoms spręsti;
13.8. Plėtoti aklųjų ir silpnaregių santykius su visuomene, kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie aklųjų ir silpnaregių gyvenimą, pasiekimus, jų galimybes, poreikius ir problemas, supažindinti visuomenę su LASS tikslais ir veiklos rezultatais;
13.9. Kiekvienam regėjimo negalią turinčiam žmogui formuoti jo dalyvavimo LASS veikloje poreikį.
14. Siekdama savo tikslų, LASS vykdo šią veiklą:
14.1. Buria į sąjungą akluosius ir silpnaregius;
14.2. Tvarko savo narių bei asmenų, kuriais rūpinasi LASS, apskaitą;
14.3. Rūpinasi aklųjų ir silpnaregių profesine, medicinine ir socialine reabilitacija, jų savarankiškumo formavimu, skatinimu, ugdymu;
14.4. Pagal išgales tenkina aklųjų ir silpnaregių specialiuosius poreikius, teikia socialines paslaugas, labdarą, aktualią informaciją, juridinę bei kitokią pagalbą, būtiną regėjimo negalios sukeltoms problemoms įveikti;
14.5. Atstovauja regėjimo negalios asmenis, gina jų teises ir teisėtus interesus bei padeda integruotis į visuomeninį gyvenimą;
14.6. Rūpinasi regėjimo negalios asmenų profesiniu pasirengimu, užimtumu, įsidarbinimu, jiems tinkamų darbo vietų pritaikymu ir jų išsaugojimu;
14.7. Teikia pagalbą akliesiems ir silpnaregiams nustatant jiems darbingumo ar neįgalumo lygį, specialiuosius poreikius;
14.8. Organizuoja aklųjų ir silpnaregių savitarpio pagalbą, sociokultūrinę veiklą, meninės saviraiškos ugdymą, poilsį, sportą, turizmą;
14.9. Bendradarbiauja su Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis tarptautinėmis, užsienio šalių ir Lietuvos asociacijomis, fondais, valstybės institucijomis, savivaldybėmis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
14.10. Teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms, siekdama, kad būtų priimami aklųjų ir silpnaregių poreikius ir interesus atitinkantys teisės aktai, įgyvendintos tarptautiniuose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos regėjimo negalios asmenų lygios galimybės, nediskriminavimo principai ir garantuojama tinkama gyvenimo kokybė;
14.11. Savarankiškai arba bendradarbiaudama su partneriais rengia ir vykdo programas, kuriomis siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose išvardintus LASS tikslus;
14.12. Įstatymų nustatyta tvarka telkia lėšas LASS veiklai finansuoti;
14.13. Ieško savanorių, galinčių teikti pagalbą LASS veiklai ar regėjimo negalios asmenims, organizuoja ir koordinuoja jų darbą.

III. LASS NARIAI IR SUTRIKUSIO REGĖJIMO ASMENYS, KURIAIS RŪPINASI LASS,
JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. LASS nariais gali būti 18 metų sulaukę Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos pilietybės neturintys nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurių geresnės akies regėjimo aštrumas su korekcija ne didesnis kaip 0,3 arba kuriems nustatyti kitokie regos sutrikimai, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą asmeniui nustatyti ne didesnį kaip 55 proc. darbingumo lygį.
16. Į LASS priima LASS filialo, kurio teritorijoje gyvena stojantysis, taryba. Pageidaujantis įstoti į LASS asmuo LASS filialo tarybai turi pateikti raštišką prašymą ir šių įstatų 15 p. nurodytą jo regos sutrikimą patvirtinančius dokumentus. Asmeniui pageidaujant, jis gali įstoti į LASS narius ne savo gyvenamosios vietos LASS filiale, prieš tai raštu apie tai informavęs savo gyvenamosios vietos LASS filialo tarybą. Tas pats asmuo gali būti registruojamas tik viename LASS filiale.
17. LASS nariai turi šias teises:
17.1. Dalyvauti LASS veikloje, balsuoti, siūlyti kandidatūras į LASS valdymo organus ir būti patys į juos išrinkti;
17.2. LASS Centro tarybos nustatyta tvarka gauti informaciją apie LASS veiklą, susipažinti su LASS dokumentais;
17.3. Gauti iš LASS ar jos narių metodinę, moralinę bei kitokią pagalbą;
17.4. Nustatyta tvarka naudotis LASS teikiamomis paslaugomis;
17.5. Naudotis pirmumo teise įsidarbinti LASS kontroliuojamuose juridiniuose asmenyse (LASS kontroliuojami juridiniai asmenys – tai tokie juridiniai asmenys, kurių dalyvių susirinkime LASS turi daugiau kaip 50 proc. balsų);
17.6. Vertinti LASS veiklą ir teikti siūlymus. Prašymai, pareiškimai, skundai ar siūlymai pateikiami LASS Centro tarybos nustatyta tvarka;
17.7. Išstoti iš LASS, pateikus apie tai raštišką prašymą. Išstojančiam iš LASS jo sumokėtas nario mokestis ar kitaip LASS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
18. LASS narių pareigos:
18.1. Laikytis LASS įstatų, LASS organų priimtų nutarimų;
18.2. Dalyvauti LASS veikloje, visokeriopai stiprinti šią organizaciją, nešmeižti ir nediskredituoti jos gero vardo;
18.3. Pagal galimybes teikti pagalbą LASS, jos nariams ir dalyvauti savanoriškoje veikloje;
18.4. Mokėti nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato LASS Suvažiavimas;
18.5. Tausoti LASS priklausantį turtą, jo negrobstyti ir jokia kita forma nesidalinti;
18.6. Gerbti kitų narių nuomonę, teises ir teisėtus interesus.
19. Sutrikusio regėjimo asmenys, kuriais rūpinasi LASS, yra:
19.1. Regėjimo negalią turintys vaikai iki 18 metų amžiaus;
19.2. Vaikai, kuriems nors ir nėra nustatyta regėjimo negalia, tačiau kurių geresnės akies regėjimo aštrumas su korekcija ne didesnis kaip 0,3, arba kuriems nustatyti kitokie regos sutrikimai, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą vaikui nustatyti neįgalumo lygį;
19.3. Oftalmologiniai ligoniai, turintys laikinų problemų, būdingų regėjimo negaliai.
20. Sutrikusio regėjimo asmenims, kuriais rūpinasi LASS, teikiamos tokios pat paslaugos ir pagalba kaip ir LASS nariams.
21. Iš LASS gali būti pašalinti tik tie nariai, kurie piktybiškai, nereaguodami į LASS filialo pirmininko ar kitų LASS valdymo organų įspėjimą, nevykdo šiuose įstatuose nustatytų nario pareigų, nusižengia LASS įstatams, kenkia LASS veiklai ar ne mažiau kaip dvejus metus nemoka nario mokesčio.
22. LASS nariai šalinami LASS Centro tarybos nutarimu, kuris priimamas šalinamojo gyvenamosios vietos LASS filialo pirmininko teikimu. Skundus dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LASS nagrinėja LASS Suvažiavimas, kurio sprendimas galutinis.
23. Šalinamas LASS narys turi teisę dalyvauti, nagrinėjant jo šalinimo klausimą, tačiau nario nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo išnagrinėti jo šalinimo klausimo.
24. LASS narių ir sutrikusio regėjimo asmenų, kuriais rūpinasi LASS, vardinius sąrašus tvarko LASS Centro taryba arba jos įgaliota įstaiga. LASS filialų pirmininkai turi tvarkyti šių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių ir šių filialų veiklos teritorijoje gyvenančių sutrikusios regos asmenų, kuriais rūpinasi LASS, sąrašus.

IV. LASS VALDYMAS

25. LASS organai yra:
25.1. LASS Suvažiavimas - LASS organas, turintis visas visuotinio susirinkimo teises;
25.2. LASS Centro taryba - kolegialus LASS valdymo organas;
25.3. LASS Pirmininkas - vienasmenis LASS valdymo organas;
25.4. LASS Pirmininko pirmasis pavaduotojas;
25.5. LASS revizijos komisija – kolektyvinis LASS kontrolės organas.
26. LASS Suvažiavimas:
26.1. Keičia LASS įstatus;
26.2. Nusistato savo darbo reglamentą;
26.3. Svarsto ir tvirtina LASS metinės veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę, revizijos komisijos metinę ataskaitą;
26.4. Nustato LASS strategiją, svarbiausias veiklos gaires ir pagrindines kryptis;
26.5. Nustato LASS nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką, kuri tvirtinama atskiru dokumentu;
26.6. Priima sprendimą dėl LASS pertvarkymo, reorganizavimo ar veiklos nutraukimo (LASS likvidavimo);
26.7. Atviru ar slaptu balsavimu ketveriems metams tik iš regėjimo negalią turinčių asmenų (tačiau nebūtinai iš LASS Suvažiavimo delegatų) renka LASS Centro tarybą, LASS revizijos komisiją, LASS Pirmininką, jo siūlymu - LASS pirmininko pirmąjį pavaduotoją;
26.8. 1/3 LASS Suvažiavime dalyvaujančių delegatų siūlymu svarsto galimybę atšaukti iš pareigų LASS Pirmininką, jo pirmąjį pavaduotoją, Centro tarybos ir revizijos komisijos narius;
26.9. Svarsto ir sprendžia kitus LASS reikalus.
27. LASS Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 jo delegatų. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Šių įstatų 26.1, 26.6, 26.8. punktuose nustatytais klausimais sprendimai priimami 2/3 dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
28. Delegatai į LASS Suvažiavimą ketverių metų laikotarpiui renkami LASS filialų susirinkimuose. Filialai, kurių veikloje dalyvauja iki 100 LASS narių, renka po vieną delegatą, filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 100 iki 200 LASS narių, renka po 2 delegatus, filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 200 iki 300 LASS narių, renka po 3 delegatus, filialai, kurių veikloje dalyvauja nuo 300 iki 400 LASS narių, renka po 4 delegatus. Filialų, kurių veikloje dalyvauja dar daugiau LASS narių, renkamų delegatų skaičius didinamas analogiškomis proporcijomis ir tvarka.
29. Kiekvienas delegatas Suvažiavime turi po vieną balsą.
30. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek Suvažiavime dalyvauja delegatų.
31. LASS Suvažiavimai šaukiami kasmet.
32. Rinkiminis LASS Suvažiavimas šaukiamas kas ketveri metai.
33. Neeiliniai LASS Suvažiavimai šaukiami LASS Centro tarybos sprendimu arba kai to reikalauja daugiau kaip pusė LASS narių, ar daugiau kaip pusė Suvažiavimo delegatų.
34. LASS centro taryba susideda iš 14 asmenų: LASS Pirmininko, jo pirmojo pavaduotojo ir 12 narių. LASS pirmininkas yra ir LASS centro tarybos pirmininkas, LASS pirmininko pavaduotojas yra ir LASS centro tarybos pirmininko pavaduotojas.
35. Po 3 LASS Centro tarybos narius renkama iš: Vilniaus ir Alytaus apskričių teritorijoje veikiančių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių; Kauno ir Marijampolės apskričių teritorijoje veikiančių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių. Po 2 LASS Centro tarybos narius renkama iš: Klaipėdos ir Telšių apskričių teritorijoje veikiančių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių; Šiaulių ir Tauragės apskričių teritorijoje veikiančių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių; Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijoje veikiančių filialų veikloje dalyvaujančių LASS narių.
36. Kiekvienas LASS narys turi teisę iškelti savo kandidatūrą į LASS Centro tarybą bei Centro tarybos Pirmininko pareigoms. Apie tai jis turi raštu pranešti LASS Centro tarybai ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki LASS Suvažiavimo. LASS narys, pranešdamas LASS Centro tarybai apie savo kandidatūros LASS Pirmininko pareigoms kėlimą, pranešime turi pasiūlyti ir savo pirmojo pavaduotojo kandidatūrą bei pateikti šio asmens raštišką sutikimą. Jei šiame punkte nustatyta tvarka kandidatūras iškėlę LASS nariai neišrenkami ar jų nepakanka, kandidatai siūlomi LASS Suvažiavime.
37. LASS Centro taryba:
37.1. Vadovauja LASS veiklai tarp LASS Suvažiavimų;
37.2. Įgyvendina LASS tikslus ir LASS Suvažiavimo nutarimus;
37.3. Šaukia LASS Suvažiavimus ir nustato jų preliminarią darbotvarkę. Informacija apie Suvažiavimo laiką, vietą ir jo preliminari darbotvarkė Suvažiavimo delegatams ir LASS revizijos komisijos nariams turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš du mėnesius;
37.4. Rengia ir LASS Suvažiavimui teikia metinės LASS veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės, LASS įstatų ir kitų suvažiavimo tvirtinamų dokumentų projektus;
37.5. Nusistato savo darbo reglamentą;
37.6. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo nariams tvarką;
37.7. Bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
37.8. Svarsto ir tvirtina LASS ilgalaikes prioritetines (respublikines) veiklos programas;
37.9. Priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo bei tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
37.10. Skiria ir atleidžia LASS įsteigtų juridinių asmenų vadovus (regėjimo negalią turintys asmenys turi pirmenybę būti skiriami LASS įsteigtų juridinių asmenų vadovais);
37.11. Steigia ir likviduoja LASS filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus ir vadovus šių įstatų 59 p. nustatyta tvarka;
37.12. Nagrinėja LASS narių prašymus, pareiškimus, skundus;
37.13. Iš LASS narių ir specialistų įvairių LASS problemų nagrinėjimui sudaro nuolatines komisijas, kurios priimtus siūlymus ir sprendimus pateikia LASS Centro tarybai;
37.14. Sudaro darbo grupes, laikinąsias komisijas svarbiems einamiesiems reikalams spręsti;
37.15. Įgyvendina juridinių asmenų, kurių dalyviu yra LASS, dalyvio funkcijas;
37.16. Ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Suvažiavimo LASS revizijos komisijai pateikia praėjusių metų LASS finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos projektus;
37.17. Rengia ir tvirtina normatyvinius, finansinius bei kt. LASS dokumentus;
37.18. LR norminių teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja įstatymų reikalaujamų LASS duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui ir kitoms valstybės institucijoms, informacijos teikimą apie esminius įvykius turinčius reikšmės LASS nariams ir LASS veiklai, LASS narių sąrašo tvarkymą;
37.19. Organizuoja ir koordinuoja LASS veiklą, priima sprendimus, reikalingus LASS narių interesams spręsti ir ginti.
38. LASS Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 6 kartus per metus LASS Pirmininko, jo pirmojo pavaduotojo iniciatyva arba nemažiau kaip trečdaliui LASS Centro tarybos narių reikalaujant.
39. LASS Centro tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Esant balsų lygybei, lemia Pirmininko balsas. Sprendimai šių įstatų 46 p. nustatytais klausimais priimami 2/3 visų LASS centro tarybos narių balsų dauguma. Centro tarybos sprendimai gali būti skundžiami Suvažiavimui.
40. LASS vadovas yra LASS Pirmininkas. Pirmininkui eiti pareigas padeda jo pirmasis pavaduotojas. LASS Pirmininkui laikinai negalint eiti savo pareigų, jį pavaduoja jo pirmasis pavaduotojas.
41. LASS Pirmininkas:
41.1. Vadovauja asociacijai ir vykdo jos kasdieninę operatyvią veiklą;
41.2. Atstovauja LASS tarptautinėse, valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
41.3. Šaukia LASS Centro tarybos posėdžius, sudaro jų preliminarią darbotvarkę ir jiems pirmininkauja;
41.4. Pasirašo LASS Suvažiavimo ir Centro tarybos nutarimus bei organizuoja jų įgyvendinimą;
41.5. LASS vardu sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų 46 p. išvardintus sandorius, kuriuos LASS pirmininkas gali sudaryti tik gavęs LASS centro tarybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų centro tarybos narių balsų dauguma;
41.6. Priima ir atleidžia LASS samdomus darbuotojus, nustato jų kompetenciją ir darbo užmokestį;
41.7. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savanoriškus darbus.
42. LASS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jos veiklai koordinuoti įsteigiama įstaiga, kurios vadovai yra LASS Pirmininkas ir jo pirmasis pavaduotojas. Šios įstaigos veiklą reglamentuoja LASS Centro taryba.

V. LASS TURTAS, LĖŠOS, PAJAMOS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

43. LASS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai bei labdaros objektai ir kitas šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas už LASS priklausančias lėšas, gautas dovanojimo, paveldėjimo, paramos ar kitokiu teisėtu būdu.
44. LASS turtas turi tarnauti visiems Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams ir turi būti naudojamas šiuose įstatuose išvardintų LASS tikslų siekimui.
45. LASS turto valdymo ir naudojimosi juo sąlygas pagal galiojančius įstatymus nustato LASS Suvažiavimas, o laikotarpiu tarp Suvažiavimų - LASS Centro taryba.
46. LASS kontroliuojami juridiniai asmenys gali parduoti, įkeisti ar kitaip perleisti LR Civilinio kodekso ketvirtoje knygoje numatytas daiktines teises į jų valdomą, naudojamą nekilnojamąjį turtą, taip pat sudaryti laidavimo ar garantijos sandorius tik gavusios LASS Centro tarybos leidimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 visų centro tarybos narių balsų dauguma.
47. LASS lėšas sudaro:
47.1. LASS nario mokesčiai;
47.2. Dovanotos, paaukotos, paramos būdu suteiktos ir paveldėtos pagal testamentą lėšos;
47.3. Valstybės, jos institucijų, savivaldybių, fondų skirtos tikslinės paskirties lėšos;
47.4. Palūkanos už paskolintas arba bankuose saugomas LASS lėšas;
47.5. Skolinto kapitalo lėšos;
47.6. Iš LASS vykdomos ūkinės komercinės veiklos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, gautos lėšos;
47.7. Įmonių, kurių dalyvė yra LASS, pelno dalis (dividendai);
47.8. Kitos teisėtai gautos lėšos.
48. LASS lėšos naudojamos LASS tikslų įgyvendinimui, veiklos finansavimui pagal vykdomų programų finansines sąmatas, kurias tvirtina LASS Centro taryba.

VI. LASS VEIKLOS KONTROLĖ 

49. LASS veiklą, jos turto, lėšų ir pajamų naudojimą kontroliuoja LASS revizijos komisija. LASS revizijos komisiją 4 metų laikotarpiui renka LASS Suvažiavimas. LASS revizijos komisija sudaroma iš 5 asmenų: LASS revizijos komisijos Pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus ir dviejų narių. Revizijos komisijos Pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių iš Suvažiavimo išrinktų revizijos komisijos narių tarpo išsirenka pati revizijos komisija. Į revizijos komisiją negali būti išrinkti LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovai, LASS Pirmininkas, jo pirmasis pavaduotojas, LASS Centro tarybos nariai bei su jais artimais giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys. Už savo veiklą revizijos komisija atsiskaito Suvažiavimui.
50. LASS revizijos komisija turi teisę gauti reikiamą informaciją, techninę paramą, visus tikrinamo juridinio asmens dokumentus, samdyti revizijos atlikimui reikalingus specialistus, ekspertus. Tam tikslui LASS skiria lėšas. Revizijos komisijos Pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius ir nariai turi teisę dalyvauti LASS Suvažiavime, LASS Centro tarybos posėdžiuose, visų LASS filialų susirinkimuose ir tarybų posėdžiuose.
51. LASS revizijos komisija tikrina, kaip LASS organai, filialai, LASS kontroliuojami juridiniai asmenys laikosi LASS įstatų ir aukštesniųjų LASS organų nutarimų, taip pat jų ūkinę-finansinę veiklą, kaip naudojamos ir saugomos materialinės vertybės, lėšos, pastatai ir kitas turtas, kaip vykdomi LASS Suvažiavimo, Centro tarybos nutarimai ir kiti dokumentai, nagrinėjami skundai, pareiškimai, ginamos narių teisės. Nustačiusi pažeidimus, revizijos komisija turi teisę reikalauti, kad šie pažeidimai ir jų padariniai būtų operatyviai pašalinti. Jei atsisakoma tai daryti, revizijos komisija gali kreiptis į Centro tarybą siūlydama sušaukti neeilinį LASS Suvažiavimą.

VII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LASS VEIKLĄ
PATEIKIMO TVARKA

52. Dokumentai ir kita informacija LASS nariams pateikiama raštu arba elektroniniu paštu pagal LASS Centro tarybos nustatytą tvarką, kuri tvirtinama atskiru dokumentu.
53. Informacija apie Suvažiavimą skelbiama LASS leidžiamame žurnale „Mūsų žodis“ ir LASS interneto puslapyje.

VIII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA,
PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA


54. LASS skelbia visus pranešimus ir skelbimus nariams ir kitiems asmenims Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų numatytais atvejais bei terminais laikraštyje „Lietuvos žinios", kuriame taip pat skelbiami LASS pranešimai, kuriuos teisės aktai įpareigoja skelbti spaudoje.
55. Už pranešimų paskelbimą atsako LASS Centro taryba.

IX. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA


56. LASS turi teisę steigti savo filialus ir atstovybes. Jie steigiami ir likviduojami LASS Centro tarybos nutarimu, priimtu paprasta balsų dauguma. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
57. LASS filialai ir atstovybės yra LASS teritoriniai padaliniai, turintys atskirą buveinę. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. LASS už savo filialų ir atstovybių prievoles atsako visu savo turtu.
58. LASS filialai ir atstovybės veikia pagal šiuos įstatus ir LASS Centro tarybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus, kuriuose turi būti numatyti šie filialo (atstovybės) organai:
58.1. Filialo (atstovybės) veikloje dalyvaujančių LASS narių susirinkimas (toliau – susirinkimas);
58.2. Filialo (atstovybės) taryba – filialo (atstovybės) kolektyvinis organas, neturintis valdymo organo teisių;
58.3. Filialo (atstovybės) pirmininkas – vienasmenis filialo (atstovybės) valdymo organas.
59. Filialo (atstovybės) tarybą ir pirmininką ketverių metų kadencijai renka filialo (atstovybės) susirinkimas. Išrinktą pirmininką filialo (atstovybės) vadovo pareigoms tvirtina LASS Centro taryba. Jei LASS centro taryba išrinkto pirmininko nepatvirtina filialo (atstovybės) vadovo pareigoms, ne vėliau kaip per mėnesį nuo atitinkamo LASS centro tarybos nutarimo dienos šaukiamas papildomas susirinkimas, kuris iš naujo renka filialo (atstovybės) pirmininką. LASS filialų (atstovybių) pirmininkais gali būti tik LASS nariai. Jie savo pareigas eina visuomeniniais pagrindais. Filialų (atstovybių) tarybų nariai ir pirmininkai nepasibaigus jų kadencijai gali būti atšaukiami iš pareigų filialų (atstovybių) susirinkimų nutarimais, priimtais ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių LASS narių balsų dauguma, arba LASS centro tarybos nutarimu.
60. Filialų (atstovybių) organų kompetenciją, detalesnę jų formavimo ir atšaukimo tvarką, filialų (atstovybių) veiklos teritorijas nustato filialų (atstovybių) nuostatai.
61. Filialai (atstovybės) registruojami ir išregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

X. LASS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

62. LASS įstatai keičiami LASS Suvažiavimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų.
63. LASS įstatų projektą rengia ir pateikia Suvažiavimui tvirtinti LASS Centro taryba arba jos įgaliotas asmuo.
64. Kiekvienas LASS narys turi teisę siūlyti LASS įstatų pakeitimus. Šie siūlymai ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki LASS Suvažiavimo pradžios turi būti raštu pateikti LASS pirmininkui.
65. Pakeisti įstatai registruojami juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir įsigalioja tik nuo jų įregistravimo dienos.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XVII suvažiavimo įgaliotas asmuo
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Osvaldas Petrauskas 

Į viršų
Spausdinimo versija

Naujienų prenumerata
Naujienos
Sociokultūrinės naujienos