Asmeninio asistento paslaugas teikia Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras!

Labai svarbu, kad pildantys klausimyną pasirinktų VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centrą kaip asmeninio asistento paslaugų teikėją!

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą ir pateikti:
• nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
• asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
• dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui), prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
• dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi prioritetą turintys gauti asmeninę pagalbą asmenys), prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
• dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Jei socialiniam darbuotojui reikalingi papildomi dokumentai ir (ar) informacija, susijusi su asmeninės pagalbos poreikio nustatymu, nenurodyti sąraše, socialinis darbuotojas gali prašyti asmens ar asmens atstovo pateikti papildomus dokumentus (jų kopijas) ir (ar) kitą informaciją, reikalingą pildant klausimyną.https://www.spcentras.lt/asmenine-pagalba-zmonems-su-negalia/