Profesinė reabilitacija

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis. 

Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes

Profesinės reabilitacijos poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba:

 • Asmenims, pirmą kartą kreipiantis į NDNT dėl darbingumo  nustatymo;
 • Asmenims, kuriems jau nustatytas darbingumo lygis, kreipiantis į NDNT teritorinės darbo biržos siuntimu ir prašymu nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

Nustatant profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, vertinami šie kriterijai:

 • medicininiai (vertinami, atsižvelgiant į asmens bazinį darbingumą);
 • funkciniai (vertinami, atsižvelgiant į valandų, kurias asmuo gali dirbti, skaičių);
 • profesiniai (vertinami: išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis ir darbiniai įgūdžiai, kuriuos asmuo gali panaudoti darbo vietoje);
 • kiti kriterijai (amžius, asmens motyvacija).

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nenustatomas, kai:

 • asmeniui reikalinga nuolatinė slauga;
 • asmuo serga sunkia, greit progresuojančia, nepasiduodančia gydymui liga, kai profesinė reabilitacija ir darbas yra negalimi;
 • yra paskirti griežti gydymo režimo apribojimai, paūmėjus ligai, išskyrus asmenis, kuriems paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės;
 • asmens sveikatos būklė netrukdo vykdyti profesinės veiklos;
 • asmens sveikatos būklė, trukdanti profesinei veiklai, tikėtina, artimiausiu metu pagerės vien tik dėl gydymo ir (ar) sveikatos priežiūros priemonių poveikio, ir (arba) minimaliai pritaikius atitinkamas technines pagalbos priemones, darbo vietą arba darbo sąlygas, asmuo, nedalyvavęs profesinės reabilitacijos programoje, galės grįžti į darbą;
 • asmuo neturi profesinės reabilitacijos motyvacijos (nesutinka dalyvauti profesinėje reabilitacijoje) ir darbinės veiklos motyvacijos.

Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje, teikiamos šios paslaugos: 

 1. Profesinių gebėjimų įvertinimas;
 2. Profesinis orientavimas ir konsultavimas; 
 3. Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas;
 4. Pagalba įsidarbinant.

Susiję dokumentai: