Tinklalapių prieinamumas

Parengtos rekomendacijos dėl tinklalapių prieinamumo neįgaliesiems

Net 60 proc. žmonių nuolatos, t.y. kiekvieną dieną siekia informacijos naudodamiesi internetu. Tačiau vos trečdalis viešųjų tinklalapių yra pritaikyti gauti informaciją lengvai, t.y. suprantama forma, lengvai pateikiamais būdais. Todėl didelė dalis piliečių, tarp jų ir žmonės su negalia ir vyresnio amžiaus žmonės, yra atsidūrę informacijos užribyje. Europos Parlamentas, suprasdamas, kad situaciją būtina keisti, patvirtino prieinamumo gaires, kurios yra įtrauktos į Europos standartą ((EN 301 549 Mandate M/376). Kuriant šį Mandatą atitinkančias svetaines, būtų sudaryta galimybė visiems ES gyventojams, nepaisant amžiaus, negalios ar išsilavinimo lygio, pilnavertiškai pasinaudoti juose pateikiama informacija.  Pirmiausia į prieinamumo gaires turėtų atsižvelgti valstybinės įstaigos, kurios teikia viešąsias paslaugas.

Interneto prieinamumą reglamentuoja eilė ES dokumentų:

1) 2006 m. Rygos Ministrų Deklaracija, kuria Europos šalys įsipareigojo užtikrinti visų viešųjų tinklalapių prieinamumą iki 2010; 
2) „Europos skaitmeninė darbotvarkė “, kuria  užsibrėžta interneto prieinamumą visiems pasiekti  iki 2015 metų;
3) Europos strategija dėl negalios 2010-2020 ir
4) JT Neįgaliųjų teisių konvencija, kurią ES ratifikavo 2011 metais ir kurioje aplinkos (fizinės bei informacinės) prieinamumas yra vienas iš bendrųjų įsipareigojimų.

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“, bendradarbiaudamas su Latvijos skėtine žmonių su negalia organizacija „SUSTENTO“ ir Švedijos „Lengvai skaitomos kalbos centru“, parengė bendro pobūdžio rekomendacijas viešojo e-paslaugų sektoriaus teikėjams, kurios padėtų tobulinti esamus, kurti naujus tinklalapius ar e-paslaugų paketus, atsižvelgti į žmonių su negalia ir vyresnio amžiaus žmonių reikmes ir naudojimosi juose pateikiama informacija specifiką.

Rekomendacijas rasite Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ tinklalapyje arba paspaudę šią nuorodą:

Virš 260 tūkst. Lietuvos piliečių su negalia bei virš 1 mln. vyresnio amžiaus (virš 50 metų) žmonių su  nepakankamomis informacinių technologijų naudojimo žiniomis, pajustų ženklią naudą, jei e-paslaugų teikėjų tinklalapiai būtų  kuriami atsižvelgiant į jų reikmes. Be to, viešųjų paslaugų teikėjai  taupytų mokesčių mokėtojų lėšas bei laiką, savo žmogiškuosius išteklius ir išvengtų papildomo darbo krūvio, teikiant informaciją žmonėms, kurie negali pasinaudoti jų teikiamomis paslaugomis elektroninėje erdvėje, dėl šios neprieinamumo.

Šaltinis: www.lnf.lt. 2014-03-18 informacija.